Urząd Ochrony Danych Osobowych ws. opłat za dostęp do dokumentacji medycznej

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 31 lipca 2018 11:06

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zamieszczono wyjaśnienie, jak rozumieć i realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. To reakcja na liczne wątpliwości związane ze stosowaniem RODO - wyjaśnia Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy UODO.

UODO wyjaśnia, jak rozumieć i realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Nawiązuje w ten sposób do zamieszczonej w Rynku Zdrowia wypowiedzi dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, koordynatora reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr. Macieja Kaweckiego.

- Nawet krajowi regulatorzy podają sprzeczne ze sobą stanowiska. Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta pojawiła się informacja, że pacjenci mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej nieodpłatnie. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowano, że RODO nie daje podstaw prawnych do tego, żeby nieodpłatnie uzyskiwać dostęp do dokumentacji medycznej, co oczywiście jest nieprawdą - powiedział Kawecki.

Czytaj: Kawecki: Najwięcej problemów z RODO jest w placówkach medycznych

Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych. Są to dwa różne prawa i służą różnym celom. Mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób - wyjaśnia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Różnica między obydwoma uprawnieniami polega m.in. na tym, że udostępnienie danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO odbywa się - w przypadku pierwszej kopii danych - bezpłatnie, a za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej u.p.p.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może każdorazowo pobrać opłatę, do czego uprawnia go art. 28 u.p.p.

UODO wskazuje na różny charakter obu praw i wyjaśnia, że wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta zapewniającym mu dostęp do informacji o jego stanie zdrowia. Natomiast uprawnienie przewidziane w art. 15 ust. 3 RODO, dotyczące możliwości pozyskania kopii danych ma, jako jedno z najważniejszych praw podmiotu danych, charakter gwarancyjny i kontrolny, pozwalający np. na zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych z prawem.

Podkreślić należy - czytamy dalej - że realizacja tych uprawnień nie jest tożsama. Przede wszystkim pacjent, wnioskując o dostęp do dokumentacji medycznej, ma możliwość pozyskania wielu różnych informacji, których co do zasady nie jest uprawniony żądać na podstawie RODO. Co istotne, pacjent ma prawo wyboru, z którego uprawnienia skorzysta. Wybór ten determinuje bowiem zakres informacji, które podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma mu udostępnić.

Jeżeli pacjent nie wskaże, że wnioskuje o realizację prawa na gruncie RODO, to udostępnienie dokumentacji medycznej powinno się odbyć na zasadach określonych w u.p.p.

Ponadto terminy realizacji obu praw są różne. W przypadku RODO, administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Natomiast realizacja prawa określonego w u.p.p. ma nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Urząd Ochrony Danych Osobowych podsumowuje: Jeżeli zatem pacjent zwróci się do lekarza bądź do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o kopię przetwarzanych danych osobowych, podmioty te podejmują decyzję, w jaki sposób zrealizują to uprawnienie. Mogą one wówczas dokonać wyboru, czy udostępnią kopię dokumentacji medycznej, czy też udostępnią kopię danych zawartych w dokumentacji medycznej. W wielu przypadkach podmioty te mogą zdecydować się na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej, gdyż będzie to dla nich najprostsza forma realizacji prawa pacjenta, a zarazem wywiązania się ciążącego na nich obowiązku.

Czytaj: www.uodo.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum