Rozporządzenie MON: jakie świadczenia zdrowotne dla żołnierzy zawodowych?

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia11 kwietnia 2022 17:30

Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym.

Rozporządzenie MON: jakie świadczenia zdrowotne dla żołnierzy zawodowych?
Świadczenia zdrowotne dla żołnierzy zawodowych - jest projekt nowego rozporządzenia. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

 

Projekt reguluje obszary wynikające z potrzeb zdrowotnych żołnierzy zawodowych w trakcie pełnienia służby wojskowej. Obejmują one

  1. coroczne bezpłatne badania profilaktyczne, wykonywane zgodnie z wykazami badań określonych na podstawie  Kodeksu Pracy
  2. bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługujące żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych, ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów) i zgrupowań wojskowych oraz w przypadku użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych do wsparcia organów administracji publicznej, które są udzielane przez jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej a w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków organizacyjno-ekonomicznych w tym zakresie również zapewniają udzielanie świadczeń zdrowotnych żołnierzom zawodowym, z uwzględnieniem konieczności zaopatrzenia urazów i schorzeń, które powstały w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych.
  3. bezpłatne badania lekarskie, psychologiczne oraz szczepienia ochronne, którym  podlegają żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa. Przedmiotowy projekt reguluje powyższe zagadnienia wraz z określeniem rodzajów i wzorów dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu obowiązkowych badań przed wyjazdem i po powrocie do kraju, z uwzględnieniem niezbędnych elementów skierowań, zaświadczeń i certyfikatów wystawianych po przeprowadzaniu takich badań. W obecnym projekcie dodano do katalogu badań dodatkowych przed skierowaniem do służby poza granicami państwa badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella/Shigella. Ze względów epidemiologicznych istotne jest określenie statusu zdrowotnego żołnierzy w tym zakresie zarówno przed wyjazdem do służby poza granice państwa jak i po powrocie.  
  4. badania kontrolne wykonywane w celu rozpoznania ewentualnych zaburzeń w stanie zdrowia żołnierzy, jakie mogły zaistnieć od daty zakończenia badań orzeczniczych w wojskowych komisjach lekarskich w celu weryfikacji stanu zdrowia bezpośrednio przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami kraju. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadza lekarz podmiotu leczniczego przygotowującego żołnierza do wyjazdu do służby poza granicami państwa. Zakres badań kontrolnych obejmuje podmiotowe i przedmiotowe badania lekarskie, w tym badania laboratoryjne, diagnostykę obrazową i konsultacje specjalistyczne , według wskazań lekarza.
  5. zakres badań genetycznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa polegających na izolacji materiału genetycznego, identyfikacji ilości i jakości DNA, amplifikacji DNA i sekwencjonowaniu DNA.
  6. wykonywanie żołnierzom przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa zalecanych szczepień ochronnych, uwzględniający zagrożenia epidemiologiczne charakterystyczne dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz terminy i miejsca ich wykonywania oraz sposób ich dokumentowania. Przepisy wskazują także  postepowanie w przypadku wystąpienia odmowy przez żołnierza poddania się zalecanym szczepieniom ochronnym, uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne charakterystyczne dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa;

Ponadto projektowane rozporządzenie  reguluje również postepowanie w przypadku:

  1. kontroli zaopatrzenia w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby medyczne, oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - z uwzględnieniem zapewnienia poprawności i celowości wydawania takich produktów i wyrobów oraz racjonalność gospodarowania nimi;
  2. kierowania żołnierzy zawodowych na badania polegające na pobraniu materiału genetycznego, oraz sposób pobierania, przechowywania i niszczenia materiału genetycznego, realizowane przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Realizacja badań żołnierzy zawodowych polegających na pobraniu materiału genetycznego odbywała się na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 36 z późn. zm.). Na konieczność realizacji tego rodzaju świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy ustawowe zwrócił uwagę wówczas Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który stwierdził, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych zawierających także wrażliwe dane medyczne, delegacja powinna wynikać z przepisów ustawy, a nie rozporządzenia. W resorcie obrony narodowej badania genetyczne realizowane są przez dwa podmioty lecznicze posiadające pracownie właściwe do wykonania badań cytogenetycznych, tj. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie oraz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy;
  3. kierowania żołnierzy zawodowych wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, a także ramowy program tego turnusu, podmiot, który kieruje  na turnus leczniczo-profilaktyczny, podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny, rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny. Przy kierowaniu na  turnus leczniczo-profilaktyczny uwzględnia się potrzeby żołnierzy zawodowych wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia i stanu psychofizycznego, w tym konieczność zapewnienia pełnej rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz umożliwienie dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym;
  4.  prowadzenia dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych, na  zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego, określając grupy zdrowotne, wykaz chorób i schorzeń, zakres konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych, w celu prowadzenia dyspanseryzacji. W trakcie badań profilaktycznych lekarz kwalifikuje żołnierza zawodowego do grupy dyspanseryjnej. Żołnierze zawodowi objęci dyspanseryzacją podlegają w ciągu roku, oprócz badań okresowych, dodatkowym badaniom kontrolnym, które odbywają się na wniosek lekarza wykonującego badania profilaktyczne. Dodatkowo w obecnym projekcie uwzględniając postępy w diagnostyce medycznej zaproponowano otwarty katalog badań specjalistycznych wykonywanych na zlecenie lekarza specjalisty. Skuteczne prowadzenie leczenia w chorobach przewlekłych wymaga jak najlepszej diagnostyki. Poza tym w ramach medycyny pracy lekarze specjaliści już obecnie  zlecają  badania  dodatkowe  umożliwiające  im  rzetelną  ocenę  stanu  zdrowia pacjenta i przez to określenia zdolności do pracy/służby na zajmowanym stanowisku. Dlatego też powyższa zmiana nie wygeneruje skutków finansowych.

"Koszty badań i świadczeń zdrowotnych, o których mowa w rozporządzeniu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej" - czytamjy w uzasadnieniu projektu,

Regulacja nie powoduje konieczności zwiększenia wydatków z budżetu państwa na rzecz Ministra Obrony Narodowej.

W 17 załącznikach do ustawy zawarto m.in. wzór wywiadu lekarskiego, wzór karty badań lekarskich, wywiadu epidemiologicznego po powrocie żołnierza zawodowego do kraju, wzory zaświadczeń i kwestionariuszy itp. Całość w załączniku do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum