Kiedy pod nadzorem

Autor: Anna Stychlerz • • 03 lipca 2008 14:24

Zakres czynności podejmowanych przez ratownika medycznego

W związku ze zbieżnością uprawnień ratownika medycznego i pielęgniarki w systemie ratownictwa, wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, proponuje się, aby uzupełnić wykaz leków podawanych przez ratownika medycznego, a w niektórych przypadkach zrezygnować z zapisu dotyczącego podania leku po konsultacji z lekarzem. Wprowadzenie zmian ma przede wszystkim na celu poprawienie jakości pracy ratowników medycznych w systemie ratownictwa medycznego.
W skład ratunkowych zespołów podstawowych wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Wykaz leków podawanych pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach przez pielęgniarkę bez lekarza, stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, wprowadził pewne rozbieżności w zakresie medycznych czynności ratunkowych, jakie mogą być wykonywane przez członków podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.

Czynności wykonywane samodzielnie

Zgodnie ze wspomnianą ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega m.in. na dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych.
Czynności te mogą być podejmowane przez ratownika samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu.
Do medycznych czynności ratunkowych ratownika medycznego należy m.in. podanie leków wymienionych w zał. nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 4, poz. 33). Do czynności, które mogą być wykonywane przez ratownika samodzielnie, należą m.in.:

  • ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych

  • układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu lub odniesionych obrażeń

  • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych i przyrządowe przywracanie oraz zabezpieczanie drożności dróg oddechowych

  • odsysanie dróg oddechowych i intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających

  • prowadzenie wentylacji zastępczej

  • wykonanie EKG

  • podawanie leków wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia.

Tylko pod nadzorem lekarza

Tylko po konsultacji z lekarzem ratownik medyczny może wykonać następujące czynności ratunkowe: r intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających r wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej r asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) r cewnikowanie pęcherza moczowego r zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka r podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zbieżność uprawnień

Z przepisów powołanej ustawy wynika zbieżność uprawnień ratownika medycznego z uprawnieniami pielęgniarki systemu.
W związku z tym proponuje się, aby w celu zrównania uprawnień pielęgniarki i ratownika uzupełnić wykaz podawanych leków o: captoprilum, clonazepamum, drotaverini hydrochloridum.
Ponadto proponuje się, aby w pkt.
16. tabeli stanowiącej załącznik do ww.
rozporządzenia wykreślić słowa "po konsultacji z lekarzem" (dotyczy leku hydrocortizonum lub methylprednisolonum).
Wprowadzone zmiany mają poprawić jakość pracy ratowników medycznych oraz wynikają z konsultacji społecznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum