Nie tylko dla publicznych

Autor: IB • • 19 maja 2010 11:56

Środki unijne: ile na ratownictwo medyczne?

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że ratownictwo medyczne otrzymuje dofinansowanie unijne w ramach priorytetu XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)". Wyjątkiem jest województwo pomorskie. Dopuszczona została tam możliwość realizacji projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę ratownictwa medycznego także w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tryb konkursowy

W obrębie Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego PO IiŚ na lata 2007-13 dostępna jest łącznie alokacja w wysokości 215 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W ramach Działania 12.1 PO IiŚ możliwa jest realizacja projektów w trybie konkursowym oraz indywidualnym.

W trybie konkursowym dotyczy ona:

  • Zakupu specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem dla potrzeb specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.
  • Zakupu wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, a także dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zakupionych wyrobów.
  • Budowy i remontu lądowisk dla helikopterów.
  • Przebudowy, rozbudowy i remontu obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych, w taki sposób, aby dostosować je do wymagań określonych w przepisach prawa.

Beneficjentami wymienionych wyżej obiektów mogą być zarówno publiczne, jak i niepubliczne ZOZ-y udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, mające kontrakt z NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, a także ich organy założycielskie.

Tryb indywidualny

Realizacja projektów w trybie indywidualnym obejmuje:

  • 13 projektów dotyczących budowy, remontu i wyposażenia centrów urazowych (alok acja 124,16 mln zł z EFRR), beneficjentami projektów są ZOZ-y, w których powstaną centra urazowe, ewentualnie ich organy założycielskie.
  • Budowę i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (alokacja 89,91 mln zł z EFRR), beneficjentem projektu jest minister spraw wewnętrznych i administracji.
  • Budowę, remont i doposażenie bez Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (alokacja 58,08 mln zł z EFRR), beneficjentem jest SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. O wsparcie mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne ZOZ-y posiadające kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

W ramach Działania 12.1 uruchomione zostały dotychczas trzy postępowania konkursowe.

Konkurs nr 1/2008 dotyczy zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Został ogłoszony 30 lipca 2008 r. z alokacją 106,3 mln zł z EFRR. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w przypadku 142 projektów. Do 12 kwietnia br. podpisanych zostało 129 umów o dofinansowanie na kwotę 99 657 947 zł z EFRR. W 2009 r. wypłacona została kwota w wysokości 48,6 mln zł z EFRR, w 2010 r. natomiast (według stanu na 9 kwietnia) 13,8 mln zł z EFRR.

Lądowiska - trwa ocena wniosków

Konkurs nr 2/2008 (modernizacja SOR-ów, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, budowa i modernizacja lądowisk) został ogłoszony 1 września 2008 r. z alokacją 400 mln zł z EFRR. Decyzja o dofinansowaniu zapadła w odniesieniu do 64 wniosków. W e d ług stanu na 12 kwietnia br. zawarto 39 umów o dofinansowanie na kwotę 235 754 025 zł z EFRR. W 2010 r. (stan na 9 kwietnia) wypłacona została kwota 3,1 mln zł z EFRR.

Konkurs 3/2010 dotyczący budowy i remontu lądowisk dla helikopterów służących dostępowi do szpitalnych oddziałów ratunkowych został ogłoszony 1 lutego br. z alokacją 40 mln zł z EFRR. Nabór wniosków zakończył się 2 kwietnia br. Obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Planowane jest także ogłoszenie dwóch kolejnych postępowań konkursowych:

  • W zakresie ambulansów w IV kwartale br. z alokacją około 40 mln zł z EFRR.
  • W zakresie budowy i remontu lądowisk w I kwartale 2011 r. z alokacją około 20 mln zł z EFRR.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum