Ustawa o izbach lekarskich ponownie do Sejmu

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 20 listopada 2009 09:47

Senat wprowadził kilka poprawek do projektu ustawy o izbach lekarskich. Teraz musi je przegłosować Sejm.

Ustawa o izbach lekarskich ponownie do Sejmu
Zmiany w ustawie o izbach lekarskich będą przegłosowane w sejmie

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej ma być dwuinstancyjne, a od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego będzie można wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Uprawnienie takie będzie przysługiwać również ministrowi zdrowia oraz prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej. Strony będą też mogły zaskarżyć do NSL postanowienia naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Postępowanie przed sądami lekarskimi będzie jawne, przy poszanowaniu prawa pacjentów do zachowania tajemnicy zawodowej. W ustawie zapisano, że tymczasowe zawieszenie w czynnościach przez sąd lekarski prawa do wykonywania zawodu wobec lekarza możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zebrane dowody – z dużym prawdopodobieństwem – wskazywać będą, że popełnił on ciężkie przewinienie zawodowe, a jego dalsza praca zagrażać będzie bezpieczeństwu pacjentów lub wskazywać, że może on popełnić kolejny błąd.

Czas trwania postępowania wyjaśniającego na okres ponad roku będzie mógł przedłużyć tylko NSL. Wprowadzono również możliwość złożenia przez strony zażalenia na przewlekłość postępowania prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Możliwe będzie przejęcie dalszego postępowania przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Katalog kar rozszerzono o karę pieniężną, okresowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej lub ochrony zdrowia oraz okresowe ograniczenie w wykonywaniu zawodu lekarza.

Lekarze wykonujący zawód w Polsce będą mieli – tak jak i teraz – obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, terminy oraz minimalną sumę gwarancyjną ustali w rozporządzeniu minister finansów w porozumieniu z ministrem zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do zadań samorządu lekarzy włączono te, które wcześniej nie wynikały bezpośrednio z ustawy, jak np.: uznawanie kwalifikacji lekarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza w Polsce czy opiniowanie kandydatur lekarzy na niektóre stanowiska lub funkcje.

W ustawie uzupełniono zadania wykonywane przez samorząd m.in. o: opiniowanie kandydatur lekarzy na niektóre stanowiska lub funkcje, prowadzenie rejestrów: lekarzy, praktyk lekarskich oraz ukaranych lekarzy. Uregulowano warunki członkostwa w Wojskowej Izbie Lekarskiej. Do przyczyn, które uzasadniają skreślenie lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej, dodano m.in. utratę prawa wykonywania zawodu z powodu utraty obywatelstwa, ubezwłasnowolnienia lub upływu czasu, na jaki przyznano prawo do wykonywania zawodu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum