Kasa fiskalna wyląduje w gabinecie?

Autor: KAW • • 05 sierpnia 2008 10:00

Zapraszamy Czytelników do dyskusji o rozwiązaniach podatkowych w naszym systemie ochrony zdrowia

O propozycjach podatkowych największych prywatnych pracodawców naszego sektora medycznego pisaliśmy w poprzednim wydaniu "RZ". Teraz poświęcamy tej sprawie więcej miejsca. Wszak nowy rząd - wcześniej czy później - i tym aspektem funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej będzie musiał się zająć. Chyba że uzna, tu akurat niczego zmieniać nie trzeba. Czy jednak rzeczywiście jest aż tak dobrze?
Obszerne opracowanie, dotyczące ewentualnych zmian regulacji podatkowych w sektorze medycznym, przygotował Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia we współpracy z doradcami podatkowymi z firmy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
Prezentując główne założenia tego podatkowego programu, zachęcamy Czytelników do kontaktu z naszą redakcją i wyrażenia swojej opinii: redakcja@rynekzdrowia.pl tel. (32) 209 10 43 adres: ul. Matejki 3 40-077 Katowice z dopiskiem "Podatki" Państwa komentarze i opinie w kwestii "medycznych podatków" opublikujemy w najbliższym numerze "RZ".

UKRÓCIĆ SZARĄ STREFĘ

Najważniejsze fiskalne propozycje OZPPSZ to:

 • wprowadzenie ulgi rekompensującej klinikom i szpitalom brak możliwości odliczania VAT i zwiększającej ich możliwości inwestycyjne,
 • wprowadzenie ulg i odliczeń podatkowych dla osób fizycznych, które leczą się prywatnie,
 • stworzenie przedsiębiorcom możliwości wliczania w koszty swojej działalności wydatków na leczenie pracowników,
 • wprowadzenie wiarygodnej rejestracji obrotów placówek służby zdrowia.

Zdaniem pomysłodawców, zmiany te pozwolą m.in. na: dodatkową ochronę "quasi- -ubezpieczeniową" dla osób fizycznych, a w szczególności emerytów i rencistów (mechanizm ulgi w PIT); zmniejszenie obciążenia publicznego sektora służby zdrowia; znaczne zmniejszenie "szarej strefy".
- Propozycja ta wpisuje się w propozycje Ministerstwa Finansów walki z szarą strefą, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych przez lekarzy - przypominają autorzy opracowania.
Prywatni pracodawcy podkreślają, że od wielu lat system ochrony zdrowia w Polsce jest przykładem koegzystencji systemu publicznego i prywatnego. Problemem jest natomiast nierówne traktowanie podmiotów przez władze publiczne, czego wyrazem ma być: narastanie wydatków prywatnych na ochronę zdrowia, występowanie wspomnianej "szarej strefy" oraz dekapitalizacja i pogarszanie się stanu infrastruktury publicznych placówek ochrony zdrowia.
- Nasze propozycje przynajmniej w części powinny zredukować i zmniejszyć skalę wymienionych zjawisk - czytamy w dokumencie OZPPSZ.

KTO SKORZYSTA?

Celem proponowanych zmian jest:

 • Wspierać działalność i rozwój placówek ochrony zdrowia poprzez korzystne sposoby opodatkowania, a tym samym zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.
 • Kompensować prywatne wydatki ponoszone na cele ochrony zdrowia przez obywateli (gospodarstwa domowe ponoszą już ponad 40 proc. kosztów ochrony zdrowia - poza publiczną składką).
 • Odciążać system publicznej ochrony zdrowia poprzez przeniesienie części popytu świadczeniobiorców do równoległych systemów finansowanych przez przedsiębiorstwa.
 • Poszerzać bazę podatkową w ochronie zdrowia i zapewniać dochody budżetu państwa - w ten sposób następować ma kompensowanie strat budżetu państwa, wynikających z proponowanych wcześniej zmian w systemie podatkowym.

WEDŁUG ZNANEGO WZORU

 • Proponowany przez Związek mechanizm podatkowy, który kompensowałby koszty zapłaconego VAT, polega na wprowadzeniu ulg w podatku dochodowym dla podmiotów (osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z tytułu kosztów poniesionych na odtworzenie i inwestycje.
 • Dodatkowo proponuje się objęcie zwolnieniem z VAT usług "bezpośrednio związanych" ze świadczeniem usług "medycznych i szpitalnych", co pozwoliłoby na obniżenie kosztów działalności tych podmiotów, w szczególności korzystających z wyspecjalizowanych dostawców usług (np. catering, sprzątanie itp.).
 • W odniesieniu do osób fizycznych OZPPSZ chce wprowadzenia ulg podatkowych od podatku dochodowego dla osób fizycznych, które, "według wzoru znanego już z przeszłości, kompensowałyby częściowo (i w pewnym sensie ubezpieczały) wydatki na ochronę zdrowia ze środków prywatnych".
 • Dodatkowo proponuje się dopuszczenie do zaliczania w koszty działalności gospodarczej zakupu usług zdrowotnych, co ma powodować, że przedsiębiorstwa w większym stopniu uczestniczyłyby w finansowaniu tych usług, zmniejszając obciążenia swoich pracowników.

DOKTORZE, PROSZĘ O FAKTURĘ

Dla skompensowania kosztów ulg i zwolnień podatkowych proponuje się objęcie rejestracji przychodów osób i podmiotów w ochronie zdrowia poprzez wprowadzenie obowiązku wydania rachunku fiskalnego lub faktury w związku z dokonaniem sprzedaży usługi.

PAŃSTWO SKONTROLUJE...

- W naszym systemie ochrony zdrowia brakuje środków. Skąd więc te pieniądze wziąć? - pyta Marcin Halicki, prezes OZPPSZ i firmy Lux Med. - Podniesienie podatków byłoby trudne do zaakceptowania z politycznego punktu widzenia. Należy więc wykorzystać te środki, które wydawane są przez społeczeństwo już dzisiaj, ale w sposób nieformalny.
- Kilka lat temu funkcjonowała ulga podatkowa w PIT. Po jej likwidacji obroty rejestrowane oficjalnie w prywatnych gabinetach spadły o 5, 10 procent. Co oznacza, że państwo przestało rejestrować część obrotów w tej branży, a w konsekwencji - utraciło część wpływów podatkowych.
Według OZPPSZ, lekarze świadczący usługi medyczne, są w stanie wydawać rachunki, które byłyby podstawą do zastosowania ulgi podatkowej. Umożliwiłoby to także większą kontrolę państwa nad tymi przepływami.

... A SZPITAL ZAINWESTUJE

- Proponujemy także utworzenie w przedsiębiorstwach funduszy medycznych, które również byłyby odliczane od podatku.
Fundusz na zdrowie pracowników byłby dobrowolnie finansowany przez pracodawcę do określonej kwoty na pracownika rocznie - dodaje Halicki.
- Natomiast umożliwienie placówkom medycznym odliczeń podatku VAT za pewne usługi z zakresu podwykonawstwa, jak np.
outsourcing sterylizacji sprzętu medycznego czy prania, nie byłoby dla państwa dużą stratą, a zmiany te umożliwiłyby zwiększenie inwestycji, których służba zdrowia tak bardzo potrzebuje.

Co jest ważniejsze

Według wyliczeń OZPPSZ, skutki proponowanych zmian to: t Zmniejszenie o 0,5 mld zł dochodów podatkowych z tytułu przepisów dotyczących przedsiębiorstw oraz o 1-1,3 mld zł wskutek ulgi dla osób fizycznych.
t W tym samym czasie spodziewany jest wzrost dochodów budżetu z powodu wyeliminowania mechanizmów unikania podatków, w kwocie 413-930 mln zł rocznie.
- W zestawieniu z wynikami fiskalnymi proponowanych zmian, ważniejsze jednak wydają się skutki społeczne - dowodzą pomysłodawcy zmian.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum