PAP/Rynek Zdrowia | 28-04-2011 23:27

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o prawach pacjenta

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie bez konieczności wstępowania na drogę sądową umożliwi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sejm przyjął do niej w czwartek (28 kwietnia) wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat.

Wprowadzono kilka poprawek dotyczących postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które mają usprawnić te postępowania. Senackie poprawki uzupełniają i uściślają przyjęte wcześniej przez Sejm uregulowania.

Ze względu na miesięczny termin przysługujący szpitalowi i ubezpieczycielowi na ustosunkowanie się do wniosku pacjenta o ustalenie zdarzenia medycznego, z trzech do czterech miesięcy wydłużono termin przysługujący komisji na rozpatrzenie wniosku, zbadanie sprawy oraz wydanie orzeczenia.

Doprecyzowano również maksymalną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Zaakceptowana przez posłów poprawka Senatu mówi, że "maksymalna wysokość świadczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1,2 mln zł, z tym, że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi 100 tys. zł, a w razie śmierci pacjenta - 300 tys. zł w odniesieniu do jednego pacjenta.

Dzięki poprawce senackiej w przypadku śmierci pacjenta, spadkobiercy będą mogli być reprezentowani przez jedną osobę.

Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Komisja wojewódzka do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie będzie ustalać wysokości odszkodowania. W skład komisji wejdą specjaliści z dziedzin medycyny i prawa, organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego. Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą mogły uzyskać: do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta (dla spadkobiercy) i 100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu (dla pacjenta). Wysokość renty może wynieść do 3 tys. zł.