Koalicja zadowolona, opozycja wylicza wady

Autor: KL, AK, WOK • • 28 kwietnia 2011 09:44

Sejm przyjął 25 marca pakiet ustaw zdrowotnych. Raczej nie należy się spodziewać, że Senat wprowadzi znaczące zmiany w ustawach uchwalonych przez izbę niższą parlamentu. Wydaje się też pewne, że prezydent Bronisław Komorowski nie zawetuje pakietu ustaw.

Koalicja zadowolona, opozycja wylicza wady
Zdrowotne głosowania zaczęły się 18 marca; tego dnia posłowie uchwalili ustawę o działalności leczniczej. Tydzień później przyjęli cztery kolejne ustawy:
 • o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tzw. ustawa refundacyjna),
 • o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw:
 • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Posłowie nie poparli wniosków PiS, który domagał się odrzucenia wszystkich rządowych projektów tworzących pakiet zdrowotny. Poseł Bolesław Piecha (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, przyznał w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl, że przyjęcie pakietu wprowadzi ogromne zamieszanie w systemie zdrowia.

Za i przeciw

Bolesław Piecha uważa, że przeprogramowanie toku studiów w związku z likwidacją stażu lekarskiego w ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty będzie potężnym przedsięwzięciem i ma obawy zarówno do tego, czy temu zadaniu podołają uczelnie, jak i co do efektu, jaki to przyniesie.

W jego ocenie jednak najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa będą zmiany związane z projektem tzw. ustawy refundacyjnej.

- Nieprawdą jest, że leki będą tańsze - podkreśla Bolesław Piecha.

Z tym zdaniem całkowicie nie zgadza się wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, posłanka Beata Małecka-Libera (PO). W rozmowie z Rynkiem Zdrowia zapewnia, że nowa regulacja zakłada stałą cenę leku refundowanego, którą Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem: - Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5% (obecnie wynosi ona 8,91%). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych.

Zdaniem posłanki, ustawa zdecydowanie poprawi dostęp pacjentów do leków. Dlatego liczy, że wejdzie w życie w niedługim czasie.

- Zobaczymy, jakie będzie tam tempo prac Senatu. Zdaję sobie sprawę, że być może będzie konieczne wprowadzenie pewnych korekt, ale myślę, że bardziej dopracowujących przepisy, niż wprowadzających istotne zmiany w tzw. ustawie refundacyjnej - przyznała nam posłanka Małecka-Libera.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwaloną ustawą refundacyjną, na refundację leków NFZ będzie mógł przeznaczyć do 17% wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wprowadzony ma zostać obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych.

W ustawie przewidziano też 3-procentowy podatek od wpływów firm farmaceutycznych ze sprzedaży leków objętych refundacją. Te środki będą przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Szpitale- droga do przekształceń

31 marca Senat przyjął Ustawę o działalności leczniczej, wprowadzając do niej kilkadziesiąt poprawek. Kiedy zamykaliśmy to wydanie Rynku Zdrowia, w kolejce do rozpatrzenia przez izbę wyższą parlamentu czekały pozostałe ustawy.

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia Elżbieta Streker-Dembińska (SLD) przyznała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że była pewna, iż koalicja przegłosuje wszystkie ustawy.

- Teraz będziemy się zmagać z konsekwencjami ich wdrożenia. Wiele tych ustaw będzie wymagało poprawek, bo wiele niedociągnięć wyjdzie w trakcie stosowania ich zapisów. Ale część przepisów pozostanie, ponieważ ich wejście w życie jest dopiero kwestią przyszłości, więc od razu nie pokażą swojego prawdziwego "oblicza" - podkreśla posłanka Streker-Dembińska.

Jej zdaniem, najbardziej kontrowersyjna jest ustawa o działalności leczniczej, bo wnosi najwięcej istotnych zmian do systemu, m.in. dotyczących funkcjonowania szpitali.

Ustawa nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak - zgodnie z nowymi przepisami - samorządy, które nie przekształcą publicznych ZOZ-ów, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niespełnienia tego wymogu, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno- prawnej szpitala (przekształcenie SPZOZ-u w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową).

Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki. W ustawie znajdują się także zapisy doprecyzowujące kwestię zatrudniania pielęgniarek na kontraktach w szpitalach (szerzej piszemy o tym na str. 5).

Ponadto:
 • Ustawa dopuszcza funkcjonowanie obecnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wprowadza regulacje tej formy prawnej. Dotyczy to przede wszystkim procedur łączenia SPZOZ-ów. Ta forma została zarezerwowana wyłącznie dla zakładów już istniejących, bez możliwości tworzenia nowych. Wyjątek stanowi możliwość połączenia tylko dwóch samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą będą miały status przedsiębiorcy we wszystkich formach przewidywanych dla wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności leczniczej będzie możliwe także w formie praktyki zawodowej, czyli działalności gospodarczej wykonywanej indywidualnie lub jako grupowa praktyka lekarska albo pielęgniarska.
 • Ustawa dopuszcza również możliwość tworzenia spółki kapitałowej w celu wykonywania działalności leczniczej przez uczelnię medyczną. Wartość nominalna udziałów i akcji w takiej spółce należących wyłącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki.

  Udziały lub akcje w tych spółkach, poza uczelniami medycznymi, mogą posiadać wyłącznie: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
 • Nowym rozwiązaniem jest także dopuszczenie możliwości sprawowania wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym wyłącznie w warunkach domowych. Również świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej mogą być udzielane wyłącznie w warunkach domowych.
 • Ustawa zakłada fakultatywność przekształceń publicznych ZOZ-ów, pozostawiając decyzję podmiotowi tworzącemu. Przekształcenie w spółkę kapitałową pozwoli na zmianę formy prawnej bez konieczności przeprowadzania procedury likwidacji zakładu.

  Spółka, która powstanie w drodze przekształcenia, staje się następcą prawnym zakładu, wstępując w jego prawa i obowiązki.
 • Niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności leczniczej - w formie podmiotów leczniczych czy też praktyk zawodowych, podmioty te muszą dokonać wpisu do rejestru.

  Podmioty lecznicze będą rejestrowane u wojewody właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania, natomiast okręgowe izby lekarskie i pielęgniarskie będą dokonywały wpisów dla swoich praktyk lekarskich odpowiednio do miejsca ich wykonywania.

  Po przyjęciu przez Senat, ustawa wróci pod obrady Sejmu, a następnie trafi do podpisu prezydenta.
Odszkodowania szybciej?

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie jest to możliwe tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego.

Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z nową ustawą, uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej - jak podkreśla resort zdrowia - w czasie około siedmiu miesięcy.

Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Aby szkoda mogła być zrekompensowana, wojewódzka komisja ds. orzekania o błędach medycznych musi ustalić, czy nastąpił błąd osoby lub osób wykonujących zawód medyczny.

Komisja nie będzie ustalać wysokości odszkodowania. Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego.

Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą mogły uzyskać: do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta (dla spadkobiercy) i 100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu (dla pacjenta). Wysokość renty może wynieść do 3 tys. zł.

Nie będzie stażu

W rządowej nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy, Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny.

Jednak - zgodnie z wprowadzonymi zmianami - studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Wprowadzono m.in. zmianę zakładającą, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla lekarzy dentystów.

Wprowadzony ma być również obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów, a lekarsko-dentystycznego na IV roku.

E-recepta, e-rejestracja, e-skierowanie

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum