Ulga rehabilitacyjna, ulga na leki i wyroby medyczne. Co i jak można odliczyć od podatku?

Autor: oprac. JKB • Źródło: pit.pl, Rynek Zdrowia28 kwietnia 2022 21:02

Ulga rehabilitacyjna to ulga dla osób niepełnosprawnych albo osób utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą konkretne wydatki na zdrowie, w tym na leki. Jak działa ta ulga?

Ulga rehabilitacyjna, ulga na leki i wyroby medyczne. Co i jak można odliczyć od podatku?
Ulga rehabilitacyjna, ulga na leki i wyroby medyczne. Co i jak można odliczyć od podatku w 2022 roku? Fot. AdobeStock
 • Ulga rehabilitacyjna oznacza odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjnej, a także na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (w tym leki)
 • Co ważne, ze wspomnianej ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne
 • Ulga na leki jest specyficznie rozliczana – odliczenie na leki dotyczy jedynie różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł
 • Z ulgi na leki można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy lekarz specjalista wyda stosowne oświadczenie, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki
 • W zeznaniach za 2021 rok można także odliczyć wydatki innego rodzaju, które są istotne dla wielu osób niepełnosprawnych, m.in. pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne czy podkłady anatomiczne

Ulga rehabilitacyjna. Czym właściwie jest?

Ulga rehabilitacyjna oznacza odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne,
 • cele związane z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne.

Ważna jest także sprawa dotycząca rodzajów odliczeń, jakich można dokonać. Są dwa rodzaje:

 • limitowane kwotowo (ulga przysługuje do pewnej wartości, nawet jeżeli poniesiono wyższe wydatki),
 • nielimitowane (można odliczyć dokładnie tyle, ile zostało rzeczywiście wydano).

Ograniczone kwotowo wydatki nie mogą przekraczać określonego limitu, ale nie trzeba udowadniać ich poniesienie. Do nich można zaliczyć:

 1. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 2. utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 3. wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Ulga na leki. Zmiany obowiązujące w 2022 roku

W 2022 roku w zeznaniach podatkowych osoby, które mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jak najbardziej mogą także odliczyć wydatki na zakup, naprawę albo wynajem wyrobów medycznych (ich wykaz zamieszczono w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych), a także wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W ramach tej samej ulgi od podstawy opodatkowania PIT można także odliczyć wydatki innego rodzaju, istotne z punktu widzenia osób niepełnosprawnych – np. chłonnych majtek, pieluchomajtek, etc.

Odliczanie ulgi na leki:

 • wydatki na zakup/naprawę/najem wyrobów medycznych (nielimitowane),
 • wydatki na zakup/naprawę/najem wyposażenia umożliwiającego ich stosowanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (nielimitowane),
 • wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne (limitowane – mogą zostać odliczone w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł).

Jak odliczyć ulgę na leki?

Dość specyficznie rozliczana jest ulga na leki. Nie zalicza się ona ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu. Odliczenie na zakup lekarstw dotyczy jedynie różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych.

Ma to jednak swoje ograniczenia – z tego typu odliczenia może skorzystać osoba niepełnosprawna, u której lekarz specjalista stwierdzi, że powinna ona stosować określone leki (czasowo lub stale).

Dokumenty potrzebne do odliczenia ulgi na leki:

 • pisemne zalecenie lekarza (recepta czy też karta pacjenta),
 • faktura albo inny dowód poniesienia wydatku na wskazane leki (paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne).

Kto może skorzystać z ulgi?

Ze wspomnianej ulgi korzystać mogą osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Osobami niepełnosprawnymi są osoby posiadające:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje osobom, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne. Dotyczy to: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha zięciowie, synowe – warunkiem jest nieprzekroczenie dochodu osób niepełnosprawnych 12-krotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2021 roku.

W takim przypadku wydatek musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna. Konieczne dokumenty:

 • dowód na to, że:

a. podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie,

b. w przypadku opiekunów - dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej,

 • łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku (najczęściej faktury i bankowe dowody wpłaty).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum