Będzie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Projektem zajmie się rząd

Autor: oprac. KM • Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/Rynek Zdrowia26 września 2022 18:02

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Projekt złożyło Ministerstwo Zdrowia.

Będzie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Projektem zajmie się rząd
Zmiany w ustawie miałyby wyeliminować archaiczne i stygmatyzujące słownictwo. Fot. Shutterstock
  • W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt założeń zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
  • Projekt złożyło Ministerstwo Zdrowia, a osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister Waldemar Kraska
  • Nowelizacja ma m.in. uwspółcześnić terminologię stosowaną w ustawie

Archaiczne słownictwo i stygmatyzacja chorych

Jak czytamy w opisie przedłożonego projektu, wprowadza on zmiany w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) i ma na celu m.in. wprowadzenie zmian w terminologii wykorzystanej w przepisach ustawy.

Jak zauważa projektodawca, terminologia ta "jest archaiczna i może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi". Zmiany miałyby pojawić się również w obrębie przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Zmiany mają na celu również m.in. wykluczenie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowanie kwestii dotyczących stron postępowania sądowego w sprawach o przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego jak również jej wypisania, miejsca przeprowadzania rozprawy oraz inne drobne doprecyzowania przepisów ustawy — podkreślono w założeniach do ustawowych zmian.

Dłuższy okres podlegający ocenie i redefinicja pojęć

Projektodawca proponuje, aby w docelowym brzmieniu ustawy "informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zawierająca ocenę realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego była sporządzana za 3 ostatnie lata (nie za 2 lata jak obecnie)" i proponuje odpowiedni przepis przejściowy.

W ustawie miałoby również pojawić się proponowane przez projektodawcę zastąpienie objaśnień pojęć „osoba z zaburzeniami psychicznymi” oraz „szpital psychiatryczny”.

- Przewiduje się nadanie nowego brzmienia art. 14 ustawy, zgodnie z którym osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę osoby kierującej oddziałem na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu, lub zdrowiu innych osób. Dotychczasowe brzmienie przepisu wskazuje, że jest uzyskiwana zgoda ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) — podkreśla projektodawca i dodaje, że "analogiczna zmiana zaproponowana została w odniesieniu do art. 23 ust. 4 oraz 35 ust. 1 ustawy".

Zmiana została zaproponowana także w odniesieniu do jednej z przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. - Zgodnie z projektem ma odnosić się ona do poważnego zakłócania lub uniemożliwiania funkcjonowania osób lub otoczenia podmiotu, w którym osoby te się znajdują — czytamy.

Zmiany w zakresie przymusu bezpośredniego

Jedną z proponowanych zmian jest ponadto wykreślenie zobowiązania dla kierownika jednostki do niezwłocznego informowania upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza.

Inna zmiana miałaby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z rozpoczęciem biegu 3-dniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. - Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ocena nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia stosowania przymusu — zaznacza projektodawca.

Projekt zakłada ponadto zmiany w przepisach ustawy dot. przedłużenia przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie jego stosowania na kolejne okresy.

Zgodnie z projektem pomieszczenia przeznaczone do obserwacji osoby unieruchomionej miałyby być wyposażone w monitoring, umożliwiający stały nadzór nad przebywającą w danym pomieszczeniu osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz kontrolę wykonania czynności związanych z unieruchomieniem.

Przyjmowanie do szpitala bez zgody

Zgodnie z projektem ustawy przewidywana jest zmiana (z uzupełnieniem brzmienia przepisów) w zakresie zgody na przyjęcie do szpitala osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Zgodę tę miałby całkowicie wyrażać sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- Zmianie ulegną również przepisy dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody, poprzez wyeliminowanie konieczność zasięgnięcia w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry przy przyjęciu do szpitala osoby, na rzecz zasięgnięcia opinii drugiego lekarza. - Proponuje się jednoznaczne doprecyzowanie, że informowanie sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala odnosi się do przyjęcia pacjenta bez zgody — dodaje projektodawca.

Zmiany mają pojawić się również w zakresach przeprowadzania rozpraw w szpitalach. W sprawach dotyczących przyjęcia bez zgody lub wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przyjętej bez zgody uczestnikiem postępowania z mocy prawa zostałby szpital psychiatryczny. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum