Innowacyjne zarządzanie chorobami przewlekłymi

Autor: WOK • • 23 lipca 2013 09:51

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest partnerem Projektu międzynarodowego "Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration" (akronim: RICHARD). W ramach Projektu powstał Help-Desk - interaktywny portal informacyjny poświęcony wykorzystaniu innowacyjnych technologii informatycznych w obszarze chorób przewlekłych.

Help-Desk (www.richardhelpdesk.elodzkie.pl) ma pomóc instytucjom funkcjonującym w sektorze ochrony zdrowia i telemedycyny w poszukiwaniu partnerów do współpracy oraz w przygotowaniu wspólnych projektów dotyczących chorób przewlekłych, które byłyby realizowane w ramach różnego typu programów, w tym programów Unii Europejskiej.

 

Cztery regiony, 15 instytucji

- Celem Projektu RICHARD jest zdefiniowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli zarządzania chorobami przewlekłymi w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w czterech różnych regionach europejskich - tłumaczy Rafał Zdrajkowski z Wydziału eZdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsorcjum Projektu (www.richardproject.eu) składa sięz 15 instytucji (władz regionalnych, instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i placówek opieki zdrowotnej) z czterech regionów Unii Europejskiej: Toskanii (Włochy), Yorkshire (Wielka Brytania), Västerbotten (Szwecja) i Województwa Łódzkiego.

Koordynatorem Projektu są władze regionu Toskanii. Województwo łódzkie ma status partnera mentorowanego, korzystającego z najlepszych praktyk wypracowanych w pozostałych regionach Projektu.

Polskimi partnerami są, oprócz Urzędu (lidera Projektu w regionie), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego (Knowbase) oraz firma informatyczna Pixel Technology.

Kojarzenie i dofinansowanie

W ramach Help-Desku uruchomione zostały następujące funkcjonalności: możliwość przesyłania propozycji inicjatyw projektowych; możliwość przesyłania informacji o poszukiwanych partnerach do współpracy; baza potencjalnych partnerów do współpracy.

W zakładce ,,Poszukiwanie partnerów" znajduje się baza instytucji, które potencjalnie mogą być partnerami przy realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących chorób przewlekłych.

- Zwróciliśmy się do ok. 300 instytucji, placówek medycznych, firm oraz organizacji potencjalnie zainteresowanych korzystaniem z Help-Desku. Na razie kilka instytucji wyraziło swoje zainteresowanie tym narzędziem. Mamy nadzieję, że ich liczba się zwiększy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z Help-Desku, który, jak i cały Projekt RICHARD, stwarza znakomitą okazję do kojarzenia partnerów w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi m.in. z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych oraz dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć - mówi Rynkowi Zdrowia Rafał Zdrajkowski z departamentu cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Projekt RICHARD ma na celu określenie nowych scenariuszy opieki zdrowotnej, które poprzez wykorzystanie technologii, integrując zasoby i potencjały danego regionu, umożliwiąpacjentom uzyskanie pomocy poza szpitalem, a tym samym wyższąjakość życia.

Wspólny Plan Działań

Koszty związane z chorobami przewlekłymi mająobecnie największy udział (ok. 70%) w całości kosztów funkcjonowania publicznych systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich latach nastąpił rozwój wielu aplikacji opartych na ICT, co do pewnego stopnia pozwoliło na rozwiązywanie problemów związanych z różnymi chorobami.

Jednak nawet najbardziej zaawansowane aplikacje ICT wywierały ograniczony wpływ na podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych.

Zazwyczaj aplikacje te miały charakter pilotażowy i w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie powodowały zmian w systemach ochro ny zdrowia. Zastosowanie aplikacji ICT może bowiem przynieść rezultaty jedynie wtedy, gdy wszystkie aspekty systemu opieki zdrowotnej sąbrane pod uwagęoraz gdy wszystkie zmiany sądokładnie zaplanowane.

Podstawowe założenie Projektu RICHARD dotyczy przekazywania wytycznych związanych z integracją ICT w systemach opieki zdrowotnej, w ramach których podmioty funkcjonujące w ramach klastrów - placówki medyczne, środowiska akademickie i przedsiębiorstwa - współpracująze sobąw celu opracowania wspólnego planu działań.

Regiony uczestniczące w Projekcie realizowały prace mające na celu wdrożenie wspólnego modelu zarządzania chorobami przewlekłymi, opierając sięna swych doświadczeniach w zakresie technologii, rezultatów badań i modeli organizacyjnych.

Kluczowym rezultatem Projektu RICHARD jest Wspólny Plan Działań - dokument opracowany przez konsorcjum Projektu, zawierający zestaw propozycji inicjatyw projektowych dotyczących chorób przewlekłych, które mogą być realizowane przez partnerów Projektu.

Najważniejsze cele

Uzasadnieniem dla realizacji Projektu RICHARD jest przejście od aplikacji ICT skoncentrowanych na konkretnych chorobach do zrównoważonych terytorialnych modeli zarządzania chorobami przewlekłymi, w których działania innowacyjne sąpodyktowane specyficznymi potrzebami danego regionu (docelowa wizja zakłada stworzenie zintegrowanego modelu zarządzania chorobami przewlekłymi).

Prace prowadzone w ramach Projektu koncentrowały sięna trzech chorobach przewlekłych: udar (region Toskanii); zaburzenia funkcji poznawczych i demencja (region Västerbotten) i cukrzyca (region Yorkshire).

Główne cele realizacji Projektu to: określenie korzyści i ograniczeń modeli opartych na ICT na poziomie regionalnym z odniesieniem do poszczególnych chorób chronicznych; mapowanie zasobów: identyfikacja w każdym regionie głównych interesariuszy Projektu; opracowanie i wdrożenie Wspólnego Planu Działań; mentoring: ułatwienie wprowadzenia w każdym regionie uczestniczącym w Projekcie modeli opartych na ICT do praktyki klinicznej oraz promowanie wejścia nowych podmiotów w celu zapewnienia i utrzymania usług, które będądostarczane.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum