Neuralgia po półpaścu

Autor: Anna Przeklasa-Muszyńska • • 25 czerwca 2014 14:00

Półpasiec i ospa wietrzna wywoływane są przez tego samego wirusa (VZV viracella-zoster virus). Półpasiec jest ostrą infekcją wirusem typu DNA, który po przebytej w dzieciństwie ospie wietrznej zajmuje zwój rdzeniowy lub zwoje nerwów czaszkowych. Nie są potwierdzone żadne czynniki odpowiedzialne za uaktywnienie uśpionego wirusa.

Zwiększone ryzyko reaktywacji występuje u chorych w wieku podeszłym i u wszystkich pacjentów z osłabioną odpornością. W czasie nawrotu infekcji wirus namnaża się i migruje wzdłuż nerwów czuciowych w kierunku skóry, gdzie objawia się w postaci wykwitów. Natomiast w obrębie zajętego zwoju rdzeniowego, nerwu czuciowego i skóry dochodzi do powstania odczynu zapalnego, wylewów krwawych i martwicy. Co ciekawe, u wszystkich pacjentów z półpaścem występują powyższe zmiany, natomiast przewlekły ból (neuralgia popółpaścowa) występuje tylko u pewnej grupy pacjentów.

Różne zespoły objawów

Częstość zachorowań na półpasiec wynosi średnio 3-4,5/rok/1000, jednak wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie wyraźnie po 60. r.ż. (6,8 na 1000/rok), po 80. r.ż. > 10 na 1000/ rok. Dolegliwości bólowe towarzyszą wykwitom przez cały okres ich utrzymywania się na skórze - do 4 tygodni, a w przypadku półpaśca o ciężkim przebiegu nawet do 3 miesięcy.

Najczęściej infekcja obejmuje dermatomy w obrębie klatki piersiowej. Spośród nerwów czaszkowych najczęściej dotyczy pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego. Jednym z bardziej przykrych dla pacjenta powikłań po półpaścu jest neuralgia popółpaścowa (PHN), która jest definiowana jako ból pozostający w miejscu, gdzie były wykwity po wyleczeniu infekcji wirusem herpes zoster, który utrzymuje się lub powraca po wygojeniu się zmian skórnych przez okres dłuższy niż 3 miesiące od początku zachorowania. Ból po półpaścu występuje u 7-50% pacjentów po 3 miesiącach oraz u 5-32% - po 6 miesiącach od infekcji.

Klinicznie istotny ból oceniany w skali numerycznej (NRS) na minimum 3/10 występuje u 3-22% po 3 miesiącach, 4-13% po 6 miesiącach od infekcji. PHN występuje częściej u osób starszych: 50% chorych na półpasiec do 60. r.ż.; 75% chorych na półpasiec po 70. r.ż. Ból w przypadku PHN ma cechy bólu neuropatycznego, który jest definiowany jako ból spowodowany uszkodzeniem lub chorobą somatosensorycznej części układu nerwowego.

Ból neuropatyczny ma charakter palący, piekący, kłujący, niekiedy strzelający. W miejscu zmian skórnych dochodzi także do zaburzeń czucia (negatywne-ujemne symptomy czuciowe: alodynia - ból prowokowany przez słabe bodźce dotykowe, hypoalgezja, zaburzenia czucia temperatury; dodatnie objawy czuciowe-spontaniczne: parestezje, ból napadowy, ból powierzchowny; dodatnie objawy czuciowe prowokowane: mechaniczna alodynia dynamiczna, statyczna, alodynia termiczna). U jednego pacjenta mogą współwystępować różne zespoły objawów. Dolegliwości i charakter bólu mogą zmieniać się w czasie trwania choroby.

Wczesne wdrożenie leczenia przeciwwirusowego może zapobiegać wystąpieniu PHN. Leczenie przeciwwirusowe zmniejsza odsetek pacjentów z PHN po infekcji VZV, ale takie postępowanie nie zabezpiecza w pełni przed wystąpieniem dolegliwości. W zapobieganiu wystąpienia PHN istotne jest także leczenie przeciwbólowe w ostrej fazie choroby. Farmakoterapia powinna być dostosowana do natężenia bólu w czasie trwania objawów (najczęściej ból ma znaczne natężenie 4-8 NRS). Aby skutecznie leczyć ból, można zastosować zarówno leki nieopioidowe, jak również opioidy, leki adjuwantowe, w wybranych przypadkach blokady nerwów obwodowych czy dożylne wlewy lidokainy.

W niektórych przypadkach neuralgii popółpaścowej pacjent może mieć samoistne ustąpienie bólu po miesiącach, a nawet latach jego trwania. Jak dotąd nie znaleziono odpowiedzi na pytanie, u których pacjentów to się może zdarzyć i jakie mechanizmy są odpowiedzialne.

W leczeniu objawowym sugeruje się obecnie, aby koncentrować się raczej na specyficznych objawach i dobierać odpowiednie dla nich leczenie.

W nowoczesnym postępowaniu w bólu neuropatycznym podkreśla się znaczenie dokładnej oceny pacjenta pod kątem doznań bólowych. Leki wybieramy na podstawie udokumentowanej skuteczności, opierając się na dowodach naukowych (EBM) w leczeniu PHN. Trzeba uwzględnić różne mechanizmy powstawania bólu, a także współistnienie innych schorzeń, które mogą ograniczać możliwości terapeutyczne.

Lekami o udokumentowanej skuteczności

w leczeniu PHN są: gabapentyna - dawka jest bardzo zróżnicowana, od 600 do 3600 mg/24 h; pregabalina w dawce od 150 do 600 mg/24; amitryptylina w dawce 25-75 mg/24 h; duloksetyna w dawce 60-120 mg/24 h; wenlafaksyna - 75-150 mg/24 h; tramadol w dawce do 400 mg/24 h;

oksykodon; buprenorfina; metadon; morfina; fentanyl (dla silnych opioidów dawki dobierane indywidualnie); 5% lidokaina i 8% kapsaicyna stosowane powierzchniowo.

Postępowanie terapeutyczne u chorego z PHN zależy od charakterystyki i natężenia bólu zgłaszanego przez pacjenta. Jeżeli występuje alodynia lub hiperalgezja, zalecane są powierzchniowo plastry z 5% lidokainą lub 8% kapsaicyną, blokady nasiękowe 1% lidokainą lub blokady układu współczulnego w obszarze występowania bólu. Terapię warto rozpocząć od plastrów z lidokainą i w razie potrzeby stopniowo rozszerzać ją o kolejne grupy leków.

W pozostałych przypadkach zaleca się leki przeciwpadaczkowe: (gabapentyna, pregabalina), leki przeciwdepresyjne (zwłaszcza trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne TLPD, które są skuteczne w łagodzeniu bólu samoistnego z bólem parzącym i parastezjami) lub SNRI (duloksetyna i wenlafaksyna), czy opioidy, szczególnie tramadol lub silne opioidy.

Do leków pierwszej linii zaliczamy: gabapentynę, pregabalinę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny oraz plastry z 5% lidokainą.

Do leków drugiej linii zaliczamy kapsaicynę i opioidy. W grupie opioidów najlepiej przebadane zostały tramadol i oksykodon.

Leczenie dobierane indywidualnie należy zwykle rozpoczynać od jednego wybranego leku, a przy braku skuteczności - podjąć leczenie kolejnym. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy rozważyć rotację lub dodanie kolejnego leku.

Monoterapia mniej skuteczna

W przypadku PHN rzadko skuteczna jest monoterapia. W wielu przypadkach konieczne jest stosowanie odpowiednio dobranej farmakoterapii skojarzonej.

Techniki inwazyjne w leczeniu PHN to: blokady nasiękowe lekami znieczulenia miejscowego; zewnątrzoponowa czy podpajęczynówkowa droga podania leków; w wybranych przypadkach - stymulacja układu nerwowego.

Do dyspozycji w leczeniu PHN mamy także metody niefarmakologiczne: TENS, akupunktura, terapia poznawczo-behawioralna, techniki uzupełniające i alternatywne. W przypadkach opornych na leczenie można zastosować technikę stymulacji układu nerwowego na różnych poziomach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum