Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2030 roku. Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL17 stycznia 2023 16:30

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na rozwój modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych i tworzenie nowych ośrodków opartych na trzech poziomach referencyjnych dla dzieci i młodzieży.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2030 roku. Jest projekt rozporządzenia
Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie Fot. Tomasz Gzell/PAP
 • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
 • Nowy program przewiduje m.in. skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy, upowszechnienie zintegrowanego modelu ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o model opieki środowiskowej i aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia jest 21 dni

Nowy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest projekt rozporządzenia RM 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.

Nowy program jest kontynuacją wdrażanych dotychczas działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, który określa katalog działań mających na celu przede wszystkim zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowaną, kompleksową, wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Jego priorytetowe zadania skupiają się wokół rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych poprzez centra zdrowia psychicznego oraz tworzeniu nowych ośrodków opartych na trzech poziomach referencyjnych na rzecz rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 zakłada:

w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb:

 • upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego modelu ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o model opieki środowiskowej,
 • upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży opartego o trzy poziomy referencyjne,
 • upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
 • aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
 • udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i
 • nauczycielom;

prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi przez:

 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przedstawiania wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;

monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu, gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji zadań z niego wynikających, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie.

Upowszechnianie nowego modelu ochrony zdrowia i nowe zasady sprawozdawczości 

Projektowany program w porównaniu z obowiązującym (na lata 2017–2022) zakłada:

 • rozszerzenie o zadania ukierunkowane na upowszechnienia nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży opartego o trzy poziomy referencyjne, jak również wskazanie nowych zadań dotyczących zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi np. w jednostkach systemu oświaty;
 • aktualizację zadań, w tym np. dokonywanie aktualizacji regulacji ułatwiających objęcie kompleksową opieką osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • usprawnienie zasad sprawozdawczości przez zmianę terminu sprawozdawania z realizacji Programu tj. za ostatnie 3 lata w porównaniu do wcześniejszego terminu corocznie przekazywanych sprawozdań za ostatnie dwa lata;
 • zobowiązanie do zawierania w sprawozdaniach informacji odnoszących się do stanu wyjściowego oraz wskaźników zawartych w załączniku do Programu.

Dodatkowo, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, program zawiera rozdziały dotyczące zalecanych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia psychicznego oraz niezbędnych kierunków działań w tym obszarze.

W § 2 projektu określono podmioty biorące udział w realizacji programu, tj. zarówno ministrów właściwych ze względu na cele Programu, jak i samorządy województw, powiatów i gmin oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazano również, że w realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również m.in. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin.

W § 4 projektu przewiduje się, że minister właściwy do spraw zdrowia kieruje realizacją Programu oraz koordynuje wykonanie zadań tego Programu.

W rozdziale 1 Programu stanowiącego załącznik do projektu przedstawione zostały informacje dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych na podstawie danych zawartych w badaniu pn. Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II).  W rozdziale 2 załącznika do projektu zawarte zostały natomiast cele i zadania Programu ze wskazaniem podmiotów właściwych do ich realizacji. 

W rozdziale 3 załącznika do projektu opisane są priorytetowe zadania Programu, a w rozdziale 4 - szczegółowe kierunki działań wraz z wymaganymi warunkami niezbędnymi do zapewnienia i rozwoju systemu opieki psychiatrycznej. 

Na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia jest 21 dni. Należy je przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze