MZ: nowy podział kompetencji

Autor: OPR. MAK, PAP • • 17 marca 2017 13:00

Minister zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ w wydanym 2 lutego br. zarządzeniu przesądził o podziale obowiązków kierownictwa resortu. Sekretarz stanu JÓZEFA SZCZUREK- -ŻELAZKO ma odpowiadać m.in. za departamenty dialogu społecznego oraz pielęgniarek i położnych.

MZ: nowy podział kompetencji

W resorcie zdrowia było do niedawna sześcioro wiceministrów: Jarosław Pinkas (w randze sekretarza stanu) oraz podsekretarze stanu: Katarzyna Głowala, Piotr Gryza , Krzysztof Łanda, Piotr Warczyński i Marek Tombarkiewicz.

W ostatnim tygodniu stycznia premier Beata Szydło przyjęła dymisje Jarosława Pinkasa i Piotra Warczyńskiego. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informował wówczas, że Warczyński zrezygnował z funkcji z powodów osobistych, zaś Pinkas zostanie oddelegowany do innych zadań.

Józefa Szczurek-Żelazko sekretarzem stanu

Według zarządzenia minister zdrowia jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Szef resortu inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny Ministra; Biuro Ministra; Biuro Prasy i Promocji; Departament Prawny i Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. Minister zdrowia ma ponadto nadzorować działalność Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w Warszawie.

Minister Radziwiłł będzie też osobiście sprawował nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym; Głównym Inspektorem Sanitarnym; Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych oraz prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W dokumencie wskazano, że nowa sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko jest też członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wiceminister Szczurek-Żelazko ma odpowiadać za wykonywanie zadań przez Departament Dialogu Społecznego; Departament Matki i Dziecka; Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg oraz Departament Pielęgniarek i Położnych.

Sekretarz stanu będzie nadzorować działalność m.in. Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Zadania wiceministrów

Wiceminister Katarzyna Głowala w myśl wspomnianego zarządzenia inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji; Departament Polityki Zdrowotnej oraz Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego. Głowala nadzoruje działalność m.in. Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie; Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Narodowego Centrum Krwi w Warszawie.

Wiceminister Piotr Gryza jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Na mocy zarządzenia inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Wiceminister Krzysztof Łanda jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich. Zgodnie z zarządzeniem odpowiada za Departament Analiz i Strategii; Departament Polityki Lekowej i Farmacji, z wyłączeniem części zadań; Departament Współpracy Międzynarodowej i Departament Zdrowia Publicznego. Łanda nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Na mocy zarządzenia inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Depar tament Organizacji Ochrony Zdrowia; częściowo Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Marek Tombarkiewicz nadzoruje m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum