Nowy prezes, nowe zadania

Autor: WR • • 01 sierpnia 2011 12:24

Podczas XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (11-14 czerwca 2011 r.) wybrano nowy skład Zarządu Głównego PTR. Wolą delegatów nowym prezesem ZG PTR został prof. Piotr Wiland. Prezesemelektem w następnej kadencji wybrany został prof. Eugeniusz Kucharz.

Nowy prezes, nowe zadania
Prof. Piotr Wiland, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przedstawił program swego działania podczas kadencji:

1. Powołanie do życia Grup Roboczych, których celem będzie współpraca wielu ośrodków z różnych miast (centrów akademickich i oddziałów reumatologicznych) na zasadach partnerstwa w celu:
  • powołania rejestru zagadnienia klinicznego, np. przebiegu ciąży w chorobach tkanki łącznej, rejestru rzadkich chorób reumatycznych;
  • ustalenia zasad postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych (np. zasady podawania MTX w chorobach reumatycznych czy postępowanie u chorych na MIZS w wieku dorosłym);
  • współpraca ze specjalistami innych dziedzin (np. zasady postępowania w chorobach reumatycznych ze współistnieniem przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby).
Taka forma współpracy istnieje już w środowisku reumatologów wieku rozwojowego w związku z rejestrem leczenia biologicznego w Młodzieńczym Idiopatycznym Zapaleniu Stawów.

2. Wypracowanie regulaminu wewnętrznego dla poszczególnych komisji i sekcji w sprawach, które nie są uregulowane przez Statut.

3. Powołanie do życia Sekcji Młodych Klinicystów i Badaczy w Reumatologii, aby wyrażała aspiracje młodych kolegów w zakresie edukacji, jak i badań naukowych i mogła występować z inicjatywą dotyczącą reumatologów "młodego pokolenia" w podobnym zakresie, jak to jest obecne w EULAR (The Emerging Eular Network).

4. Powołanie do życia Sekcji Nauk Podstawowych, której zadaniem będzie pomoc w nawiązaniu współpracy z poszczególnymi strukturami Standing Committee on Investigative Rheumatology (EULAR), inicjowaniu współdziałania klinicznych ośrodków z placówkami teoretycznymi itp.

5. Powołanie Sekcji Obrazowania, która ma m.in. ułatwić dostęp do kształcenia szerszego grona reumatologów w diagnostyce ultrasonograficznej chorób układu ruchu w Polsce, ustalenie kalendarium szkoleń w Polsce, opracowanie zasad przyznawania certyfikatów oraz współdziałanie ze strukturami europejskimi (Standing Committee on Muscoloskeletal Imaging).

6. Wypracowanie czytelnych zasad i reguł organizacji corocznych zjazdów naukowych pod patronatem PTR, w których duża rola we współdecydowaniu przypadałaby miejscowemu komitetowi organizacyjnemu. Powinny one przybrać formę konferencji, w której corocznie z dużym wyprzedzeniem byłoby ustalone wiodące zagadnienie, aby miało to większą wartość poznawczą niż obecnie.

7. Zorganizowanie w Krakowie we współdziałaniu z Oddziałem Małopolskim CECR (Konferencji Krajów Europy Centralnej) jesienią 2012 roku jednocześnie z corocznym, krajowym zjazdem naukowym. Może to stanowić również okazję dla spotkania z reumatologami polskiego pochodzenia pracujących w innych krajach.

8. Rozszerzenie kontaktów na różnych płaszczyznach z innymi Towarzystwami o wspólnych zainteresowaniach z PTR.

9. Opiniowanie projektów rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, dotyczących reumatologii, szczególnie w aspekcie programów terapeutycznych - pod względem zgodności z aktualnymi rekomendacjami i dowodami naukowymi oraz w celu ułatwienia dostępu do leczenia chorych, jak i uproszczenia struktur biurokratycznych.

10. Wsparcie inicjatyw i działalności reumatologów wieku rozwojowego na płaszczyźnie PTR.

11. Rozwinięcie działalności zapowiedzianej w Statucie PTR Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego. Jednym z najważniejszych zadań dla Komisji jest ustalenie zakresu wiadomości i umiejętności dla osób specjalizujących się w zakresie reumatologii. Dla osiągnięcia tego celu istnieje potrzeba zorganizowania kursów uzupełniających zakończonych certyfikatem (w koordynacji z nadzorem specjalistycznym). Komisja powinna też podjąć działania na rzecz opracowania i wdrożenia programu nauczania reumatologii na uczelniach medycznych.

12. Współdziałanie na rzecz dalszego rozwoju czasopisma "Reumatologia".

W trakcie pierwszego zebrania nowo wybranego ZG PTR ustalano m.in. warunki konieczne do zorganizowania konferencji CECR (Central European Congress of Rheumatology) jesienią 2012 r. w Krakowie. Ponadto powołano także trzy wspomniane sekcje PTR: Młodych Klinicystów i Badaczy, Nauk Podstawowych, Badań Obrazowych.

Dokonano także wyboru wiceprezesa ZG PTR (prof. Marek Brzosko) oraz członka prezydium (prof. Włodzimierz Samborski).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum