Ważne zmiany dla komercyjnego rynku psychoterapii. Jest projekt nowelizacji ustawy

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL16 grudnia 2022 14:17

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Resort definiuje w niej pojęcia psychoterapeuty i psychoterapii. Proponuje także zmienić terminologię, jaką wykorzystuje ustawa, a która - zdaniem ministerstwa - jest archaiczna i może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Ważne zmiany dla komercyjnego rynku psychoterapii. Jest projekt nowelizacji ustawy
Zmienią się przepisy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Resort definiuje w nowelizacji pojęcia psychoterapeuty i psychoterapii Fot. Shutterstock
 • Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ministerstwo Zdrowia proponuje w nich zmienić terminologię, jaką wykorzystuje ustawa, a także definiuje w niej pojęcia psychoterapeuty i psychoterapii
 • - Dbałość o wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego wymaga (...) wskazania minimalnych kompetencji oraz poziomu wykształcenia osób realizujących te usługi na rynku prywatnym” - wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu projektu 
 • Zmiany mają na celu również m.in. wykluczyć ewentualne wątpliwości interpretacyjne, doprecyzować kwestie dotyczące stron postępowania sądowego w sprawach o przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego, jak również jej wypisania czy miejsca przeprowadzania rozprawy 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Co się zmieni? 

Projektowane zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji, mają na celu wprowadzenie zmian w terminologii wykorzystanej w przepisach
ustawy, która jest archaiczna i może - zdaniem ministerstwa zdrowia - przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. 

Dlatego resort proponuje m.in. nowe brzmienie określeń „osoba z zaburzeniami psychicznymi” oraz „szpital psychiatryczny”. Zgodnie z nowymi regulacjami, pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi odnosić będzie się do osoby:

 • z zaburzeniami psychotycznymi (zmiana z osoby chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne);
 • z niepełnosprawnością intelektualną (zmiana z osoby upośledzonej umysłowo);
 • wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych i wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia tej osoby w środowisku społecznym (zmiana z osoby wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki).

Z kolei „szpital psychiatryczny” oznaczać będzie szpital w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Ważne zmiany dla rynku usług komercyjnych. "Psychoterapię prowadzą psychoterapeuci" 

W art. 5 projektodawca proponuje natomiast dotychczasową treść oznaczyć  jako ust. 1 i dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu:

 • psychoterapię w ramach opieki, o której mowa w ust. 1, prowadzą wyłącznie psychoterapeuci;
 • psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych i somatycznych, wymagająca od pacjenta współpracy i zaangażowania oraz chęci i umiejętności nawiązania szczególnej relacji interpersonalnej z psychoterapeutą, mająca na celu usunięcie zaburzeń zdrowia przez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania.

Jak wyjaśnia, "dbałość o wysoki poziom świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego wymaga określenia kto może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w postaci psychoterapii i wskazania minimalnych kompetencji oraz poziomu wykształcenia osób realizujących te usługi na rynku prywatnym".

Przy czym poprzez psychoterapeutę należy rozumieć osobę, która spełnia warunki określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, regulowane rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wydanym na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży.

A zatem osobę, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 • ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
 • posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty".

Projektodawca proponuje, aby w docelowym brzmieniu ustawy "informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zawierająca ocenę realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego była sporządzana za 3 ostatnie lata (nie za 2 lata jak obecnie)" i proponuje odpowiedni przepis przejściowy. 

Przymus bezpośredni. Zmiany w przesłankach i monitoring w pomieszczeniach

Zmianie ulec ma także przepis dotyczący jednej z przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. - Zgodnie z projektem ma odnosić się ona do poważnego zakłócania lub uniemożliwiania funkcjonowania osób lub otoczenia podmiotu, w którym osoby te się znajdują - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto proponuje się wykreślić zobowiązanie dla kierownika jednostki do niezwłocznego informowania upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza.

Nowego brzmienia nabrać miałby także art. 18 ust. 10. Zmiana miałaby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z rozpoczęciem biegu 3-dniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. - Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia stosowania przymusu - zaznacza projektodawca.

Projekt zakłada ponadto zmiany w przepisach ustawy dot. przedłużenia przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie jego stosowania na kolejne okresy.

Zgodnie z projektem pomieszczenia przeznaczone do obserwacji osoby unieruchomionej miałyby być wyposażone w monitoring, umożliwiający stały nadzór nad przebywającą w danym pomieszczeniu osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz kontrolę wykonania czynności związanych z unieruchomieniem.

Przyjmowanie do szpitala bez zgody

Ulec zmianie mają także przepisy odnoszące się do zasad przyjęcia do szpitala osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. A dokładniej rzecz biorąc art. 22 ustawy, gdzie proponuje się uzupełnienie brzmienia ust. 3 poprzez wskazanie, że w przypadku:

 • braku możliwości uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
 • sprzecznych oświadczeń przedstawicieli ustawowych

zgodę na przyjęcie do szpitala osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- Zmiana w ust. 4 skutkować będzie wyrażeniem zgody przez sąd opiekuńczy także w przypadku braku możliwości uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na przyjęcie do szpitala osoby małoletniej powyżej 16. roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody - wyjaśniają autorzy projektu. 

Dodany miałby zostać także ust. 4a, zgodnie z brzmieniem którego w przypadkach nagłych osoba, o której mowa w ust. 3 i 4, może być przyjęta bez wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego.

- W takim przypadku lekarz przyjmujący tę osobę ma obowiązek, w razie wątpliwości, zasięgnięcia opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo opinii psychologa - czytamy w uzasadnieniu. 

Zmiany mają pojawić się również w zakresach przeprowadzania rozpraw w szpitalach. W sprawach dotyczących przyjęcia bez zgody lub wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przyjętej bez zgody uczestnikiem postępowania z mocy prawa zostałby szpital psychiatryczny.

Na zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu jest 21 dni. Należy je przekazać w wersji elektronicznej na adres: dep-zp@mz.gov.pl.

- Skrócony termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnego podjęcia prac nad projektowaną ustawą oraz przedłożenia projektu do rozpatrzenia na kolejnych etapach procesu legislacyjnego w możliwie najkrótszym terminie - wyjaśnia projektodawca. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze