SLD: skierowanie na badania i recepty bez prawa do klauzuli sumienia

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2014 14:23

SLD chce zmian usta­wo­wych, które ure­gu­lo­wa­ły­by kwe­stię sto­so­wa­nia przez le­ka­rzy klau­zu­li su­mie­nia tak, by nie mogła do­ty­czyć m. in. wy­pi­sy­wa­nia re­cept, czy kiero­wa­nia na ba­da­nia. SLD ma za­miar przy­go­to­wać pro­jekt w tej spra­wie.

Rzecz­nik So­ju­szu Da­riusz Joń­ski wy­ra­ził w czwar­tek (10 lipca) za­do­wo­le­nie z za­po­wie­dzi pre­zy­dent War­sza­wy Hanny Gron­kie­wicz-Waltz o zwol­nie­niu dy­rek­to­ra szpi­ta­la im. Świę­tej Ro­dzi­ny, prof. Bog­da­na Cha­za­na. To re­zul­tat kon­tro­li pod­ję­tej w pla­ców­ce przez ra­tusz po tym, jak od­mó­wio­no abor­cji pa­cjent­ce, która miała do tego wska­za­nia me­dycz­ne.

- Ta­kich "Cha­za­nów" w całej Pol­sce jest oczy­wi­ście wię­cej. De­kla­ra­cję wiary pod­pi­sa­ło bli­sko 3 ty­sią­ce le­ka­rzy, a to może ozna­czać, że ta­kich sy­tu­acji w całej Pol­sce może być wię­cej i nie za­wsze pre­zy­dent mia­sta bę­dzie po­dej­mo­wał de­cy­zję taką, jaką pod­ję­ła pre­zy­dent War­sza­wy - wypowiedział się Joń­ski.

Dla­te­go też SLD za­mie­rza przy­go­to­wać pa­kiet zmian, które ure­gu­lu­ją kwe­stię sto­so­wa­nia przez le­ka­rzy klau­zu­li su­mie­nia. Cho­dzi o no­we­li­za­cję dwóch ustaw: o Na­ro­do­wym Fun­du­szu Zdro­wia oraz o za­wo­dzie le­ka­rza i le­ka­rza den­ty­sty.

Do usta­wy o NFZ So­jusz chciał­by dodać za­strze­że­nie, że le­kar­ska klau­zu­la su­mie­nia nie obej­mu­je wy­pi­sy­wa­nia re­cept, skie­ro­wań oraz wy­da­wa­nia orze­czeń. Joń­ski wy­ja­śnił, że w przy­pad­ku re­cept cho­dzi np. o środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne, a w przy­pad­ku skie­ro­wań do­ty­czy­ło­by to m. in. badań pre­na­tal­nych.

W usta­wie o za­wo­dzie le­ka­rza So­jusz chce wpro­wa­dzić prze­pis, który na­kła­dał­by na szpi­tal obo­wią­zek za­wie­ra­nia umowy z inną pla­ców­ką, jeśli z
po­wo­du le­kar­skiej klau­zu­li su­mie­nia na jego te­re­nie nie można wy­ko­nać ja­kiejś usłu­gi. - Jeśli nie bę­dzie miała ta­kiej umowy, to NFZ bę­dzie mógł
na­tych­miast ze­rwać umowę z takim szpi­ta­lem - dodał rzecz­nik So­ju­szu.

Szpi­tal miał­by po­nad­to obo­wią­zek umiesz­cza­nia w wi­docz­nym miej­scu in­for­ma­cji o tym, że le­ka­rze nie wy­ko­nu­ją w nim jakichś okre­ślo­nych usług.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum