Rząd planuje zmiany w "ustawie o bestiach". Chodzi o Ośrodek w Gostyninie

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnych RM15 lutego 2022 07:08

Rząd planuje zmiany w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Chodzi o Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Projekt nowelizacji w tej sprawie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Rząd planuje zmiany w "ustawie o bestiach". Chodzi o Ośrodek w Gostyninie
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie Fot/ PAP/Grzegorz Michałowski
 • Rząd planuje zmiany w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. To tzw. ustawa o bestiach
 • Chodzi o Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, gdzie przebywają sprawcy najcięższych przestępstw wobec których uznano, że konieczna jest ich dalsza izolacja
 • Projekt nowelizacji w tej sprawie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ma zostać przyjęty w drugim kwartale tego roku. Zakłada kilka ważnych zmian

Rząd planuje zmiany w "ustawie o bestiach". Chodzi o Ośrodek w Gostyninie

Ośrodek w Gostyninie funkcjonuje od 2014 roku. Podlega Ministerstwu Zdrowia. Działa na podstawie tzw. ustawy o bestiach, bowiem to tu przebywają sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odbyli karę więzienia, ale w opinii dyrektorów zakładów karnych powinni być nadal izolowani, bo z powodu preferencji seksualnych lub zaburzeń osobowości stanowią zagrożenie i mogą popełniać kolejne zbrodnie. O umieszczeniu w Gostyninie decyduje sąd na podstawie opinii biegłych.

Planowana nowelizacja ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów w drugim kwartale tego roku. Zakłada zmiany w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz w niektórych innych ustawach, „w celu uzupełnienia i poszerzenia ustawowych regulacji odnoszących się do kwestii mających wpływ na pobyt osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniem Dyssocjalnym, tak aby najistotniejsze obszary dotyczące praw i obowiązków osób umieszczonych w ośrodku znajdowały podstawy w akcie ustawowym”. Nowelizacja jest efektem m.in. interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Proponowane zmiany dotyczą uzupełnienia procedur postępowania wobec osób przyjmowanych do Ośrodka, praw i obowiązków osób umieszczonych w Ośrodku, zasad sprawowania kontroli w odniesieniu do osób umieszczonych w Ośrodku, zasad udzielania zezwolenia na czasowy pobyt poza Ośrodkiem, jak również zasad wprowadzania odstępstw w zakresie ustalonego porządku wewnętrznego Ośrodka oraz w odniesieniu do osób umieszczonych w Ośrodku – czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Jakie zmiany zakłada projekt?

 • wprowadzenie obowiązku określenia sposobu i warunków prowadzenia postępowania terapeutycznego w regulaminie organizacyjnym, sporządzanym przez kierownika Ośrodka na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • określenie terminu (nie krótszego niż 6 miesięcy i nie dłuższego niż 13 miesięcy) na przechowywanie utrwalonego obrazu lub dźwięku, które nie zawierają informacji wskazujących na popełnienie przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa Ośrodka lub bezpieczeństwa osób stwarzających zagrożenie umieszczonych w Ośrodku, o ile nie zostaną one zabezpieczone jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania;
 • określenie procedury postępowania wobec osób przyjmowanych do Ośrodka, która obejmuje m. in. przeprowadzenie badania lekarskiego i zapoznanie osób umieszczonych w Ośrodku z jej prawami i obowiązkami;
 • wprowadzenie możliwości zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w Ośrodku osoby, wobec której toczy się postępowanie sądowe w przedmiocie umieszczenia w Ośrodku, przed wydaniem prawomocnego wyroku;
 • rozszerzenie regulacji dotyczących unormowania praw i obowiązków osób umieszczonych w Ośrodku, obejmujących poszanowanie godności osobistej i prywatności, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną, możliwość osobistego i telefonicznego kontaktu z członkami rodziny i innymi bliskimi osobami oraz z innymi osobami, prowadzenie korespondencji i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza Ośrodkiem, posiadanie środków pieniężnych i dysponowanie nimi, a także wykonywanie praktyk religijnych i korzystanie z posług religijnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zachowania zasad bezpieczeństwa w Ośrodku oraz skuteczności prowadzonego postępowania terapeutycznego;
 • określenie zasad, okoliczności i procedury przeprowadzania określonego rodzaju kontroli w Ośrodku, w tym kontroli przekazywanych paczek, kontroli pomieszczeń, kontroli przedmiotów, kontroli osobistej oraz kontroli pobieżnej;
 • określenie zasad odwiedzin osób umieszczonych w Ośrodku, w tym wymagań odnośnie osób odwiedzających;
 • uregulowanie zasad udzielenia zgody na udział osoby umieszczonej w Ośrodku w pogrzebie najbliższej osoby;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom umieszczonym w Ośrodku;
 • dookreślenie zadań wykonywanych przez pracowników służby ochrony w Ośrodku oraz poza Ośrodkiem, np. podczas konwojowania osób umieszczonych w Ośrodku do sądu, na pogrzeb czy do innego podmiotu leczniczego w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 • rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych w innych szpitalach niż szpitale przeznaczone dla osób pozbawionych wolności, które przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z pacjentami umieszczonymi w danym szpitalu na podstawie orzeczenia sądu, uprawionych do stosowania numerycznych znaków identyfikacyjnych;
 • umożliwienie sądowi apelacyjnemu nadrzędnemu nad sądem okręgowym do wykonywania czynności w zakresie pobytu i wypisania osoby (określone w rozdziałach 5 i 7) umieszczonej w Ośrodku;
 • uregulowanie kwestii orzekania przez sąd o zasadności przeprowadzenia zabiegu lekarskiego (chirurgicznego) w przypadku sprzeciwu osoby umieszczonej w Ośrodku wobec jego dokonania;
 • umożliwienie sądowi apelacyjnemu nadrzędnemu nad sądem okręgowym do rozpoznania wniosku o ustalenie dalszej potrzeby pobytu osoby w Ośrodku, tak aby następowała weryfikacja wniosku przez sąd inny niż ten, który kontroluje na bieżąco sprawę;
 • wprowadzenie przepisów karnych odnośnie ucieczki z Ośrodka.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum