Projekt rozporządzenia ws. kryteriów wyboru ofert w postępowaniach o zawarcie umów

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 06 października 2017 21:18

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia ws. kryteriów wyboru ofert w postępowaniach o zawarcie umów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Załącznik do rozporządzenia zawiera 287 stron. Omawia wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością. W załączniku przedstawiono 32 przedmioty postępowania dotyczące różnorodnych specjalizacji - w zakresie hospitalizacji planowej oraz 56 przedmiotów postępowania obejmujące różnorodne specjalizacje - w zakresie leczenia szpitalnego - hospitalizacja oraz leczenie szpitalne - opieka jednego dnia.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w  postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372, z późn. zm.) ma na celu dostosowanie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do znowelizowanych przepisów prawa.

Ponadto w projekcie zaproponowano kryteria oceny ofert dla dwóch nowych przedmiotów postępowania tj.: Programu badań prenatalnych - część położniczo-ginekologiczna oraz Programu badań prenatalnych część genetyczna oraz poszerzenie wykazu warunków dodatkowo ocenianych dedykowanych pełnemu zakresowi świadczeń (premiowanie specjalistów w  dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistów w dziedzinie perinatologii).

Zmiana umożliwi oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia cząstkowe kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w ramach przedmiotowego programu zdrowotnego, gdy na określonym obszarze brakuje świadczeniodawców oferujących pełen zakres świadczeń wchodzących w skład programu. Jednocześnie rozszerzono kryteria wyboru ofert dedykowanych podstawowemu przedmiotowi postępowania - programowi badań prenatalnych o warunki dotyczące premiowanego personelu medycznego (specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistów w dziedzinie perinatologii).

W ramach kryteriów wyboru ofert uwzględniono ponadto fakt posiadania akredytacji Ministra Zdrowia na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) , dotyczącej profili systemu zabezpieczenia.

Dostosowano również kryteria wyboru ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zał. nr 9) do znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzających nowe świadczenie gwarantowane Hemodializa/ hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru.

Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowego świadczenia gwarantowanego oraz powinno przyczynić się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę.

Projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń. Projektowane rozporządzenie nie zmienia warunków obligatoryjnie wymaganych od świadczeniodawców określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Treść projektu rozporządzenia i załącznika: legislacja.rcl.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum