Wydanie dokumentacji medycznej zwolnione z VAT

Autor: Katarzyna Fortak-Karasińska, Damian Sawicki • • 08 lipca 2012 10:20

Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej pacjentom przez podmioty lecznicze podlegało opodatkowaniu VAT - piszą prawnicy Katarzyna Fortak-Karasińska i Damian Sawicki z kancelarii Fortak & Karasińki. - Według najnowszego orzeczenia WSA w Łodzi, usługa skorzysta ze zwolnienia z VAT, o ile pacjent złoży stosowne oświadczenie.

Wydanie dokumentacji medycznej zwolnione z VAT

8 maja 2012 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił swym precedensowym wyrokiem niekorzystną dla II Szpitala Miejskiego im. L. Rydygiera w Łodzi interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2011 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, przyznając tym samym rację argumentom podnoszonym przez szpital.

Występując o uzyskanie interpretacji przepisów podatkowych, szpital podnosił, iż usługa polegająca na odpłatnym sporządzeniu kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej przez podatnika, w przypadku złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o tym, że dokumenty te są niezbędne w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym, podlega zwolnieniu z VAT.

Podstawą zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie którego zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez podmioty lecznicze.

Zdaniem szpitala
uzyskanie przedmiotowej dokumentacji medycznej celem przedłożenia jej innemu podmiotowi świadczącemu usługi zdrowotne stanowi jeden z etapów logicznego ciągu świadczenia opieki zdrowotnej danemu pacjentowi i służy postawieniu diagnozy, udzieleniu dalszej pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe przy uwzględnieniu informacji zawartych w tej dokumentacji, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Powszechną praktyką jest, że pacjent poddając się zabiegom medycznym wykonywanym przez jeden podmiot leczniczy, kontynuuje leczenie w innym podmiocie leczniczym, który musi posiadać całość dokumentacji medycznej.

Świadczenie dalszych usług zdrowotnych przez podmiot trzeci bez dysponowania informacjami dotyczącymi pacjenta, zawartymi w dokumentacji medycznej, mogłoby skutkować zastosowaniem nieodpowiedniego leczenia, co z kolei mogłoby spowodować ujemne skutki dla zdrowia bądź życia pacjenta.

Z uwagi na to, usługę sporządzania odpisów, wyciągów czy kopii dokumentacji medycznej świadczoną przez szpital niewątpliwie uznać należy za usługę ściśle związaną ze świadczeniem usług z zakresu opieki medycznej właśnie – a w konsekwencji podlegającą zwolnieniu z VAT.  

Zdaniem fiskusa
Minister finansów w swojej interpretacji, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nie podzielił zdania podatnika, wskazując, iż w ramach świadczonej odpłatnie usługi sporządzania kopii i wydawania dokumentacji medycznej nie jest diagnozowana żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna sensu stricte.

Także złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną o celu sporządzenia kopii dokumentacji nie ma wpływu na prawo do zwolnienia z opodatkowania tej czynności na podstawie przepisów Ustawy. Niezależnie bowiem od celu, jakiemu kopie dokumentów mają służyć nie można uznać, iż udostępnienie przez szpital pacjentom kserokopii dokumentacji medycznej służy działaniom podejmowanym przez szpital w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania bądź poprawy zdrowia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wezwany do usunięcia naruszenia prawa, po dokonaniu ponownej analizy sprawy, stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej interpretacji prawa podatkowego. W sytuacji tej, II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, zaskarżył w całości przedmiotową interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Strona skarżąca podnosiła, iż organ podatkowy dokonał błędnej wykładni art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy przyjmując, iż jedynie karta informacyjna z leczenia szpitalnego jest dokumentem, którego wydanie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Szpital podkreślił, że dokumentacja inna, niż karta leczenia szpitalnego, zawiera istotne informacje, które w takim samym stopniu dostarczają innemu podmiotowi leczniczemu, u którego pacjent kontynuuje leczenie, niezbędnych informacji o stanie jego zdrowia, przebytych chorobach i odbytym leczeniu.  Dzięki temu możliwe jest dalsze prawidłowe leczenie, niezagrażające życiu ani zdrowiu pacjenta.

Stanowisko WSA
Sąd po rozpoznaniu sprawy podzielił stanowisko szpitala. Uzasadniając ustnie wyrok, sędzia podkreślił jego precedensowy charakter, przełamujący dotychczasową linię orzeczniczą. Wskazał, iż dotychczasowe wyroki, które zapadły w tym zakresie nie uwzględniały celu, w jakim dokumentacja medyczna jest wydawana.

Tymczasem okoliczności przedstawione przez skarżący szpital pozwalają stwierdzić, że w przypadku, gdy celem tym, wskazanym przez pacjenta w pisemnym oświadczeniu jest dalsze leczenie w innym podmiocie, nie ma przeszkód, by stwierdzić, iż usługa ta jest usługą ściśle związaną z usługami w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a zatem podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Analogicznie, jeżeli cel jest odmienny niż dalsze leczenie, zwolnienie nie przysługuje. Wyrok nie jest prawomocny.

Dobra wiadomość dla podmiotów leczniczych
Wyrok WSA jest pierwszym korzystnym dla podatnika stanowiskiem w sprawie zwolnienia z podatku VAT sporządzania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej. Warto zauważyć, że obowiązek wydania pacjentowi, na jego żądanie, dotyczącej go dokumentacji medycznej dotyczy wszystkich podmiotów medycznych, nie tylko szpitali.

Precedensowy wyrok WSA niewątpliwie spowoduje wzrost liczby wniosków do ministra finansów dotyczących zwolnienia takich usług z podatku VAT, składanych przez podmioty medyczne, co w konsekwencji może doprowadzić do wykształcenia się korzystnej dla podatników linii orzeczniczej w tym zakresie.

Katarzyna Fortak-Karasińska
Radca prawny, partner
Fortak & Karasińki
Radcowie Prawni Sp.p

Damian Sawicki,
prawnik    
Fortak & Karasińki
Radcowie Prawni Sp.p.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum