PAP/Rynek Zdrowia | 03-01-2012 08:48

Prawnik: pieczątki "do decyzji NFZ" mogą narażać na odpowiedzialność

Odstąpienie przez lekarzy od określania poziomu refundacji i przystawianie na receptach pieczątek "do decyzji NFZ" może ich narazić na odpowiedzialność za poniesienie przez pacjentów szkody - uważa Justyna Zajdel, prawnik i doktor nauk medycznych.

Zdaniem Justyny Zajdel w przypadku "nieprawidłowego" wypisania recepty dochodzi nie tylko do naruszenia przepisów prawa, ale także naruszenia norm zawartych w Kodeksie etyki lekarskiej. Kodeks mówi, że "wybierając formę diagnostyki lub terapii, lekarz ma obowiązek kierować się przede wszystkim kryterium skuteczności i bezpieczeństwa chorego oraz nie narażać go na nieuzasadnione koszty".

Według prawnik zgodnie z rozporządzeniem ws. recept lekarskich, w sytuacji, gdy na recepcie wypisano błędnie lub niezgodnie z rozporządzeniem dane dotyczące poziomu odpłatności, osoba realizująca receptę może: wydać produkt refundowany za najwyższą odpłatnością występującą w wykazie, jeśli produkt występuje w kilku odpłatnościach, albo dokonać odpowiedniej zmiany i zastosować właściwą odpłatność, zamieszczając na rewersie recepty adnotację i swój podpis.

- Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy produkt refundowany występuje w jednej odpłatności - mówi Zajdel. Dodaje, że odstąpienie od określenia poziomu refundacji i przystawienie na recepcie pieczątki "refundacja do decyzji NFZ" to nie tylko działanie niedopuszczalne w świetle aktualnych przepisów prawa, ale także narażenie samych lekarzy na odpowiedzialność za szkody wynikłe u pacjentów.

- Wypisywania recept niezgodnie z nowymi regulacjami prawnymi nie należy jednak identyfikować z naruszeniem obowiązków pracowniczych, ale z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy refundacyjnej i aktów wykonawczych - zauważa pranik. Jej zdaniem naruszenie obowiązków dotyczących wypisywania recept, w tym m.in. określenia poziomu refundacji, naraża lekarza na poniesienie potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec pacjenta, a także na dodatkowe konsekwencje.

Justyna Zajdel zwraca uwagę, że rozporządzenie ws. recept mówi, że kontrola wystawiania recept na produkty refundowane może dotyczyć m.in. prawidłowości i zasadności wystawienia recept oraz zgodności ich wystawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wobec tego, jej zdaniem, odstąpienie od oznaczenia poziomu odpłatności za produkt refundowany może być traktowane jako naruszenie postanowień umowy upoważniającej do wystawiania recept na produkty refundowane.

- W przypadku lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, którzy realizują kontrakty zawarte z NFZ, odstąpienie od określenia poziomu odpłatności na recepcie może być identyfikowane z naruszeniem ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - uważa Zajdel. Według niej w sytuacji, gdy kontrola wykaże błędy w sposobie wystawiania recept (np. brak określenia poziomu odpłatności), a lekarz nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, umowa upoważniająca do wystawiania recept może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym wykluczeniem możliwości zawarcia kolejnej umowy przez okres jednego roku.