Tych informacji o zdrowiu pracownika pracodawca nie może żądać

Autor: oprac. JKB • Źródło: prawo.pl09 grudnia 2022 20:30

Czy pracodawca może żądać informacji o stanie zdrowia pracownika? Informacje takie są danymi osobowymi i na dodatek wrażliwymi, w związku z tym podlegają szczególnej ochronie. Eksperci wyjaśniają zasady.

Tych informacji o zdrowiu pracownika pracodawca nie może żądać
Pracodawca nie może żądać od pracownika danych o stanie zdrowia. Fot. AdobeStock
 • W kodeksie pracy dokładnie wyliczono dane osobowe, które może żądać pracodawca od osoby zatrudnionej albo ubiegającej się o zatrudnienie (m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe itp.)
 • Z zapisów wynika także że pracodawca może również żądać od pracownika innych danych niż te wymienione, ale jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia/spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – co wyjaśnia prawo.pl
 • Co ważne z przepisów RODO wynika, że zabronione jest przetwarzanie pewnych danych osobowych, wśród nich możemy wymienić np. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne czy danych dotyczących zdrowia
 • Istnieją jednak wyjątki, gdy pracownik wyraził zgodę na przetwarzanie tego typu danych, ale zgoda taka musi precyzyjnie określać zakres i cel przetwarzania danych, na który dana osoba wyraża zgodę, na co wskazuje prawo.pl

Jakich danych może żądać pracodawca?

Jak przypomina prawo.pl, kodeks pracy jednoznacznie określa zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy też już zatrudnionej.

Z przepisów wynika, że to:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia;
 • dane kontaktowe;
 • dotyczące wykształcenia;
 • dotyczące kwalifikacji zawodowych;
 • o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

A ponadto:

 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracodawca nie ma dostępu do wszystkich danych

Portal prawo.pl przytacza zapis art. 22(1) §4 k.p., z którego jasno wynika, że pracodawca może zażądać od pracownika podania innych danych niż te wyżej wskazane, ale wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Warto pamiętać także o tym, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa się także prawo pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia.

- Tajemnica dotyczy danych, które zostały uzyskane w związku z wykonywaniem określonego zawodu medycznego – podaje portal.

Według obowiązujących przepisów RODO, zabronione jest także przetwarzanie pewnych danych osobowych:

 • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych.

Jak również przetwarzania danych:

 • genetycznych,
 • biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
 • dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję, informacje o stanie zdrowia pracownika należą do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, których przetwarzanie co do zasady jest zabronione – wyjaśnia na łamach prawo.pl Biuro Informacji w Głównym Inspektoracie Pracy.

Zgoda pracownika na przetwarzanie danych o stanie zdrowia musi byc precyzyjna

Istnieją wyjątki od tej reguły. Portal prawo.pl wyjaśnia, że w przepisach RODO uwzględniono konkretne zasady w tej kwestii w 10 punktach.

- Za dopuszczalne należałoby uznać przetwarzanie przez pracodawcę danych dotyczących zdrowia pracownika, w sytuacji, gdy uzyskanie takiej informacji przez pracodawcę będzie warunkowało możliwość prawidłowego wykonania ciążących na nim obowiązków – podaje prawo.pl za GIP.

W myśl przepisów pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki.

Portal podkreśla, że zgoda pracownika na przetwarzanie danych wrażliwych jest możliwa tylko wtedy, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy pracownika. Zgoda na przetwarzanie danych musi spełniać odpowiednie wymogi:

 • musi precyzyjnie określać zakres i cel przetwarzania danych, na które osoba wyraża zgodę,
 • musi zawierać oświadczenie, że zgoda została wyrażona dobrowolnie,
 • musi zawierać informację, że osoba została poinformowana przez administratora danych osobowych o przysługujących jej prawach do wglądu w swoje dane i możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum