Bez odrębnego budżetu

Autor: Krzysztof Bąk • • 24 kwietnia 2014 11:58

W Ministerstwie Zdrowia zapytaliśmy, czy resort rozważa koncepcję wyodrębnienia budżetu pozwalającego finansować tzw. leki sieroce stosowane w chorobach rzadkich i ultrarzadkich spoza środków NFZ? Poniżej obszerne fragmenty odpowiedzi na to pytanie.

Odnosząc się do kwestii finansowania tzw. leków sierocych z oddzielnego budżetu, należy wskazać, że jednym z zadań powstającego Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich jest stworzenie ogólnokrajowego rejestru chorób rzadkich występujących w populacji polskiej. Umożliwi to stworzenie pełnej listy chorób rzadkich i leków stosowanych w ich leczeniu w Polsce.

Analizy skuteczności

Należy zauważyć, że w przypadku ściśle ograniczonego budżetu, jakim dysponuje NFZ, zawsze można stwierdzić, że finansowanie danej technologii medycznej odbywa się "kosztem" innej technologii medycznej. Dlatego też - mając na uwadze zasady organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce - aby osiągnąć optymalną efektywność wydatkowania środków publicznych, należy skupić się nie tyle na wyodrębnianiu osobnych budżetów (bo musiałyby być wyodrębnione "kosztem" redukcji innych wydatków), ile na podejmowaniu decyzji refundacyjnych w oparciu o analizy skuteczności i efektywności terapii lekowych.

Jak się wydaje, tylko w taki sposób, w sytuacji ograniczonych środków finansowych, będzie można zapewnić realizację zasady solidaryzmu społecznego i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Decyzje o objęciu refundacją zapadają w wyniku przeprowadzenia procedury oceny zasadności finansowania ze środków publicznych odrębnie dla danego leku. Przy podjęciu tej decyzji bierze się pod uwagę dokumentację przedstawioną przez podmiot odpowiedzialny wraz z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej.

Weryfikujemy wiarygodnie

W przypadku programów lekowych ich treść jest uzgadniana z ekspertami w danej dziedzinie medycyny oraz z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokumentacja związana z wnioskiem o objęcie refundacją podlega również ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych, do której zadań - zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - należy między innymi opracowywanie analiz weryfikacyjnych (dotyczących leków obejmowanych refundacją), o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przy podejmowaniu decyzji o zasadności objęcia refundacją wśród kryteriów branych pod uwagę znajdują się m.in. kryteria efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania. Przy podejmowaniu decyzji o objęciu refundacją jej zasadność jest w wiarygodny sposób weryfikowania.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum