×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Urlop dla poratowania zdrowia. Rola lekarzy jest kluczowa

Autor: oprac. JKB • Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, samorzad.infor.pl, Rynek Zdrowia07 maja 2022 10:11

Urlop dla poratowania zdrowia ma pomagać w leczeniu chorób, które powstały w pracy. To m.in. choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego czy choroby psychiczne. Ważną rolę w przyznawaniu urlopu mają lekarze, choć skorzystać z niego może tylko jedna grupa zawodowa.

Urlop dla poratowania zdrowia. Rola lekarzy jest kluczowa
O urlop dla poratowania zdrowia może ubiegać się nauczyciel. Fot. AdobeStock
 • Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi, by podjął on leczenie m.in. choroby, która powstała wskutek czynników środowiska pracy lub sposobu wykonywania pracy
 • Co ważne, do chorób związanych z pracą można zaliczyć np. choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego czy choroby psychiczne
 • Nauczyciel, który ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia, musi spełnić kilka ważnych warunków. Dotyczy to m.in. 7-letniego stażu pracy i zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony
 • Kluczową rolę odgrywa w procesie wdrożenia urlopu dla poratowania zdrowia także lekarz medycyny pracy

Urlop dla poratowania zdrowia. Dla kogo?

Jeśli nauczyciel zamierza wziąć urlop dla poratowania zdrowia, w pierwszej kolejności musi zwrócić się w tej sprawie na piśmie do dyrektora placówki szkolnej, w której pracuje. Ważna wskazówka – nauczyciel nie musi uzasadniać wniosku o urlop (nie jest do tego zobowiązany).

Urlop dla poratowania. Co może zrobić nauczyciel:

 • złożyć do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego - odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

Urlop dla poratowania zdrowia. Warunki:

 1. nauczyciel posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
 2. nauczyciel zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
 3. nauczyciel przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

Urlop dla poratowania zdrowia. Dalsze kroki dyrektora

Oczywiście sam wniosek złożony przez nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie wystarczy. Konieczna jest decyzja dyrektora w tej sprawie, który ma obowiązek wysłać nauczyciela na badania lekarskie.

Dyrektor może także odwołać pracownika z odbywania urlopu, jeśli w tym czasie kontynuuje stosunek pracy.

Możliwości dyrektora ws. urlopu dla poratowania zdrowia:

 • udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie,
 • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
 • udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania,
 • wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz a urlop dla poratowania zdrowia

Nie można zapominać, że kluczową rolę odgrywa w procesie wdrożenia urlopu dla poratowania zdrowia także lekarz medycyny pracy. To od niego bowiem zależy orzeczenie o stanie zdrowia nauczyciela.

Lekarz medycyny pracy:

 • orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.

Dodatkowe informacje związane z udzielaniem urlopu dla poratowania zdrowia

Wspomniany urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi, aby ten mógł leczyć się np. z choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Także Ministerstwo Edukacji i Nauki podało informację związaną z tym urlopem.

- Relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy) – czytamy.

Najważniejsze zasady ws. urlopu dla poratowania zdrowia (na podstawie Karty Nauczyciela):

 1. Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:
  1. choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
  2. choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.
 2. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole,
 3. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne,
 4. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres,
 5. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia,
 6. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych,
 7. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku,
 8. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy,
 9. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum