Prawnicy izb lekarskich o przepisach o zatrudnianiu lekarzy spoza Unii: "liczne wątpliwości". Analiza

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2021 16:35

Lekarz cudzoziemiec może wykonywać zawód lekarza i „jest uznawany za lekarza lub lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu” nawet jeśli rada lekarska odmówi mu przyznania takiego prawa - zwracają uwagę prawnicy izb lekarskich.

Prawnicy izb lekarskich o przepisach o zatrudnianiu lekarzy spoza Unii: "liczne wątpliwości". Analiza
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym. Jest to skutek zmiany przepisów wprowadzonych m.in. ustawą w celu zapewnienia w okresie stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020r.

Rozważania prawne dotyczące aktualnej sytuacji po zmianach ww. przepisów przedstawili: adwokat Karol Kolankiewicz, świadczący pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz radca prawny Leszek Kubicz, doradzający prawnie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie.

Mecenasi - reprezentujący izby lekarskie - przekonują, że uproszczenie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu przez lekarzy spoza Unii budzi "liczne i fundamentalne wątpliwości".

Zwracają uwagę m.in. na fakt, iż lekarz cudzoziemiec spoza UE będzie jedynie składał oświadczenie, że „wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych”.

W ich opinii takie „uproszczenie” stanowi realne ryzyko, że lekarz cudzoziemiec spoza UE - dopuszczony do pracy: nie będzie w rozmowie potrafił używać polskiej terminologii medycznej w tym w zakresie rozpoznania, stanu chorobowego, czy procedur ale także np. w zakresie anatomii człowieka, aspektów fizjologicznych; nie będzie w pełni rozumiał tekstu pisanego dot. m.in. fachowej literatury, piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza w RP; problemem będzie prowadzenie dokumentacji medycznej.

Prawnicy izb lekarskich wskazują na "brak rzeczywistej weryfikacji posiadanych kompetencji zawodowych lekarza cudzoziemca spoza UE". Przywołują m.in. fakt, iż od takiego lekarza nie będzie wymagane zalegalizowanie dyplomu lekarza (nowy art. 7 ust. 11 ww. ustawy o zawodach lekarza).

Jak zaznaczają, minister nie ma obowiązku przekazać izbom lekarskim posiadanych/uzyskanych dokumentów czy informacji na temat lekarza cudzoziemca; wystarczy, że wyda pozytywną decyzję (nowy art. 7 ust. 2e) i ust. 13 ww. ustawy o zawodach lekarza).

"Izby lekarskie mają się „podporządkować”'„uwierzyć” Ministrowi Zdrowia i przyznać lekarzowi cudzoziemcowi prawo wykonywania zawodu lekarza w ekstremalnie krótkim terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji (nowy art. 7 ust. 2e) i ust. 13 ww. ustawy o zawodach lekarza); nie jest możliwe rzetelne „sprawowanie pieczy” bez dokumentów i w tak krótkim terminie" - piszą prawnicy.

Ich zdaniem problematyczny będzie też nadzór innego lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, pod jakim lekarz spoza UE ma wykonywać zawód. Jak zauważają prawnicy "nie określono jak taki nadzór ma wyglądać w codziennej pracy, w szczególności, czy lekarz „nadzorca” ma / powinien mieć jakieś obowiązki „rejestrowania” czynności nadzorczych; które czynności / procedury medyczne wymagają uprzedniego zaakceptowania przez lekarza „nadzorcę”.

Brak jest również m.in. wskazań co powinien zrobić lekarz „nadzorca”/placówka zatrudniająca np. gdy stwierdzi, że wykonywanie lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów, czy grozi wyrządzeniem niepowetowanej szkody. Mecenasi sugerują, że "można się jedynie domyślać, że lekarz „nadzorca” będzie ponosił bliżej nieokreśloną odpowiedzialność za ewentualne błędy/szkody wyrządzone pacjentom podczas udzielania świadczeń przez „nadzorowanego” lekarza".

Autorzy analizy wskazują też, że w przypadku, gdy rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w uproszczonym trybie (w terminie 7 dni) lub gdy odmówi przyznania tego prawa, lekarz cudzoziemiec może wykonywać zawód lekarza i „jest uznawany za lekarza lub lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu” (nowy art. 7 ust. 21 ww. ustawy o zawodach lekarza).

Nadto - jak utrzymują prawnicy - istnieje realne ryzyko, że w razie wyrządzenia szkody przez takiego lekarza bez prawa wykonywania zawodu zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu pacjentowi lub jego rodzinie. 

Pełna treść analizy: ozzl.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum