Przegląd aktów prawnych: lipiec-wrzesień 2011 r.

Autor: Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska • • 11 września 2011 09:09

Przegląd aktów prawnych w ochronie zdrowia, które weszły w życie od 22 czerwca do 1 września 2011 roku.

Przegląd aktów prawnych: lipiec-wrzesień 2011 r.
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
• 1 września 2011 r. - ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) zmieniająca ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
Dostosowano brzmienie ustawy do znowelizowanej ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681). Przyjęto, że z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer informacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. W okresie od dnia 1 września do 31 grudnia 2011 r. nie można od nich żądać numeru NIP. W związku z tym zmieniono zakres danych umieszczanych m.in. w:
- zgłoszeniu osoby ubezpieczonej do ubezpieczenie zdrowotnego
- zgłoszenie członka rodziny osoby ubezpieczonej do ubezpieczenie zdrowotnego
Numer PESEL powinna podać również osoba, która sama opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
31.08.2011

• 31 sierpnia 2011 - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy (Dz. U. Nr 168, poz. 1013).
Określono zakres, w jakim służba medycyny pracy wykonuje zadania wobec osób:
1. świadczących pracę w czasie:
- odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,
- przebywania w aresztach śledczych;
2. wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.
19.08.2011

• 19 sierpnia 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 976).
Rozporządzenie określa:
- szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym przez naczelnego lekarza uzdrowiska;
- szczegółowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska;
- zakres współpracy pomiędzy naczelnym lekarzem uzdrowiska i podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
01.08.2011

• 1 sierpnia 2011 r. - rozporządzenie 1 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 159, poz. 953).
Określono szczegółowy sposób wyłaniania kandydatów na członków komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz sposób działania tych komisji.
01.08.2011

• 1 sierpnia 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz. U. Nr 159, poz. 954).
Określono w szczególności: tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników ww. podmiotów, tabele zaszeregowania ich stanowisk pracy, wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny i stawki tego dodatku, zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę oraz odprawy emerytalnej lub rentowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z mocą od 1 lipca.
28.07.2011

• 28 lipca 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (Dz. U. Nr 144, poz. 863); wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane identyfikujące wnioskodawcę, dane o miejscu wytwarzania oraz prowadzonej w nim działalności;

• 28 lipca 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (Dz. U. Nr 144, poz. 864); opłata za wydanie zgody wynosi 5800 zł i wnoszona jest na rachunek bieżący dochodów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

• 22 lipca 2011 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników podmiotów leczniczych dostosowano do przepisów ustawy o działalności leczniczej. W załączniku do rozporządzenia określono kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w  podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze