PWX/Rynek Zdrowia | 17-10-2016 14:51

Projekt rozporządzenia: kasa fiskalna w gabinecie - kiedy możliwe zwolnienie?

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej zostanie przedłużony na 2017 r. Zwolnienie może dotyczyć też gabinetów lekarskich, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Kasy można nie mieć, ale wtedy... konieczne jest upoważnienie banku do przekazywania organom podatkowym informacji o wszystkich transakcjach. Fot. PTWP

Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów, które zastąpi rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie z 2014 r. przewiduje, że zwolnienia nie dotyczą świadczenia usług w zakresie:

• opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
• prawniczych (z wyjątkiem czynności notarialnych):

• doradztwa podatkowego.

Natomiast nowe rozporządzenie w § 4 ust. 2 pkt 2 dopuszcza możliwość zwolnienia ww. usług w sytuacji, gdy zapłata zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przy czym konieczne jest upoważnienie banku prowadzącego rachunek do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

- Objęcie zwolnieniem także ww. usług należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak obwarowanie go wymogiem upoważnienia banku do przekazania organom wszystkich informacji o transakcjach dokonywanych przez podatnika na rachunku wydaje się być zbyt daleko idące - zauważa Krzysztof Komorniczak ekspert BCC ds. prawa podatkowego.