Lista życzeń i oczekiwań jest długa

Autor: OPR. MAK • • 19 lutego 2018 15:07

Jakie decyzje i działania powinny zostać podjęte w 2018 roku, aby polski system opieki zdrowotnej funkcjonował sprawniej, a tym samym lepiej służył pacjentom? Zapytaliśmy o to m.in. polityków różnych opcji, lekarzy, ekspertów oraz przedstawicieli samorządów zawodowych.

Jakie decyzje i działania powinny zostać podjęte w 2018 roku, aby polski system opieki zdrowotnej funkcjonował sprawniej, a tym samym lepiej służył pacjentom? Zapytaliśmy o to m.in. polityków różnych opcji, lekarzy, ekspertów oraz przedstawicieli samorządów zawodowych.

Wspólnym mianownikiem większości odpowiedzi są kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz organizacją leczenia. Poniżej publikujemy listę zdrowotnych życzeń i oczekiwań naszych rozmówców na początku 2018 roku.

Prof. ROMUALD K RAJEWSKI,

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szybszy wzrost nakładów

Środowisko lekarskie życzyłoby sobie, aby wraz z nowym rokiem doszło do szybszego, niż obecnie zadeklarowano, wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że są podstawy do podkreślania przez rząd, iż przyjęta regulacja prawna dotycząca wzrostu nakładów na służbę zdrowia do wysokości 6,8% PKB w terminie do 2025 roku jest wielkim sukcesem.

Jednak bardzo niepokoi, że nawet jeśli wzrost dokona się w zaproponowanym tempie, to, niestety, w okresie docelowym, czyli w 2025 r., dysproporcja pomiędzy posiadanymi przez sektor ochrony zdrowia środkami finansowymi a potrzebami powiększy się. Szacując potrzeby zdrowotne społeczeństwa i rozwój medycyny, należałoby przyjąć, iż w 2025 r. powinniśmy dochodzić do 10% PKB przeznaczanych na służbę zdrowia.

System wynagrodzeń

Druga ważna kwestia dotyczy regulacji systemu wynagrodzeń, który powinien być w miarę przejrzysty i stabilny. Sprawa ta jest szczególnie ważna dla lekarzy i innych pracowników medycznych, których wynagrodzenia są rażąco niskie. Mam tu na myśli lekarzy młodych, którzy bardzo mało zarabiają, a ich potrzeby w okresie intensywnego rozwoju zawodowego są duże.

Chodzi nam także o lekarzy specjalistów, którzy w wielu miejscach zarabiają niewspółmiernie mało w stosunku do wiedzy, umiejętności i nakładu pracy. To jest oczywiście patologia, która psuje system i powoduje wiele niekorzystnych zjawisk, jak np. różne manewry pomiędzy zatrudnieniem a kontraktami czy pracę na różnych zasadach w tym samym miejscu.

Brak stabilizacji zarobkowej oraz kwestie związane, ogólnie mówiąc, z warunkami pracy wpływają na decyzje migracyjne, zwłaszcza młodych lekarzy.

TOMASZ L ATOS, poseł PiS, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia

Wykorzystać rezerwy tkwiące w systemie

Co powinno się zdarzyć w 2018 roku w służbie zdrowia? Cały czas mamy duże rezerwy i dużo do zrobienia w kwestiach organizacyjnych na styku podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Uważ am, że stworzeni e szerszych możliwości płacenia z osobnej puli za badania diagnostyczne i poszerzenie zakresu tych badań w ramach POZ mogłoby spowodować zmniejszenie się kolejek do specjalistów. To jest pierwsza rzecz, na jaką powinno się położyć nacisk i jaką należy pilnie zrobić w 2018 roku.

Można by też mówić co najmniej o kilkunastu rzeczach niezwykle ważnych, k tóre powinny się zdarzyć w przyszłym roku, aby usprawnić system służby zdrowia. Jednym z takich elementów jest z pewnością zwiększenie nakładów finansowych. Może jednak to będzie zaskoczeniem, ale chciałbym przede wszystkim w pierwszej kolejności, aby w przyszłym roku udało nam się wyeliminować choć trochę biurokracji i absurdów, k tóre mamy w ochronie zdrowia.

Niestety, w systemie ich nie brakuje i powodują, że jest on mniej wydolny. Trzeba z tym w końcu zrobić porządek. Tam, gdzie można te absurdy wyeliminować, a często można to zrobić w dość prosty sposób, trzeba tego dokonać jak najszybciej.

Trzeba przeanalizować i zmodyf ikować rozporządzenia, k tóre niczemu nie służą, a tylko przysparzają niepotrzebnej pracy lekarzom i zarządzającym placówkami medycznymi.

LIDIA GĄDEK, posłanka PO, sejmowa komisja zdrowia

Rozmowy ze środowiskiem medycznym

Po pierwsze musi być konkretna rozmowa ze środowiskiem medycznym w ogóle, ale szczególnie z lekarzami. Jeśli dopuścimy do skutków wypowiedzeń klauzuli opt-out oraz braku kadr medycznych, dojdzie do absolutnego załamania systemu - i to nawet wówczas, gdy zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia.

Druga sprawa to wprowadzanie programów typu DiLO, czyli szybkiej ścieżki całościowej interwencji i efektów leczenia, dla każdej grupy schorzeń przewlekłych. Chodzi m.in. o wszystkie choroby sercowo-naczyniowe, a nie tylko zawał, o cukrzycę czy choroby psychiczne. To musi być forma koordynacji. Pamiętajmy, że pakiet onkologiczny, mimo krytyki, sprawdził się i daje efekty.

Za tymi dwiema zmianami powinien pójść wzrost nakładów na ochronę zdrowia, jednak rozłożony na trzy lata, z dużym zastrzykiem pieniędzy już w roku 2018. Tak naprawdę dopiero wówczas możemy rozmawiać o szczegółach uszczelniania systemu. Tymczasem ustawa przewiduje docelowe 6% PKB dopiero w roku 2025.

Reasumując: aby środowisko medyczne i społeczeństwo faktycznie odczuło poprawę w ochronie zdrowia już w roku 2018, wszystkie te zmiany powinny być wprowadzone równolegle.

JAROSŁAW FEDOROWSKI, prezes Polskiej Federacji Szpitali i Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Reorganizacja pracy szpitali

Uważam, że jedną z priorytetowych kwestii w 2018 roku powinna być reorganizacja pracy szpitali - zarówno pod kątem optymalnego wykorzystania łóżek, jak i zasobów kadrowych. Oznacza to, między innymi, stopniowe łączenie wybranych oddziałów oraz tworzenie oddziałów wieloprofilowych, zresztą zgodnie z tym, co wskazują mapy potrzeb zdrowotnych oraz założenia tzw. sieci szpitali i ich ryczałtowego finansowania.

Ponadto należ y iść w kierunku łąc zenia dyżurów lekarskich, a zarazem ograniczenia liczby lekarzy dyżurujących w szpitalu w określonych specjalizacjach. Wynika to chociażby z faktu, że nie mamy nadmiaru kadr medycznych.

Oczywiście takie zamiany trzeba wdrażać stopniowo, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa pacjentów oraz we współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tego rodzaju rozwiązania nie są zresztą unikatowe.

W wielu innych krajach lekarze łączą dyżury na oddziałach o podobnych profilach, z drugiej natomiast strony czas pracy jest bardziej elastyczny. Dyżur nie musi trwać od 15.00 do 8.00. Warto rozważyć zapewnienie podstawowej obsady lekarskiej np. od 19.00 do 7.00.

Opieka koordynowana - idźmy dalej

Drugim priorytetem powinna być dalsza praca nad koordynacją opieki zdrowotnej i przejście do jej bardziej zaawansowanego etapu. Na razie wprowadziliśmy tylko niektóre elementy takiej opieki, w tym głównie dotyczące tzw. zarządzania chorobą.

Wciąż natomiast w naszym systemie ochrony zdrowia brakuje, między innymi, odpowiednio przygotowanych merytorycznie koordynatorów opieki nad pacjentami. Polska Federacja Szpitali wspólnie z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia przygotowała program kształcenia w tym zakresie.

Powinny się też rozpocząć prace nad szerszym, populacyjnym modelem koordynowanej ochrony zdrowia, którego jednym z ważniejszych celów - poza samym zarządzaniem chorobą - jest kosztowa efektywność opieki medycznej. Stąd warto rozważyć tworzenie konsorcjów różnych podmiotów, w tym funkcjonujących poza siecią szpitali, realizujących zadania opieki koordynowanej.

Dr ADAM KOZIERKIEWICZ, ekspert ochrony zdrowia

Informatyzacja

Po pierwsze informatyka. Koniecznie należy doprowadzić do uruchomienia pierwszych funkcji systemu P1 - długo przygotowywanej recepty elektronicznej i e-skierowania. Potrzebujemy również upowszechnienia standardów przesyłu danych.

Ważne jest zaplanowanie przeniesienia na kolejny poziom technologiczny systemu informatycznego NFZ. To istotne dlatego, że NFZ uruchamia nowe formy kontraktowania. Narzędzia takie jak DiLO czy CHUK (profilaktyka układu krążenia) okazały się bardzo nieergonomiczne.

Tymczasem można się spodziewać, że wprowadzane programy opieki koordynowanej będą wymagały pewnych dodatkowych danych. Dzisiaj istnieje zagrożenie, iż choć programy te są atrakcyjne finansowo dla świadczeniodawców i dobre dla pacjentów, okażą się taką mordęgą biurokratyczną, że po prostu nie będą się udawać.

Współpłacenie

Po drugie ponownie trzeba rozważyć współpłacenie - za porady o charakterze specjalistycznym, ambulatoryjnym, ewentualnie za usługi rehabilitacyjne, czyli te świadczenia, do których ustawiają się najdłuższe kolejki.

Te usługi są jednostkowo niedrogie i już bardzo często kupowane przez pacjentów na rynku prywatnym. Tu nie chodzi o zwiększenie liczby świadczeń, ale o odsianie usług zbędnych w sytuacji, gdy musimy umiejętnie gospodarować czasem pracy lekarzy, k tórych jest za mało.

Alternatywa jest taka, że albo wprowadzimy niewielkie współpłacenie (np. 20 zł) i wtedy pacjenci potrzebujący konsultacji specjalistycznej będą mogli z niej skorzystać w rozsądnym terminie, albo - jeśli nie wprowadzimy - ci pacjenci, a są to z reguły osoby starsze i niezbyt zamożne, będą musieli często płacić np. 100-150 zł na rynku świadczeń prywatnych.

Zatem albo osiągniemy akceptowalny, faktyczny dostęp do świadczeń, albo będziemy tylko udawać, że jest taki dostęp.

ELŻBIETA PIOTROWSKA-RUTKOWSKA, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Opieka farmaceutyczna i nocne dyżury aptek

Mówiąc o 2018 roku w ochronie zdrowia, z pewnością nie unikniemy w nim wyzwań stojących przed samorządem aptekarskim. Duże nadzieje wiążemy zarówno z powstałym w resorcie zdrowia zespołem ds. ustawy o zawodzie farmaceuty, jak i tym zaangażowanym w wypracowanie koncepcji opieki farmaceutycznej.

Liczymy, że z początkiem roku prace w tych dwóch obszarach osiągną odpowiednią dynamikę. Efektem przyjętych regulacji powinno być jasne i czytelne określenie zadań stojących przed farmaceutami, a także stworzenie ram prawnych do świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez aptekarzy. W naszej ocenie oba akty prawne powinny być fundamentem pracy każdego z nas.

2018 rok będzie także rokiem kontynuacji rozmów na temat rozwiązania problemów dotyczących nocnych dyżurów aptek. Rozmowy z naszymi partnerami prowadzone są w atmosferze wzajemnego zrozumienia, dlatego są podstawy ku temu, by sądzić, że to właśnie 2018 rok przyniesie w tej kwestii prawdziwy przełom.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum