×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Komisja prawnicza ma 29 uwag do projektu

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL16 lutego 2023 12:40

Eksperci komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji zgłosili 29 uwag do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zalecili m.in. rozważenie ujednolicenia nazewnictwa i uszczegółowienie katalogu czynności zawodowych osób wykonujących regulowane ustawą zawody.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Komisja prawnicza ma 29 uwag do projektu
Nowa ustawa regulować ma m.in. wykonywanie zawodu opiekun medyczny. Fot. PAP/Leszek Szymański
 • Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało protokół z posiedzenia komisji prawniczej. Eksperci rozpatrzyli projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Zgłosili 29 uwag 
 • Zaproponowali ujednolicenie nazewnictwa zawodów medycznych i uszczegółowienie katalogu czynności zawodowych
 • Zalecili też doprecyzowanie przepisów odnoszących się do warunków wykonywania zawodu o regulacje, które pozwolą na ich egzekwowanie
 • Ustawa, przypomnijmy, reguluje zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym m.in. logopedy, opiekuna medycznego, dietetyka, asystenta stomatologicznego, podiatry czy technika farmaceutycznego

Uwagi komisji prawniczej do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych normować ma aż 17 zawodów, w tym m.in. logopedy, opiekuna medycznego, dietetyka, asystenta stomatologicznego, podiatry czy technika farmaceutycznego. Prace nad nią rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku. Potrzebę wdrożenia regulacji zgłaszali sami przedstawiciele zawodów medycznych, które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi.

W styczniu br., po tym jak projekt ustawy utknął na niemal rok w konsultacjach publicznych, przyjął go Stały Komitet Rady Ministrów. Kilka dni temu akt wrócił z posiedzenia Komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Eksperci komisji prawniczej zgłosili szereg poprawek do projektu. Wnioskodawca, minister zdrowia, został zobowiązany przekazać RCL tekst projektu i aktów wykonawczych, uwzględniający poprawki celem weryfikacji, a także zaktualizować treści uzasadnienia projektu i oceny skutków regulacji. 

Jak czytamy w opublikowanym protokole z posiedzenia, komisja rozpatrzyła dokument pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Jaki uwagi mieli eksperci? W trakcie prac:

 • zaproponowano ujednolicenie nazewnictwa zawodów medycznych - zmianę na formę męską ze względu na to, że część występuje w formie męskiej, a część w formie żeńskiej (np. optometrysta (art. l ust. l pkt l lit. g) i ortoptystka (art. l ust. l pkt l lit. h). Przedstawiciele wnioskodawcy poinformowali, że zadecydowano o niewprowadzaniu zmian w nazwach zawodów;
 • przedstawiciele MEiN zaproponowali brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 23 projektu ustawy w odniesieniu do wykształcenia i kwalifikacji;
 • zalecono przedstawicielom MZ doprecyzowanie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy (dot. warunków wykonywania zawodu - przyp. red., „Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie danego zawodu medycznego) o regulacje, które pozwolą na jego egzekwowanie;
 • w związku z tym, że w art. 2 ust. 1 pkt 6 wymóg uzyskania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został określony tylko w lit. b, na wniosek przedstawicieli wnioskodawcy zrezygnowano w lit. b z wymagania uzyskania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją tej zmiany jest skreślenie art. 4 ust. l pkt 5 lit. f, art. 5 ust. 2pkt7 i art. 7 ust. 1 pkt 6 projektu ustawy;
 • w rozdziale 7 projektu ustawy dotyczącym Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego m.in: art. 3 ust. l dotyczący utworzenia rejestru został przeniesiony do przepisów
  dostosowujących; ze względu na to, że cel przetwarzania danych zawartych w rejestrze powinien zostać określony precyzyjnie w art. 3 w ust. 8 zostały skreślone wyrazy „w szczególności";
 • w art. 12 ust. 1 z uwagi na to, że katalog czynności zawodowych powinien być zamknięty, zostały skreślone wyrazy „w szczególności". Zalecono, aby przedstawiciele wnioskodawcy przeanalizowali ten przepis w kontekście uszczegółowienia czynności zawodowych na poziomie ustawy, a następnie uszczegółowienia czynności określonych w tym przepisie w akcie wykonawczym. Przedstawiciele MZ po dokonaniu analizy zaproponowali brzmienie art.;
 • zalecono uzupełnienie uzasadnienia projektu o szczegółowe opisanie intencji regulacji zawartych w art. 12 ust. 2 pkt 3 i 4 projektu ze względu na ogólność tych przepisów. Na wniosek przedstawicieli MZ został skreślony art. 12 ust. 2 pkt 5 projektu ustawy;
 • w art. 12 ust. 3 pkt 5 z uwagi na błędne odesłanie i niezrozumiałość przepisu, przedstawiciele MZ zaproponowali brzmienie tego przepisu;
 • w art. 15 projektu ustawy dotyczącym obowiązku przestrzegania praw pacjenta skreślone zostały wyrazy „w zakresie, o którym mowa w art. 12 ust. 1";
 • na wniosek przedstawicieli MZ została zmieniona redakcja przepisu art. 16 projektu ustawy. Zalecono przedstawicielom MZ sprawdzenie projektu pod kątem występującego określenia „świadczenie";
 • w art. 18 ust. 6 zostało zaproponowane brzmienie: „6. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres wykonywania pracy pod nadzorem, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3 miesiące";
 • został doprecyzowany przepis art. 20 projektu przez zastąpienie wyrazów „prowadząca szkolenie" wyrazami „prowadząca daną formę ustawicznego rozwoju zawodowego"
 • w związku z wątpliwościami dotyczącymi braku wystarczających przepisów dotyczących procedury opracowywania programu kursu kwalifikacyjnego (art. 22 ust. 6 i 7 projektu ustawy) przedstawiciele MZ przedstawili stanowisko, że nie ma potrzeby doprecyzowania przepisów w tym zakresie. Analogiczne stanowisko przedstawiciele MZ przedstawili w odniesieniu do przepisów art. 31 ust. 5 (program kursu doskonalącego);
 • w art. 24 ust. 4 pkt 3 projektu ustawy na wniosek MZ skreślone zostały wyrazy "jeżeli wnioskodawca posiada";
 • w przepisach projektu ustawy w odniesieniu do numeru telefonu na wniosek MZ zostało dodane sformułowanie „do kontaktu";
 • w art. 26 ust. 9 projektu ustawy po wyrazach „na piśmie" skreślone zostały wyrazy „utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej";
 • został doprecyzowany art. 29 ust. 1 przez dodanie wyrazu „innego niż kurs kwalifikacyjny" przed wyrazami „kursu i szkolenia" (zgodnie ze stanowiskiem MZ w przepisie tym chodzi o wszystkie kursy i szkolenia, które zostały ukończone przez osobę wykonującą zawód medyczny, a które mogą zostać uznane za równoważne z programem kursu kwalifikacyjnego). Został również doprecyzowany ust. 10 tego przepisu;
 • został doprecyzowany art. 30 ust. 1 przez dodanie przed wyrazami „w przepisach wydanych" wyrazów „w art. 12 ust. 1 oraz";
 • w art. 34 projektu ustawy: został doprecyzowany ust. 4 przez określenie terminu (30 dni) na ponowne uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego od aktualizacji kursu doskonalącego lub opublikowania nowego kursu (propozycję brzmienia
  przepisu przedstawili przedstawiciele wnioskodawcy); w ust. 6 na wniosek przedstawicieli MZ wyrazy „ust. l pkt l, 3-6 zostały zastąpione wyrazami „ust. 1 pkt 1, 3-6;
 • przedstawiciele wnioskodawcy zaproponowali brzmienie art. 51 ust. 3, w którym dodano przepisy określające co zawiera wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 • w art. 59 w ust. 4 projektu ustawy wyraz „pracodawcy" został zastąpiony wyrazami „podmiotowi, w którym dana osoba wykonuje zawód medyczny";
 • z uwagi na blankietowy charakter przepisu upoważniającego określonego art. 72 ust. 5 projektu ustawy, zostały uzupełnione przepisy art. 72 projektu o przepisy dotyczące kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych (propozycję brzmienia przepisu przedstawili przedstawiciele wnioskodawcy);
 • przedstawiciel MS zgłosili uwagę do art. 73 dotyczącą trybu odwołania od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która nie została rozpatrzona przez Komisję prawniczą ze względu na jej charakter merytoryczny. W art. 73 ust. 3 zgodnie z propozycją przedstawiciela MS wyraz „kasacja" został zastąpiony wyrazem „skarga kasacyjna";
 • w odniesieniu do art. 81 ust. 1 projektu ustawy („Na czas wykonywania zadań w Komisji jej członkom przysługuje zwolnienie od wykonywania pracy zawodowej bez zachowania prawa do wynagrodzenia") i art. 82 ust. 3 projektu ustawy („Na czas wykonywania zadań rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje zwolnienie od wykonywania pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia") przedstawiciele MZ wyjaśnili, że brzmienie art. 81 ust. 1 jest wynikiem uwag Ministra Finansów i w takim brzmieniu zostało uzgodnione merytorycznie;
 • redakcja przepisu art. 86 projektu ustawy została zmieniona zgodnie z § 81 Zasad techniki prawodawczej;
 • w przepisach zmieniających: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. póz. 633, z późn. zm.) uzupełniono o zmianę art. 106 ust. 6 pkt 3 (konsekwencja zmiany art. 100 tej ustawy); zrezygnowano też z propozycji uzupełnienia nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. póz. 1555, z późn. zm.) o zmianę art. 5 ust. 3b, gdyż nowelizacja ww. przepisu znajduje się w projekcie ustawy jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta;
 • przedstawiciele wnioskodawcy zaproponowali uzupełnienie przepisów przejściowych oraz doprecyzowanie postanowień załącznika do projektu ustawy w zakresie kwalifikacji wskazanych dla poszczególnych zawodów medycznych oraz okresów, w których prowadzone było kształcenie, w tym wskazanie, że podiatrą może być osoba, która ukończyła studia w zakresie podiatrii i uzyskała tytuł zawodowy co najmniej licencjata albo inżyniera, które nie zostały rozpatrzone przez komisję prawniczą ze względu na ich merytoryczny charakter. Wnioskodawca zgłosi te przepisy na następny etap procesu legislacyjnego;
 • przedstawiciele wnioskodawcy przekazali, że nie ma potrzeby uzupełniania przepisów dostosowujących, gdyż określone w projektowanej ustawie 6-miesięczna i 18-miesięczna vacatio legis, według przedstawicieli MZ, są wystarczające na wprowadzenie regulacji określonych w projektowanej ustawie;
 • w załączniku do projektu ustawy w zakresie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zostało wprowadzone doprecyzowanie przepisów stosownie do nazw studiów i okresów kiedy zostały prowadzone.

17 nowych zawodów medycznych. Ustawa unormuje m.in. kwestie wymagań i etyki

Ustawa o niektórych zawodach medycznych w założeniu regulować ma, przypomnijmy, warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych nieobjętych dotychczas regulacjami ustawowymi. Szczególnie zagadnienia dotyczące ustawicznego rozwoju zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. 

Zgodnie z założeniami unormuje kwestie:

 • zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
 • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
 • efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
 • kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Projekt ustawy regulować ma, przypomnijmy, wykonywanie zawodów:

 • asystentka stomatologiczna,
 • dietetyk,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • logopeda,
 • masażysta,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptysta,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Za sprawą nowej ustawy powstać miałby także rejestr osób wykonujących zawody objęte ustawą.

Celem jest wprowadzenie mechanizmów mających zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego.

Nowe regulacje ułatwić mają także pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowodować aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze