KR/Rynek Zdrowia | 13-05-2013 16:06

RPP o bezpieczeństwie pożarowym w szpitalach psychiatrycznych

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał od straży pożarnej raport z wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych z przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych.

Jak przypomina biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w 2011 r. z uwagi na wpływające do Biura informacje dotyczące m.in. złego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń oraz złego stanu technicznego budynków szpitali psychiatrycznych, Rzecznik wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia doraźnych kontroli. Jeszcze w 2011 r. wszystkie ww. jednostki przekazały ustalenia.

Otrzymany w maju br. raport od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiedzią na prośbę Rzecznika o przekazanie informacji, czy organy ochrony przeciwpożarowej przeprowadziły rekontrole w celu sprawdzenia wykonania nałożonych obowiązków, a także czy podmioty lecznicze wywiązały się z zaleceń pokontrolnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

W okresie od lipca 2011 r. do końca 2012 r. przeprowadzono 106 kontroli, w trakcie których sprawdzono stan bezpieczeństwa 123 obiektów. W 67 (54,5 proc.) wszystkich obiektów skontrolowanych spośród tych obiektów stwierdzono łącznie 189 nieprawidłowości. Najwięcej z nich dotyczyło warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenia życia ludzi (46 obiektów), okresowych badań instalacji użytkowych (21 obiektów) oraz przeciwpożarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych (12 obiektów).

Stan ochrony przeciwpożarowej w omawianych obiektach, mimo zauważalnej poprawy w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem, Państwowa Straż Pożarna określiła jako niezadowalający. 

Więcej: www.bpp.gov.pl