PAP/Rynek Zdrowia | 25-01-2011 19:52

RPD o poprawkach do ustawy żłobkowej

Rzecznik praw dziecka apeluje do senatorów, aby nie wykreślali z tzw. ustawy żłobkowej zapisu obligującego placówki sprawujące opiekę nad małymi dziećmi do dostosowania się do wymogów ustawy.

Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, którą Sejm uchwalił na początku stycznia, przewiduje, że funkcjonować będą żłobki, klubiki dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Uprości zasady zakładania żłobków, które przestaną być ZOZ-ami.

W zeszłym tygodniu senacka komisja zaproponowała do ustawy kilka poprawek. Senatorowie chcą m.in., aby do ustawy wpisać obowiązek informowania rodziców o skutkach, jakie może spowodować oddanie dziecka do żłobka. Informację z takimi opiniami ekspertów miałyby przygotować resorty zdrowia i edukacji. Rodzice mieliby ją otrzymywać np. w formie broszury.

Zaproponowano także zmianę zapisu, który określa liczbę dzieci przypadających na jednego opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych w przypadku, gdyby jedno z dzieci było niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub nie ukończyło pierwszego roku życia. Liczbę dzieci zwiększono w przypadku żłobków i klubów dziecięcych z 5 do 7.

Zdecydowano też, że placówki, które w dniu wejścia w życie ustawy będą sprawowały opiekę nad małymi dziećmi, funkcjonując w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, będą mogły prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. Poprawkę, która obligowała je do dostosowania się do wymogów ustawy w ciągu dwóch lat, wprowadzili do rządowego projektu posłowie podczas prac w Sejmie.

Zaproponowane przez Senat poprawki niepokoją rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. W liście do senator Małgorzaty Adamczak, która jest sprawozdawcą komisji, zaapelował o nieprzyjmowanie niektórych poprawek.

Zdaniem RPD, wykreślenie poprawki dotyczącej obecnie funkcjonujących placówek dla dzieci może spowodować, iż część z nich nadal będzie pozostawała poza wszelką kontrolą ze strony samorządów. Ponadto stwarza to możliwość dalszego tworzenia form opieki nad małymi dziećmi, które będą pozbawione nadzoru ze strony samorządów.

„W moim odczuciu nie można zaakceptować sytuacji, aby opiekę nad najmłodszymi dziećmi regulowały różne przepisy – dla jednych podmiotów mniej restrykcyjne, a dla drugich bardziej, z nadzorem lub bez, nad ich działalnością. Niedopuszczalne jest, aby opieka nad dziećmi była regulowana jak zwykła działalność gospodarcza" – pisze Michalak.

Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu, które rozpocznie się 26 stycznia.