Przegląd aktów prawnych: wrzesień-październik 2011 r.

Autor: Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska • • 05 października 2011 14:01

Przegląd aktów prawnych w ochronie zdrowia, które weszły w życie od 27 września do 1 października 2011 roku.

Przegląd aktów prawnych: wrzesień-październik 2011 r.
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
• 1 października 2011 r. - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zmieniająca ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
Objęto ubezpieczeniem zdrowotnym osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie nowelizującej. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej w charakterze niani do opieki nad dzieckiem do lat 3, na podstawie umowy uaktywniającej, stanowi przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez ZUS ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

• 29 września 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej (Dz. U. Nr 206, poz. 1226).
Określono wysokość wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.

• 29 września 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 206, poz. 1225).
Przyjęto, że świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze w  zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z  zasadami postępowania medycznego odpowiadającymi aktualnej wiedzy medycznej.

• 27 września 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. Nr 188, poz. 1123).
W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki i tryb wydawania:
- pozwoleń na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- dokumentów stanowiących podstawę przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze;
- wzory pozwoleń i dokumentów, o których mowa w pkt 1;
- obowiązki podmiotów i osób posiadających pozwolenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1, w zakresie przechowywania środków objętych pozwoleniem, wydawania tych środków jednostkom uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu nimi.

Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze