Ulga rehabilitacyjna a PIT: zasady obowiązujące w 2022 roku. Co można odliczyć od podatku?

Autor: oprac. JKB • Źródło: pit.pl, Rynek Zdrowia17 listopada 2022 18:30

Ulga rehabilitacyjna to nic innego, jak ulga dla osób niepełnosprawnych lub osób utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą konkretne wydatki na zdrowie (m.in. na leki).

Ulga rehabilitacyjna a PIT: zasady obowiązujące w 2022 roku. Co można odliczyć od podatku?
Ulga rehabilitacyjna przysługuje określonej grupie osób. Fot. Shutterstock
 • W skrócie ulga rehabilitacyjna oznacza odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowej na cele rehabilitacyjne, jak również na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (w tym leki)
 • Ze wspomnianej ulgi mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne
 • Warto pamiętać, że ulga na leki jest nietypowo rozliczana - odliczenie na leki dotyczy jedynie różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł
 • W ramach ulgi od podstawy opodatkowania w PIT za 2022 rok będzie można odliczyć wydatki innego rodzaju, które są bardzo istotne dla wielu osób niepełnosprawnych – dotyczy to m.in. pieluchomajtek czy pieluch anatomicznych

Ulga rehabilitacyjna – najważniejsze zasady

Ulga rehabilitacyjna oznacza odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne,
 • cele związane z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne.

Równie istotna jest także sprawa dotycząca rodzajów odliczeń, jakich można dokonać. Wyróżniamy dwa rodzaje:

 • limitowane kwotowo (ulga przysługuje do pewnej wartości, nawet jeżeli poniesiono wyższe wydatki),
 • nielimitowane (można odliczyć dokładnie tyle, ile zostało rzeczywiście wydano).

Z kolei ograniczone kwotowo wydatki nie mogą przekraczać określonego limitu, ale nie trzeba udowadniać ich poniesienie. Zaliczmy do nich:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Ulga na leki. Najważniejsze zmiany w 2022 roku

W zeznaniach podatkowych osoby, które są uprawnione do skorzystania z ulgi podatkowej, mogą odliczyć również wydatki na zakup, naprawdę lub wynajem wyrobów medycznych (ich wykaz zamieszczono w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych), ale także wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodne z przewidzianym zastosowaniem.

Warto podkreślić także fakt, że w ramach tej ulgi od podstawy opodatkowania PIT można również odliczyć wydatki innego rodzaju, istotne z punktu widzenia osób niepełnosprawnych – np. pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych itp.

Odliczanie ulgi na leki:

 • wydatki na zakup/naprawę/najem wyrobów medycznych (nielimitowane),
  wydatki na zakup/naprawę/najem wyposażenia umożliwiającego ich stosowanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (nielimitowane),
 • wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne (limitowane – mogą zostać odliczone w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł).

W jaki sposób odliczyć ulgę na leki?

Specyficznie rozliczana jest ulga na leki, bowiem nie zalicza się ona do wydatków limitowanych ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu. Odliczenie na zakup leków dotyczy jedynie różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych.

Jednak z tego odliczenia mogą skorzystać osoba niepełnosprawna, u której lekarz specjalista stwierdzi, że powinna ona stosować konkretne leki (czasowo albo stale).

Do odliczenia ulgi na leki potrzebne są dokumenty:

 • pisemne zalecenie lekarza (recepta czy też karta pacjenta),
 • faktura albo inny dowód poniesienia wydatku na wskazane leki (paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne).

W 2022 roku należy podać w aptece i innych miejscach zakupu dane do wystawienia faktury na osobę fizyczną (z danymi takiej osoby).

Osoby uprawnione do ulgi

Ze wskazanej ulgi mogą skorzystać osoby do tego uprawnione, czyli osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z przepisami osobami niepełnosprawnymi są jedynie osoby, posiadające:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Należy wskazać, że prawo do ulgi przysługuje także osobom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Dotyczy to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – a warunkiem jest nieprzekroczenie dochodu osób niepełnosprawnych 12-krotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2022 roku.

W związku z powyższym wydatek musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna. Potrzebne dokumenty:

 • dowód na to, że:

a. podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie albo
b. w przypadku opiekunów - dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej oraz

 • łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku.

Jak wynika z przepisów, dowodem niepełnosprawności jest orzeczenie lekarza orzecznika, natomiast dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (np. akty urodzin).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum