Na razie jest projekt

Autor: Anna Stychlerz • • 15 maja 2008 17:29

Jednolite procedury postępowania w przypadkach zakażeń meningokokowych.

Według Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych na skuteczne i szybkie przerwanie dróg szerzenia się tego rodzaju zakażeń pozwoliłaby rezerwa w postaci co najmniej 10 tys. dawek szczepionki przeciw meningokokom. Podstawę prawną do zakupu takiej rezerwy oraz rozpoczęcia szczepień ochronnych na danym terenie stanowiłyby przepisy projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych.
Inwazyjna choroba meningokokowa cechuje się gwałtownym przebiegiem, wymaga wczesnego rozpoznania i natychmiastowego leczenia. Może przebiegać jako: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub posocznica (sepsa), stanowiąc zagrożenie dla życia człowieka. Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub z bezobjawowym nosicielem. Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie, jak w przypadku wielu infekcji: drogą kropelkową: podczas kaszlu lub kichania, przez kontakt bezpośredni lub pośrednio - np. przez picie ze wspólnego naczynia. Zakażeniom wywoływanym przez meningokoki grupy C można zapobiec stosując szczepionki koniugowane.

Przepisy doraźne

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach minister zdrowia - w przypadku wystąpienia określonych chorób zakaźnych i zakażeń - może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, jednolite procedury postępowania w celu ich zwalczania wobec osób chorych, zakażonych lub osób narażonych na czynniki zakaźne (uwzględniając sposób diagnozowania, leczenia i zapobiegania powstawaniu antybiotykooporności).
W związku z rosnącą zapadalnością na inwazyjną chorobę meningokokową stało się konieczne opracowanie aktu prawnego dającego możliwość podejmowania szybkich działań przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dotychczasowe rozporządzenia w tym zakresie miały charakter jednorazowy. Zostały wydane w związku z wystąpieniem w województwach opolskim i śląskim ognisk epidemicznych tych zakażeń. Podjęte tam działania miały przede wszystkim na celu uodpornienie na zakażenie osób najbardziej narażonych poprzez wprowadzenie obowiązkowych szczepień.

Rezerwa i procedury

Decyzję o konieczności stworzenia rezerwy na poziomie co najmniej 10 tys. dawek szczepionki przeciw meningokokom podjął w październiku ubiegłego roku Zespół ds. Zakażeń Meningokokowych. Orientacyjny koszt zakupu na potrzeby akcji szczepień przy ilości co najmniej 10 tys. dawek wyniesie szacunkowo ok. 750-800 tys. zł.
Projekt rozporządzenia wprowadza jednolite procedury postępowania wobec osób narażonych na zakażenia meningokokowe, polegające na przeprowadzeniu szczepień ochronnych w określonych grupach osób. W przypadku wystąpienia ogniska zachorowań procedura postępowania przewiduje - w terminie 3 dni od dnia wystąpienia ogniska - ustalenie przez powiatowego inspektora sanitarnego właściwego zapotrzebowania na szczepionki.
Przy ustaleniach inspektor uwzględnia liczbę osób, które powinny zostać objęte szczepieniem ochronnym na danym terenie. To zapotrzebowanie jest niezwłocznie przekazywane ministrowi zdrowia za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, który opiniuje to zapotrzebowanie. Następnie powiatowy inspektor sanitarny ogłasza wiek i grupy osób obowiązanych do poddania się szczepieniom ochronnym w sposób przyjęty zwyczajowo na danym terenie oraz w drodze komunikatu, w dzienniku urzędowym wydawanym przez właściwego wojewodę. Inspektor sprawuje ponadto nadzór nad przeprowadzeniem szczepień.
Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia, szczepienia ochronne mogą być również prowadzone na terenie szkół, w których były dotychczas wykonywane oraz w miejscach wskazanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Uwagi do projektu

Projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w grudniu ubiegłego roku.
Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii w swoich uwagach do projektu zaproponował, aby szczepieniom ochronnym podlegały osoby zamieszkałe na terenach, na których doszło do istotnego wzrostu zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową oraz by sposób oceny zapadalności i kryteria wdrażania akcji masowych szczepień określał Główny Inspektor Sanitarny np. zarządzeniem czy instrukcjami. Jeśli chodzi o obszary o niższej zapadalności na chorobę, krajowy konsultant zaproponował możliwość podjęcia decyzji przez GIS o przeprowadzeniu masowych szczepień również na takich terenach.
Uwagi zgłoszone przez ministra finansów dotyczyły konieczności wskazania w projekcie rozporządzenia podmiotów zobowiązanych do wykonywania szczepień ochronnych. Wg ministra finansów zapis par. 5 projektu rozporządzenia, iż szczepienia ochronne mają być również prowadzone na terenie szkół, w których dotychczas były wykonywane - w sytuacji, gdy projekt swoim zakresem obejmuje osoby zamieszkałe na terenach, na których wystąpiły nowe ogniska zachorowań meningokokowych, nie wyróżniając w sposób szczególny kategorii dzieci i młodzieży - wydaje się niewystarczający w tym zakresie.
Minister finansów uznał też, że projektowane przepisy nie dają podstaw powiatowemu inspektorowi sanitarnemu do określenia grupy osób zagrożonych zakażeniem meningokokowym, powołując się na par. 3 rozporządzenia, regulujący jedynie tryb ogłoszenia wieku i grupy zobowiązanej do poddania się szczepieniom.
Co do wpływu przedstawionych regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego, minister finansów zaproponował, aby zamieścić informację, że dysponentem wydatków przeznaczonych na zakup preparatów w szacunkowo określonej wysokości 800 tys. zł zaplanowanych w budżecie na 2008 rok jest minister zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum