NFZ o personelu i sprawozdawaniu świadczeń w hostelu w centrach zdrowia psychicznego

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia29 maja 2022 13:53

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia dotyczący programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego - realizowania świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu, sprawozdawania przypadków leczenia osób po próbie samobójczej; doprecyzowano wymagane specjalności personelu.

NFZ o personelu i sprawozdawaniu świadczeń w hostelu w centrach zdrowia psychicznego
Zarządzenie dotyczy świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Fot. Shutterstock
  • Zarządzenie umożliwia sprawozdawanie świadczeń w hostelu w Centrach Zdrowia Psychicznego w ramach programu pilotażowego
  • W zarządzeniu wprowadzono przepis wskazujący, iż ww. świadczenia są realizowane przez dodatkowy personel określony w harmonogramie
  • Zarządzenie wprowadza też m.in. obowiązek przekazywania do Funduszu w ramach sprawozdawczości informacji o próbach samobóczych

Świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, zarządzenie jest wydawane w związku z utworzeniem przez Centrum Zdrowia Psychicznego na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.), dodatkowej komórki organizacyjnej: 2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po wprowadzeniu hostelu, zaistniała potrzeba umożliwienia sprawozdawania świadczeń oraz doprecyzowania specjalności personelu realizującego świadczenia. Harmonogram zawierający wykaz personelu udzielający świadczeń winien zawierać prawidłowo zdefiniowane specjalizacje. 

Zarządzeniem rozwiązuje też problem uniemożliwiający dokonywanie stosownych analiz dotyczących liczby leczonych świadczeniobiorców w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w związku z podjęciem próby samobójczej oraz osób przyjętych i leczonych na podstawie orzeczenia sądu karnego.

Zarządzenie, o którym mowa zmienia zarządzenie Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z deklaracji realizatora programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego o realizowaniu świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu.

Harmonogram pracy personelu, dodatkowe kody i produkty sprawozdawcze

W zarządzeniu w części normatywnej wprowadzono przepis wskazujący, iż ww. świadczenia są realizowane przez dodatkowy personel określony w harmonogramie, zgodnie z warunkami świadczeń dotyczącymi personelu, określonymi w lp. 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego. Personel należy dodać do personelu podstawowego.

W załączniku nr 3 Katalog produktów sprawozdawczych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego, do zarządzenia zmienianego, określono dodatkowe kody i produkty sprawozdawcze umożliwiające sprawozdanie do Funduszu udzielenie przedmiotowych świadczeń.

W przepisie § 12 zarządzenia zmienianego wprowadzono ust. 1a, w którym wskazano kody specjalności medycznych jakich świadczeniodawca winien używać, uzupełniając harmonogram pracy personelu do realizacji świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz środowiskowych. Zmiana ma na celu jednoznaczne określenie specjalności medycznej personelu, który jest uprawniony do realizacji ww. świadczeń.

Sprawozdawanie prób samobójczych i leczenia pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

W związku z trwającą od kilku lat dyskusją dotyczącą samobójstw oraz braku informacji o liczbie osób leczonych w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z powodu próby samobójczej, przepisem § 1 pkt 2 (§ 17 ust. 1 pkt 31 zarządzenia zmienianego) zarządzenia wprowadzono obowiązek przekazywania do Funduszu takiej informacji w ramach sprawozdawczości, odpowiednim rozpoznaniem wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako rozpoznanie współistniejące.

W tym samym przepisie (§ 17 ust. 1 pkt 32 zarządzenia zmienianego) wskazano także kody rozpoznań, które należy sprawozdawać w przypadku przyjęcia i leczenia świadczeniobiorców na podstawie orzeczenia sądu karnego. Jeżeli środek zabezpieczający orzeczony został z powodu zaburzeń seksualnych, wówczas w sprawozdawczości świadczeniodawca winien sprawozdać Y05.0, środek zabezpieczający z innych powodów winien posiadać kod Y08.0 albo Y09.0. 

Treść projektu zarządzenia wraz załącznikami - pod tekstem.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum