RPO/Rynek Zdrowia | 06-08-2013 16:01

RPO do TK ws. zmian w zezwoleniu na prowadzenie apteki

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności prawa farmaceutycznego nakazującego pobranie opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy zmiana ta została spowodowana działaniami organów władzy publicznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są wnioski dotyczące obowiązku uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Prawny obowiązek uiszczenia opłaty z tego tytułu powstaje bowiem nie tylko wówczas, gdy do zmiany zezwolenia dochodzi w wyniku działań podejmowanych przez podmiot prowadzący aptekę, lecz także wówczas, gdy zmiany te są wywołane działalnością organów władzy publicznej (np. zmiana granic administracyjnych gminy, zmiana adresu polegająca na zmianie nazwy ulicy lub numeracji porządkowej nieruchomości).

W ocenie RPO zarzuty wnioskodawców, iż są oni obciążani w sposób nieusprawiedliwiony dodatkowymi kosztami generowanymi przez samą władzę publiczną wymagają wnikliwego rozważenia i oceny z punktu widzenia wynikającej z art. 2 Konstytucji RP zasady zaufania obywateli do państwa i prawa.

Więcej: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl