Mało czasu na medycynę

Autor: Maciej Krzanowski • • 01 marca 2016 11:20

Nie jestem akademikiem i mam do osób z cenzusem profesora czy docenta należny, duży szacunek. Z oczywistym zażenowaniem przystąpiłem zatem do pisania tekstu, w którym chcę okazać sprzeciw wobec programu kursu ordynacji leków dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do samodzielnego leczenia.

Z zażenowaniem, gdyż podpisały go i zatwierdziły znakomite nazwiska. I to nie jedna, dwie osoby, ale kilkanaście. Ale ja tego po prostu nie rozumiem. Dodam, że jestem wielkim zwolennikiem idei włączenia stosownie wyszkolonych pielęgniarek i położnych do procesu ordynowania leków. Ale nie w zakresie przewidzianym przez obowiązującą ustawę, jeśli program szkolenia dający to prawo ma być taki, jaki ustalono.

Takie proporcje budzą zdumienie

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatwierdziło w listopadzie ub.r. program kursu uprawniającego osoby z dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia pielęgniarstwa lub położnictwa oraz osoby z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwo lub położnictwo, do ordynowania leków. Są już pierwsze absolwentki. Kurs trwa 65 (!) godzin, przy czym można by od nich odjąć 18 na "wyroby medyczne i środki spożywcze…", 9 na "zasady i tryb wystawiania recept", 5 na "aspekty prawne i odpowiedzialność zawodową". Na medycynę zostanie 33.

No nie chce się wierzyć. Przytoczę dla porównania, że jest wśród kursów organizowanych przez Centrum, też dla pielęgniarek, szkolenie o temacie "szczepienia ochronne" trwające 80 godzin czy "badanie spirometryczne" - 86 godzin.

Nie przewidziano formalnie żadnych ograniczeń dla absolwentek wspomnianego kursu, będą w zakresie leczenia całkowicie samodzielne. Ogranicza je jedynie wykaz leków, jakie mają prawo ordynować. No i zdolność do samooceny, ale z tym bywa różnie. A przestrzegam przed zakładaniem, że mają to być "kursy pisania recept", to eufemizm. Recepta jest produktem finalnym czegoś znacznie trudniejszego, procesu diagnostycznego.

Zbliżone, ale różne zawody

Mój artykuł ukazał się w portalu Rynku Zdrowia i wywołał polemikę. Pojawiły się głosy, że ten krótki kurs potrzebny jest tylko po to, aby zapoznać pielęgniarkę z formalno-prawną stroną jej nowej funkcji. Bo gdybym zapoznał się z tym, czego pielęgniarkę, magistra w czasie jej równie długich co medycyna studiów nauczono, to bym takiego tekstu nie napisał.

I tu się Panie mylą, zapoznałem się. A z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 maja 2012 r. ws. kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 poz. 631) wynikają znaczne różnice w celach, dla jakich kształci się lekarzy, a dla jakich magistra pielęgniarstwa i położnictwa.

Cytuję: "Dyplom lekarza uzyskuje absolwent studiów na kierunku lekarskim, który w zakresie wiedzy zna:

a) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych

b) objawy i przebieg chorób

c) sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.

W zakresie umiejętności potrafi:

a) rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego

b) rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej

c) zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki

d) wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki."

Analogiczne informacje dla absolwenta II stopnia studiów w pielęgniarstwie:

"Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych

2. W zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej".

Widać z powyższego, że mgr pielęgniarstwa i lekarz to dwa zbliżone, ale różne zawody, dlatego inaczej powinno być prowadzone szkolenie dotyczące np. "ostrej niewydolności wieńcowej" dla lekarzy, inaczej dla pielęgniarek.

Niezależnie od skromnej liczby leków dozwolonych do ordynacji przez pielęgniarkę, musi ona mieć wiedzę o całej medycynie. A tematyka wykładów została ułożona pod kątem leków z wykazu. Założono widocznie, że chory zgłaszający się po pomoc do pielęgniarki z uprawnieniami do samodzielnego leczenia wie, co ona może i umie leczyć. I wie, że jego choroba właśnie jednego z tematów w jej kompetencji dotyczy. Więc nie powinien mieć innych problemów.

Na przykład nadciśnienia, właściwego 30% Polaków, bo leków przeciw nadciśnieniu w wykazie nie ma.

Jestem za uprawnieniami do samodzielnego diagnozowania i ordynowania leków przez pielęgniarki - specjalistki w określonej dziedzinie medycyny w zakresie ustalonym np. przez stosownego specjalistę krajowego - m.in. położne do ordynacji leków ginekologicznych stosowanych zewnętrznie, czy pielęgniarki wyspecjalizowane w leczeniu odleżyn i trudno gojących się ran.

Dziś pielęgniarka mająca wiedzę i doświadczenie w tym trudnym dziale medycyny musi prosić lekarza o napisanie recepty na opatrunek uznany przez nią za wskazany. To trzeba zmienić. Gorąco natomiast namawiam decydentów do ponownego przemyślenia programu szkolenia pielęgniarek uprawnionych do samodzielnego diagnozowania i leczenia, jak też do zbadania, czy rzeczywiście istnieje w Polsce potrzeba na nie.

Jedna z komentatorek mojego tekstu w portalu Rynek Zdrowia napisała, że niejedna z pielęgniarek, choć odmawiam im uprawnień do ordynacji leków, ukończyła dwuletnie szkolenie specjalistyczne. Pytanie, w jakim zakresie? Bo może to jest właściwe rozwiązanie dla wykształcenia pielęgniarki-specjalistki w podstawowej opiece zdrowotnej. Dwuletnia specjalizacja z wieloma godzinami praktyki w zespole lekarzy rodzinnych, ze znacznie szerszym zestawem leków, które miałaby prawo ordynować.

Osobną sprawą, i tu jestem oboma rękami "za", jest przyznawanie pielęgniarkom z dyplomem licencjata uprawnień do kontynuacji wdrożonego przez lekarza leczenia chorych przewlekle. Ich szkolenie powinno też być znacznie dłuższe niż przewidziano.

Wypowiedzi pielęgniarek pozwalają wprawdzie na wniosek, że wiele z nich uważa, że byłoby to mało ambitne, mechaniczne wyręczanie lekarza. I że już dziś w wielu ośrodkach pielęgniarki to robią, choć podpisuje się na recepcie lekarz. Ale nie o to chodzi. Prawo do kontynuacji leczenia ma polegać na aktywnym podejmowaniu decyzji, czy lek można i należy ponownie zapisać.

Ta "tylko" kontynuacja wymaga wiedzy, inteligencji i skrupulatności. Bo to też ocena, czy prowadzona terapia nadal daje korzyści i dostrzeganie w porę jej ewentualnych skutków negatywnych (np. działań ubocznych).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum