Kontraktowa mapa Polski

Autor: Iwona Bączek • • 11 lutego 2011 13:37

Choć zasadniczy etap kontraktowania świadczeń na 2011 r. został w wojewódzkich oddziałach NFZ zakończony, w większości spośród nich toczą się jeszcze postępowania dodatkowe, głównie w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Kontraktowa mapa Polski

Niektóre zostaną rozstrzygnięte w połowie lutego, inne, być może, jeszcze później. Rynek Zdrowia podjął próbę ustalenia, jak wyglądała "kontraktowa" mapa Polski w ostatnich dniach stycznia tego roku.

W części województw: łódzkim, podlaskim, wielkopolskim, miało miejsce jedynie aneksowanie umów obowiązujących jeszcze 2011 roku.

Wielkopolska

W przypadku Wielkopolski umowy wieloletnie dotyczą m.in. leczenia szpitalnego, AOS i rehabilitacji. Co roku uzgadniany jest jednak i podpisywany z każdym świadczeniodawcą plan rzeczowo- finansowy. Ta procedura zakończyła się w grudniu ub.r. Wyjątkami są: SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (dyrekcja placówki nie zdecydowała się na przyjęcie propozycji finansowych Funduszu) oraz Centrum św. Jerzego w Poznaniu (świadczenia okulistyczne dla dzieci). W obu przypadkach usługi medyczne będą realizowane do końca lutego br. Konkurs ofert został w Wielkopolsce przeprowadzony jedynie w zakresie leczenia stomatologicznego.

Podczas regionalnej konferencji Rynku Zdrowia w Poznaniu (27 stycznia 2011 r.) Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, omówiła m.in. poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w tym województwie. Poniżej wybrane wnioski z tej prezentacji:

  • Pod względem odsetka osób ubezpieczonych woj. wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju (9,04%), za woj. mazowieckim (13,53%) i śląskim (12,08%).
  • Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2010 r. - 4 916 482 zł (koszty świadczeń zdrowotnych); plan na 2011 r. - 5 118 350 zł (w tym koszty świadczeń zdrowotnych - 4 907 055 zł).
  • Wartość kontraktów w Wielkopolsce na 2011 rok - procentowy udział według wybranych organów założycielskich: placówki prywatne - 34,50%; samorząd wojewódzki - 22,57%; samorząd powiatowy - 20,69%; Uniwersytet Medyczny - 14,22%; Miasto Poznań - 5,60%.
  • Wybrane elementy struktury planu finansowego WOW NFZ na 2011 rok: lecznictwo szpitalne - 46,5% kosztów świadczeń; refundacja cen leków - 15,5%; podstawowa opieka zdrowotna - 13,7%; ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 7,9%; opieka psychiatryczna - 3,4%; rehabilitacja lecznicza - 2,6%.
Na Podlasiu odbyły się postępowania dodatkowe dotyczące m.in. rehabilitacji neurologicznej. Aneksu do umowy na 2011 r. nie podpisał także jeden szpitalny oddział ratunkowy.

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorski OW NFZ ma w planie finansowym na 2011 r. 2 mld 346 mln 617 tys. zł (i dodatkowo 94 mln zł na ratownictwo medyczne), z czego na leczenie szpitalne przeznaczył 1 mld 61 mln zł, na AOS 182,5 mln zł, na rehabilitację leczniczą 63,6 mln zł. W konkursie na 2011 r. świadczeniodawcy złożyli 3260 ofert na niemal wszystkie rodzaje i zakresy świadczeń.

Oddział zawarł w sumie 1928 umów z 1180 świadczeniodawcami.

W konkursie na AOS złożono 1325 ofert. Postępowanie zostało rozstrzygnięte 30 listopada ub.r.: wyłoniono 320 świadczeniodawców, którzy będą świadczyć usługi medyczne w 1286 poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych. Podmioty, które do konkursu ofert przystąpiły po raz pierwszy, stanowią 15% ogólnej liczby wszystkich świadczeniodawców.

W Zachodniopomorskiem działają 32 szpitale oraz 17 podmiotów wykonujących procedury szpitalne w ramach chirurgii jednego dnia. W 2010 r. na leczenie szpitalne przeznaczono tu kwotę 1 mld 30 mln 190 tys. zł, w roku bieżącym jest ona zatem wyższa.

Kujawsko-Pomorskie

Zgodnie z aktualną wersją planu finansowego na rok 2011, Kujawsko-Pomorski OW NFZ ma do dyspozycji na wszystkie rodzaje świadczeń 3 mld 20 mln 732 tys. zł. Dotychczas uzgodniono 60 kontraktów na leczenie szpitalne, 352 na AOS i 154 na rehabilitację leczniczą.

Ponadto: na opiekę paliatywną i hospicyjną - 20, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień - 76, na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - 75, na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - 26 itd.

Nadal jednak trwają postępowania uzupełniające w AOS, ambulatoryjnych świadczeniach specjalistycznych kosztochłonnych, rehabilitacji i świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Świętokrzyskie

Budżet Świętokrzyskiego OW NFZ na 2011 r. to 1 mld 914 mln 455 tys. zł, czyli o 170 mln zł więcej niż styczniowy budżet z ub.r., ale tylko o 86 mln zł więcej w porównaniu z budżetem po zmianie w lipcu 2010 r., wynikającej z lepszego spływu składki zdrowotnej.

Na leczenie szpitalne w Świętokrzyskiem przeznaczono 720 mln zł (o 27 mln zł więcej niż w ub.r.), na AOS 125 mln zł (o 20 mln zł więcej), przy czym wzrost finansowania nie wynika z przesunięć środków z jednej dziedziny do drugiej.

Fundusz podpisał kontrakty z 23 szpitalami.

Spośród ogólnej liczby oddziałów szpitalnych ubył jeden: dwułóżkowy oddział nefrologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (dyrektor nie złożył oferty), ale jednocześnie przybył nowy oddział kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Starachowicach.

W AOS płatnik będzie współpracował z 273 placówkami (842 poradnie, w tym 76 nowych). NZOZ-y stanowią 52% wszystkich lecznic działających w tym zakresie.

Priorytetami świętokrzyskiego Funduszu na 2011 r. w leczeniu szpitalnym są: chirurgia jednego dnia (wzrost finansowania o 20%), kardiochirurgia (o 12%), neurologia (o 19%), choroby zakaźne (o 13 %), choroby reumatyczne (o 16%), leczenie chorób w okresie niemowlęcym (o 312%), radioterapia (o 11,2%), chemioterapia i programy terapeutyczne (o 27%).

Do priorytetów w AOS należą: gastroskopia (wzrost o 41,3%), kolonoskopia (wzrost o 49,7%) oraz okulistyka i chirurgia w godzinach późnowieczornych (odciążenie SOR).

Ponadto finansowanie wzrosło o 52% w opiece hospicyjnej, o 15% w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych i o 66% w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień (procenty wzrostu to porównanie kontraktu pierwotnego, nie faktycznie wykonanego, 2010 do 2011 r.).

Podkarpackie

Podkarpacki OW NFZ informuje, że w AOS umowy zostały zawarte jedynie na I półrocze i zamknęły się w kwocie 98 mln zł, w opiece psychiatrycznej wartość zawartych umów wynosi 91 mln zł, w rehabilitacji 107 mln zł, w opiece długoterminowej 65 mln zł, w opiece paliatywnej 11 mln zł, a w świadczeniach kontraktowanych odrębnie 68 mln zł. Podkarpacki Fundusz podpisał 52 umowy renegocjacyjne ze szpitalami.

W AOS zawartych kontraktów było 415, w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień - 54, w rehabilitacji leczniczej - 280, w opiece długoterminowej - 142, w opiece paliatywnej i hospicyjnej - 28, w świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie - 24.

Nowi świadczeniodawcy pojawili się w AOS (36), w rehabilitacji leczniczej (41) i w stomatologii (41).

Lubelskie

Dane dotyczące kontraktowania zawarto w tabeli.

Priorytetami Lubelskiego OW NFZ na 2011 r. są w leczeniu szpitalnym chirurgia plastyczna, kardiologia, neurochirurgia oraz chirurgia naczyniowa.

W AOS położony został nacisk na badania rezonansem magnetycznym, chirurgię ogólną, okulistykę oraz położnictwo i ginekologię. W rehabilitacji leczniczej większe finansowanie dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych i rehabilitacji neurologicznej.

W porównaniu z 2010 r. finansowanie zmniejszyło się w przypadku chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w leczeniu szpitalnym (środki przesunięte na chirurgię naczyniową i kardiologię). Spadek finansowania dotyczy także rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziale dziennym.

Dolnośląskie

Plan finansowy dla tego województwa wynosi na 2011 r. 4 mld 334 mln 119 tys. zł. W leczeniu szpitalnym obowiązuje 79 umów wieloletnich, których wartość w 2011 r. to ponad 2 mld 10 mln zł (w 2010 r. była to kwota 1 mld 935 mln zł). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej kontrakty uzyskało dotychczas 520 świadczeniodawców. Wartość umów w konkursie podstawowym ukształtowała się na poziomie 153,7 mln zł. Nadal trwają jednak konkursy uzupełniające, w których do rozdania pozostało 11,5 mln zł. W 2010 r. na AOS przeznaczono na Dolnym Śląsku 159,7 mln zł. W rehabilitacji leczniczej kontrakty podpisało 157 świadczeniodawców. Ich łączna wartość wynosi 130,9 mln zł.

Małopolskie

Dane dotyczące kontraktowania zawarto w tabeli.

Priorytetami małopolskiego płatnika w leczeniu szpitalnym są: zapewnienie dostępu do świadczeń ratujących życie (neurologia), a także zwiększenie dostępności świadczeń zabiegowych wysokospecjalistycznych: neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii szczękowotwarzowej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii onkologicznej. Fundusz założył w tych dziedzinach (oraz w pediatrii) wzrost wartości obliczonego planu na 2011 r. uwzględniający 20% prognozowanych nadwykonań.

Do priorytetów w leczeniu szpitalnym należy także zwiększenie dostępności świadczeń onkohematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, immunologii dziecięcej, urologii (w tym dziecięcej) oraz gruźlicy. W tych przypadkach założono wzrost wartości obliczonego na 2011 r. planu, uwzględniający około 50% nadwykonań.

Małopolski OW NFZ informuje również o wzroście nakładów o 6% na świadczenia związane z usuwaniem zaćmy (o około 470 świadczeń więcej) oraz wzroście o 10% nakładów finansowych na świadczenia związane z endoprotezoplastyką stawu kolanowego i biodrowego dla pacjentów powyżej 60. roku życia. Wzrost finansowania ma się przyczynić do zmniejszenia długich kolejek oczekujących na zabieg.

W AOS do priorytetów należy opieka nad matką i dzieckiem (zakresy świadczeń dla dzieci zakontraktowano średnio na poziomie 111% ubiegłego roku, a zakresy świadczeń w położnictwie i ginekologii na poziomie 101%). Priorytetem są także dziedziny, w których odczuwany jest niedobór specjalistów: leczenie chorób naczyń (115% finansowania w porównaniu z ub.r.), chirurgia klatki piersiowej (131%), neurochirurgia (104%), kardiochirurgia (120%).

Zwiększone finansowanie otrzymały również zakresy, w których w ub.r. odnotowany został wysoki poziom wykonań: chirurgia ogólna, kardiologia, neurologia, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, okulistyka, otolaryngologia.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum