Projekt rozporządzenia ws. danych zdarzenia medycznego przekazywanych do SIM

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 30 października 2019 14:51

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia precyzujące szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które przekazywane są do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Projekt określa również sposób i terminy przekazywania ww. danych do SIM.

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia obejmuje katalog szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które usługodawcy zobligowani będą przekazywać do SIM. Ogólne kategorie tych danych reguluje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w brzmieniu nadanym mu w art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Zmiana katalogu szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji przekazywanych przez usługodawców do SIM podyktowana jest koniecznością dostosowania go do zmodyfikowanej, na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, definicji pojęcia zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.

Katalog ten został ograniczony w porównaniu do jego wcześniejszego brzmienia zawartego w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Proponuje się, by obejmował on jedynie niezbędne dane, dzięki czemu zredukowana zostanie część obowiązków ciążących na usługodawcach.

Z drugiej zaś strony katalog ten został rozbudowany o dane istotne z perspektywy zdarzenia medycznego, które już obecnie sprawozdawane są przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługodawcy nie będą jednak zobligowani do dwutorowego przekazywanie tych danych, gdyż będą one automatycznie udostępniane z SIM Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje nałożenia dodatkowych obowiązków na ww. podmioty, lecz zmianie ulegnie jedynie adresat raportowanych danych.

Proponowana zmiana ww. katalogu danych umożliwi odtworzenie pełniejszego obrazu zdarzenia medycznego na podstawie danych przekazanych do SIM, co niewątpliwie stanowić będzie cenne ułatwienie w pracy personelu medycznego, a także przełoży się pozytywnie na efektywność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano terminy na przekazywanie przez usługodawców do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji. Zostały one określone tak, by zapewnić jak najpełniejszą ochronę zdrowia i życia usługobiorców przez umożliwienie usługodawcom uzyskania dostępu do danych dotyczących zdarzenia medycznego, w którym uczestniczył usługobiorca, możliwie najszybciej.

Jednocześnie zaproponowane rozwiązania uwzględniają również potrzebę zagwarantowania usługodawcom elastyczności w zakresie raportowania ww. danych, w szczególności w przypadku świadczeń zdrowotnych, których udzielanie trwa przez dłuższy czas, tj. np. w przypadku hospitalizacji.

W projekcie rozporządzenie zawarto również propozycje rozwiązań dotyczących sposobów przekazywania przez usługodawców danych do SIM realizujące obrany kierunek elektronizacji systemu ochrony zdrowia. Komunikaty w tym zakresie mają być przekazywane tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej oraz w formacie określonym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Podmiot ten określi i opublikuje również zasady weryfikacji ww. komunikatów elektronicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum