MZ/Rynek Zdrowia | 06-02-2019 08:29

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

W odniesieniu do obowiązujących regulacji projekt rozporządzenia przewiduje konsolidację komórek merytorycznych obecnie funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w celu usprawnienia realizacji zadań i procesu zarządzania.

Zadania realizowane przez Departament Żywności Prozdrowotnej zostaną włączone do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Scalenie nadzoru nad różnymi kategoriami żywności, podlegającymi nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej komórce organizacyjnej, ma na celu optymalizację realizacji zada.

Włącznie zadań m.in. usprawni zarządzanie wiedzą i przepływ informacji, co jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę zmian w zakresie przepisów prawnych oraz wiedzy naukowej w tym obszarze. Proponowana zmiana przyniesie również korzystny efekt w odniesieniu do nadzoru nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych w obszarze bezpieczeństwa żywności.

W przypadku Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody jego zadania zostaną w całości włączone do Departamentu Higieny Środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zniesiony funkcjonujący obecnie dualizm w zakresie nadzoru nad działalnością pionu higieny komunalnej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, co powinno przyczynić się do usprawnienia tego nadzoru.

Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz będzie nosił nazwę Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia. Zmiana ta uzasadniona jest wyzwaniami, przed którymi staje obecnie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, wiążącymi się przede wszystkim z rozwojem nowych technologii i sposobów komunikowania, w szczególności mediów społecznościowych. W obecnych czasach społeczeństwa opartego na informacji, kluczową rolę odgrywa umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji, również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl