Projekt ustawy: pracodawca skontroluje trzeźwość pracownika

Autor: Jacek Wykowski • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia28 maja 2021 17:41

Pracodawcy - w uzasadnionych przypadkach - mają prewencyjnie, wyrywkowo kontrolować pracowników na obecność m.in. alkoholu. Stosowny projekt ustawy trafił właśnie do opiniowania.

Projekt ustawy: pracodawca skontroluje trzeźwość pracownika
Pracodawca, za pomocą wybranego przez siebie urządzenia, będzie mógł w uzasadnionych przypadkach kontrolować, czy pracownik jest trzeźwy. Fot. Shutterstock
  • Pracodawca - w uzasadnionych przypadkach - będzie mógł skontrolować pracownika, czy jest trzeźwy
  • Kontrola nie będzie obligatoryjna, pracodawca sam zdecyduje, czy i kiedy ją przeprowadzić
  • Badanie trzeźwości będzie można przeprowadzić dowolnym urządzeniem; pracodawca nie będzie mógł jednak samodzielnie zlecić badania krwi lub moczu

W piątek (28 maja) do opiniowania trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cały projekt udostępniamy w załączniku. 

Proponowane w nim rozwiązania zmierzają przede wszystkim do umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Obecne prawo uniemożliwia samodzielne badanie trzeźwości przez pracodawcę

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. 

"Jednocześnie należy zauważyć, że brak możliwości weryfikacji czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji lub środka negatywnie wpływającego na jego zdolność psychofizyczną – w odniesieniu do pewnych grup pracowników – może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy
środków, jak i jego współpracowników, ale również osób trzecich, a w niektórych przypadkach także mieniu pracodawcy, które może zostać uszkodzone bądź zniszczone, co może pociągać za sobą poważne skutki finansowe dla pracodawcy. W skrajnych przypadkach może również doprowadzić do śmierci pracownika lub innych osób" - czytamy.

Dwa tryby niedopuszczenia do pracy nietrzeźwych

W projektowanej regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

1) w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do
pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).

Pracodawca nie będzie miał obowiązku wprowadzenia ww. kontroli; decyzja o
wprowadzeniu jednej z nich bądź obu będzie należała do tylko do niego.

Pracodawca zbada trzeźwość wybranym urządzeniem, ale nie zleci badania krwi lub moczu

Przyjęto, iż pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, taki sposób przeprowadzenia badania ma zapewnić jak najmniejszą ingerencję w dobra osobiste pracownika - zagwarantuje bowiem, iż pracodawca nie będzie mógł samodzielnie zlecić przeprowadzenia badania krwi pracownika na obecność alkoholu bądź badania krwi lub moczu, celem zweryfikowania obecności środka
działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Projekt ustawy nie przesądza jednoznacznie przy użyciu jakiego urządzenia
pracodawca może przeprowadzać taką kontrolę. Warto jednak pamiętać, iż w sytuacji, w której wynik takiej kontroli spowoduje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, obowiązek udowodnienia istnienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia obciąży pracodawcę. Tym samym powinien on zadbać o to, by w ewentualnym postępowaniu sądowym mógł wykazać wiarygodność wyniku z
przeprowadzonej przez siebie kontroli.

Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że samo użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania obecności alkoholu (bądź
środka działającego podobnie do alkoholu) nie wyklucza zarzucenia pracownikowi stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu (lub takiego środka), jeżeli przemawiają za tym inne okoliczności, np. nietypowe zachowanie pracownika, wyczuwalna woń alkoholu, a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji tego wyniku.

Przepis zawiera propozycję, by projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum