Protezy. Ich dobieranie po amputacji kończyny ma być szybsze

Autor: oprac. PW • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia24 grudnia 2022 12:52

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia mieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana ma przyspieszyć dobieranie protez po amputacji. Będzie to możliwe na wczesnym etapie hospitalizacji.

Protezy. Ich dobieranie po amputacji kończyny ma być szybsze
Dobieranie protez ma być szybsze, możliwe już na etapie wczesnej hospitalizacji. Fot. Shutterstock
  • Zmiana dotyczy zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w czasie trwania leczenia
  • Dotyczy pacjentów potrzebujących protez po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku danej kończyny, ortez na zamówienie albo wyrobów płaskodzianych
  • Protezy mają być zapewniane na wczesnym etapie hospitalizacji
  • Takie rozwiązanie ma poprawić dostęp pacjenta do niezbędnych mu protez, zapewnić możliwość nauki posługiwania się nimi oraz adaptacji na najwcześniejszym etapie leczenia

Zmiana w dobieraniu protez po amputacji

Projekt proponuje dokonanie zmiany w § 12 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który reguluje kwestie wystawiania świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiana wyłącza ze stosowania wystawianie zleceń na wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555), wykonywanych na zamówienie.

Jak wynika z uzasadnienia projekt rozporządzenia pozytywnie wpłynie na sytuację społeczną osób niepełnosprawnych.

Protezy. Dobieranie na wczesnym etapie hospitalizacji

Zmiana ma na celu umożliwienie dobrania wyrobów medycznych, tj. protez po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku danej kończyny, ortez na zamówienie albo wyrobów płaskodzianych, na wczesnym etapie hospitalizacji.

Jak podano, takie rozwiązanie znacznie poprawi dostęp pacjenta do codziennego stosowania niezbędnych mu wyrobów medycznych oraz zapewni możliwość nauki posługiwania się oraz adaptacji na najwcześniejszym etapie leczenia.

Projekt dostosowuje przepisy § 12 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), do nowego brzmienia przepisów art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowelizacja rozporządzenia OWU, wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

Rozporządzenie według nowego brzmienia art. 35 ustawy o świadczeniach

W ustawie dokonano zmiany art. 35 ustawy o świadczeniach poprzez wyłączenie z jego stosowania przepisów dotyczących wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555), wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Zmiana § 12 ust. 8 w załączniku do rozporządzenia OWU ma na celu dostosowanie brzmienia tego przepisu, regulującego wystawianie świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, do nowego brzmienia art. 35 ustawy o świadczeniach.

Treść i uzasadnienie projektu rozporządzenia - pod tekstem, plik w formacie pdf, do pobrania.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum