Zmiana budżetu na refundację? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia12 kwietnia 2022 17:10

Planowane jest wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej podziału kwoty środków finansowych, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. świadczeń gwarantowanych.

Zmiana budżetu na refundację? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji
Kwoty w budżecie na refundacje mają wzrosnąc. Rozpoczęły sie konsultacje publiczne projektu MZ. Fot. AdobeStock
  • Projekt przewiduje zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. 
  • Chodzi o podział kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  • Potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2021 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację

Duże zwiększenie kwot rozporządzenia z listopada ub. roku

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  zmianie ulegnąć mają:

- kwota środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu z 176 503 000 zł na 1 787 635 000 zł,

- kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 251 204 000 zł na 1 020 548 000 zł”.

Skąd te zmiany? NFZ zmienia swoje plany finansowe

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, „potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2021 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w związku z:

–       procedowaną umową pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych, której wartość jest większa od pierwotnie planowanej,

–       umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie finansowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, której wartość nie była znana na etapie szacowania całkowitego budżetu na refundację na rok 2022,

–       prognozowaną wartością nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci do 18 roku życia finansowanych ze środków Funduszu Medycznego w zakresie leków w ramach programów lekowych oraz leków w ramach chemioterapii, oszacowaną na podstawie planowanej realizacji tych nadwykonań w roku 2021,

–       prognozowaną wartością kosztów refundacji leków będącą skutkiem realizacji przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),

–       zidentyfikowanymi przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dodatkowymi potrzebami w zakresie pozycji wchodzących w skład całkowitego budżetu na refundację.

Jakie kwoty na poszczególne refundacje?

Biorąc pod uwagę przedstawioną ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Prezesa Funduszu prognozę zwiększenia w 2022 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 2 816 072 000 zł, ustalono kwoty środków finansowych przeznaczonych w 2022 r. na :

1)     finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, do kwoty 1 787 635 000 zł;

2)     finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 7 889 000 zł;

3)     refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach, do kwoty 1 020 548 000 zł.

Przewidywana  wartość  budżetu na refundację to 18 320 093 tys. zł

Jak uzasadniono, przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2022 nie będzie powodować przekroczenia 17 procent sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych
w planie finansowym Funduszu. Przewidywana przez Fundusz wartość całkowitego budżetu na refundację na rok 2022 wynosi 18 320 093 tys. zł, co oznacza, że udział ten w aktualnie procedowanego projekcie zmiany planu finansowego NFZ na rok 2022 wynosi ≈ 15,90 proc.

Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2022 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego Funduszu, ze zmian planu finansowego Funduszu związanego ze wzrostem przychodów Funduszu ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ze środków Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum