PWX/Rynek Zdrowia | 16-11-2014 14:17

Instytut Reumatologii ma leczyć pacjentów geriatrycznych. Oto projekt rozporządzenia

W piątek (14 listopada) Minister Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Rozporządzenie ma na celu reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie polegającą na rozszerzeniu zakresu działania tego Instytutu oraz zmianie jego dotychczasowej nazwy.

W projekcie zaproponowano zmianę dotychczasowej nazwy Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher na Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Zmiana nazwy ma za zadanie odzwierciedlać zaproponowany w projekcie nowy zakres działalności Instytutu.

Jak napisano w projekcie, zmiana działalności Instytutu jest uzasadniona brakiem instytutu badawczego prowadzącego kompleksowe badania i terapię w dziedzinie geriatrii, pomimo rosnących potrzeb i wyzwań związanych z opieką nad osobami starszymi.

Zadania, jakie będą postawione przed zreorganizowanym Instytutem obejmują m. in:
• prowadzenie badań naukowych, w tym wieloośrodkowych, w obszarze gerontologii
i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych
i chorób powodujących niesamodzielność, a także zdrowia publicznego;
• przygotowanie standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność
• przygotowanie dla standardów kształcenia pracowników medycznych w dziedzinach związanych z opieką nad osobami starszymi;
• kształcenie kadr medycznych w geriatrii, w tym także na obcej bazie klinicznej.

Analiza kosztów i korzyści wskazuje, że:
1. Koszty reorganizacji wiązać się będą z dostosowaniem istniejących pomieszczeń
i oddziałów do potrzeb w dziedzinie geriatrii oraz zatrudnieniem nowych specjalistów klinicznych w dziedzinie geriatrii w miejsce obecnych specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii (szacowany wzrost zatrudnienia o około 5-8 etatów).
2. Rozszerzenie działalności o dziedzinę geriatrii i dziedziny pokrewne spowoduje zwiększenie liczby pacjentów i przychodów z tej działalności (m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia).
3. Rozważana jest zmiana lokalizacji komórki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Terapii Biologicznej w obrębie Instytutu, co umożliwi zwiększenie liczby pacjentów leczonych biologicznie w programach lekowych, efektem czego planowane jest zwiększenie przychodów Instytutu.

4. Wskutek reorganizacji wynik finansowy na działalności klinicznej powinien ulec poprawie o kwotę nie niższą niż 2 mln zł w okresie dwóch lat od rozpoczęcia reorganizacji. Przy przyjęciu założenia, iż koszty dostosowania pomieszczeń Instytutu do nowych zadań, koszty zakupu aparatury badawczej i wyposażenia związanego z nowym zakresem działalności nie powinny przekroczyć kwoty 8 mln zł, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych powinien wynieść ok. 4 lata (od rozpoczęcia reorganizacji).

W założeniu wzrost przychodów
W zakresie działalności naukowej zakłada się, iż nadanie Instytutowi nowych obowiązków pozwoli na istotny wzrost przychodów z tej działalności. Zwiększenie działalności dydaktycznej, w szczególności studiów doktoranckich i kursów dla lekarzy, spowoduje wzrost przychodów w wysokości szacowanej na 1 mln zł rocznie.

Zakłada się organizację płatnych studiów doktoranckich dla co najmniej 20 doktorantów (w wysokości 10 tys. zł rocznie każdy, z możliwością uzyskania ulgi w kosztach w zamian za pracę na rzecz Instytutu) oraz zorganizowanie kursów i szkoleń dla co najmniej 400 osób rocznie, płatnych w wysokości ok. 2 tys. zł za osobę. Szacowane dodatkowe koszty tej działalności (poza istniejącymi wynagrodzeniami pracowników Instytutu), obejmujące nadzór merytoryczny nad doktorantami i uczestnikami kursów, wyniosą 250 tys. zł, co oznacza uzyskanie zysku na działalności dydaktycznej w wysokości 750 tys. zł rocznie.

Planowane zwiększenie liczby badań zleconych i przygotowywanie standardów i wytycznych powinno przynieść zwiększenie przychodów z działalności naukowej o kolejne 4 mln zł rocznie przy kosztach szacowanych na 60 proc. przychodów, co oznacza uzyskanie wzrostu dodatniego wyniku finansowego o kolejne 1,6 mln zł rocznie.

W efekcie prowadzonej reorganizacji Instytut uzyska:
• poprawę wyniku na działalności klinicznej o 2 mln zł;
• dodatni wynik finansowy z działalności dydaktycznej 750 tys. zł;
• dodatni wynik finansowy z działalności naukowej 1,6 mln zł;
• poprawę wyniku na działalności Instytutu w wysokości 4,35 mln zł.

W opinii Ministerstwa Zdrowia Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie jest jedynym w kraju instytutem badawczym w dziedzinie nauk medycznych, prowadzącym badania naukowe w obszarze reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w związku z czym jest doskonale przygotowany do podjęcia wyzwań związanych z kompleksowym objęciem badań i terapii w dziedzinie geriatrii.

Poszerzenie działalności Instytutu o zagadnienia dotyczące geriatrii pozwoli wypełnić lukę istniejącą w tym obszarze, a także opracować lub dostosować do warunków krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy związane z opieką medyczną nad osobami starszymi. Ponadto, zmiana ta pozwoli Instytutowi na zwiększenie zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i pozyskanie dodatkowych przychodów związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowych urządzeń, wyrobów i technologii medycznych.

Projekt został umieszczony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego: http://legislacja.rcl.gov.pl