Poprawki do ustawy ws. składek w okresie opieki nad dzieckiem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 lipca 2013 15:58

Senatorowie zaproponowali poprawki doprecyzowujące do noweli, która wprowadza opłacanie składek z budżetu za osoby nieubezpieczone, przedsiębiorców i rolników w okresie opieki nad dzieckiem.

Poprawki do ustawy ws. składek w okresie opieki nad dzieckiem

Ustawę z poprawkami poparło 81 senatorów, jeden senator nie poparł ustawy, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dzięki nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z budżetu państwa opłacane będą składki emerytalne i rentowe osobom rezygnującym z pracy w związku z opieką nad dzieckiem - osobom, które są zatrudnione na umowę zlecenie, prowadzą firmy, a także osobom dotąd nieubezpieczonym.

Zmiany obejmą także ubezpieczonych w KRUS. Dzięki temu osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych.

Senator Jan Rulewski (PO) wycofał zgłoszone podczas czwartkowej (11 lipca) debaty w Senacie poprawki. Zakładały one, że składki emerytalne i rentowe opłacane byłyby także za studentów do 26. roku życia, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także za osoby bezrobotne, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Senat nie poparł poprawek senatorów PiS. Chcieli oni m.in., aby ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podczas opieki nad dzieckiem podlegały także osoby, "które przez okres co najmniej sześciu miesięcy były pracownikami zatrudnionymi na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający miesiąc".

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza różne podstawy wymiaru składek. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - będzie to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Znowelizowana ustawa zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS). Ustawa ma wejść w życie 1 września.

Obecnie prawo do urlopu wychowawczego przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy, funkcjonariuszom służby celnej oraz pracującym w spółdzielni członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie stanowi kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jednak w tym czasie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Urlop wychowawczy trwa do trzech lat; pracownik w tym czasie podlega ubezpieczeniu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Można go podzielić na maksymalnie cztery części.

Ustawa wprowadzająca roczne urlopy rodzicielskie wydłużyła okres, w którym można korzystać z urlopu wychowawczego - wcześniej musiał być wykorzystany zanim dziecko skończy cztery lata, obecnie - pięć lat. Okres ten wydłużono, by rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem.

Z urlopu wychowawczego mogą korzystać matka i ojciec. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy, zgodnie z którą przynajmniej jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać drugi z rodziców. Taki obowiązek wprowadziły przepisy UE.

Według MPiPS liczba osób korzystających z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego systematycznie spada - w 2011 r. było ich 3 tys.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum