Podwyżki medyków w podmiotach leczniczych "budżetówki". Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia08 lipca 2022 17:00

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Dodano też grupy zawodowe, m.in.: specjalistę w dziedzinie fizjoterapii, licencjata z fizjoterapii oraz pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej. Regulacja będzie miała moc wsteczną od 1 stycznia 2022, konsultacje publiczne tylko dziś 8 lipca.

Podwyżki medyków w podmiotach leczniczych "budżetówki". Jest projekt rozporządzenia
Podwyżki dla medyków i nie tylko w placówkach leczniczych sfery budżetowej. Fot. Shutterstok
  • Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca  2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
  • Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
  • Do listy dodano nowe pozycje, ujednolicając nazewnictwo zawodow: dla specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, licencjata z fizjoterapii oraz pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Wzrost wynagrodzeń w jednostkach budżetowych

Wzrost minimalnych kwot miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest niezbędny dla zapewnienia pracownikom podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenia zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., które wynosi 3010 zł.

Ponadto, w odniesieniu do pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do zmian wynikających z podwyżki wynagrodzeń określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach od I do XX będą wynosiły od 2810 zł do 3190 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego będą wynosiły od 3550 zł do 9250 zł. Minimalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (lewa strona kolumny) wzrosną o 210 zł we wszystkich kategoriach zaszeregowania.

Maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (prawa strona kolumny) w poszczególnych kategoriach zaszeregowania wzrosną w następujący sposób: o około 25 proc. w kategoriach zaszeregowania I i II, o około 27 proc. w kategoriach III, IV i IX, o około 29 proc. w kategoriach V i XVI, o około 30 proc. w VI i X kategorii zaszeregowania, o około 36 proc. w VII kategorii zaszeregowania, o około 31 proc. w VIII kategorii zaszeregowania, o około 53 proc. w XI kategorii zaszeregowania (najwyższy wzrost), o około 48 proc. w XII kategorii zaszeregowania, o około 51 proc. w XIII kategorii zaszeregowania, o około 40 proc. w XIV kategorii zaszeregowania, o około 35 proc. w XV kategorii zaszeregowania, o około 23 proc. w XVII kategorii zaszeregowania oraz o około 15 proc. w kategoriach zaszeregowania od XVIII do XX.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania i kwota w zł

 I 2810–3550

II 2830–3590

III 2850–3670

IV 2870–3730

V 2890–3830

VI 2910–4000

VII 2930–4420

VIII 2950–4480

IX 2970–4560

X 2990–4870

XI 3010–6040

XII 3030–6500

XIII 3050–7310

XIV 3070–7400

XV 3090–7440

XVI 3110–7640

XVII 3130–8200

XVIII 3150–8540

XIX 3170–8690

XX 3190–9250

Nowe grupy objęte zmianą 

Zmiany dokonano załączniku nr 1 oraz 2 do rozporządzenia w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Polegają na nadaniu nowego brzmienia w lp. 4 w kolumnie „Stanowisko” tiret piątemu i dodaniu tiret jedenaste w brzmieniu: „– Specjalista w dziedzinie fizjoterapii”, a także dodaniu w lp. 7 w kolumnie „Stanowisko” po tiret piętnaste tiret szesnaste w brzmieniu: „– Licencjat fizjoterapii” oraz dodaniu w lp. 14 w kolumnie „Stanowisko” tiret drugiego w brzmieniu: „– Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej”.

Projektowana zmiana rozporządzenia w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, pozwoli na realizację wzrostu wynagrodzeń pracowników wynikającego ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę o 210 zł w stosunku do 2021 r., zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie 4,4 proc. – w średniej miesięcznej wysokości 230 zł brutto na etat od 1 stycznia 2022 r. oraz podwyżki wynagrodzeń wynikającej z ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w średniej miesięcznej w wysokości 328 zł brutto na etat.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia również ustalenia przyjęte w efekcie rozmów strony rządowej z reprezentatywnymi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na forum Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W przyjętym w dniu 5 listopada 2021 r. stanowisku Zespół zdecydował o potrzebie pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad uzgodnionymi propozycjami zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z przyjętym przez Zespół stanowiskiem, podwyższone kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, będące skutkiem wzrostu współczynników pracy w poszczególnych grupach zawodowych, będą obowiązywały od 1 lipca 2022 r.

Ustalenie maksymalnych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego na poziomie proponowanym w projektowanej zmianie rozporządzenia, pozwoli na realizację w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej postanowień przyjętych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 5 listopada 2021 r., a dotyczących podwyższenia współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

26 maja 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Podwyższenie górnych pułapów miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, tak jak w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia (prawa strona kolumny) pozwoli nie tylko na dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do stawek wynagrodzeń zasadniczych obowiązujących od 1 lipca 2021 r. na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), ale również pozwoli na ustalenie od dnia 1 lipca 2022 r. wynagrodzeń zasadniczych zgodnych z podwyższonymi współczynnikami pracy określonymi w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., a ustalonymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r., po nadaniu im mocy wiążącej na ścieżce legislacyjnej (w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) – ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana w załączniku nr 2 ma charakter techniczny i porządkujący. Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za równoważny z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zatem zmiany w zakresie systemu prowadzenia szkoleń w dziedzinie uzależnienia i uzyskiwania tytułu specjalisty. Ponadto certyfikat specjalisty terapii uzależnień, wydany na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, stał się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień, zaś osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień, stała się osobą posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Powyższe skutkuje koniecznością zmian dostosowujących w załączniku nr 2 w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” lp. 4 tiret piąte do rozporządzenia polegających na wykreśleniu „specjalisty terapii uzależnień” oraz dodaniu „specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień”.

Fizjoterapeuci po zmianie ustawy ich dotyczącej

Ponadto, z uwagi na to, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza jednolity tytuł zawodowy „fizjoterapeuta” przysługujący osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, przy czym wyróżnia następujące poziomy kwalifikacji fizjoterapeuty: specjalista fizjoterapii, magister fizjoterapii oraz licencjat i technik fizjoterapii zasadnym jest dokonanie zmian załącznika nr 2 w części I – „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”, polegających na dodaniu stanowisk, na których mogliby być zatrudniani: „specjalista w dziedzinie fizjoterapii” oraz osoba posiadająca „licencjat fizjoterapii”. W tym celu w załączniku nr 2 w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” w lp. 4 w kolumnie „Stanowisko” po tiret dziesiąte dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu: „– Specjalista w dziedzinie fizjoterapii”, a w lp. 7 w kolumnie „Stanowisko” po tiret piętnaste dodaje się tiret szesnaste w brzmieniu: „– Licencjat fizjoterapii”. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia uwagi zgłoszonej w toku konsultacji publicznych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Dodatkowo, w związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896, z późn. zm.) polegająca na dodaniu w załączniku do rozporządzenia w części I „Pracownicy działalności podstawowej” w lp. 152 pracowników ochrony oddziału psychiatrii sądowej, proponuje się dostosowanie zmienianego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W tym celu proponuje się dodanie w załączniku nr 2 w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” w lp. 14 w kolumnie „Stanowisko” tiret drugiego w brzmieniu: „– Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej”. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przedmiotowa propozycja jest korzystna dla pracowników z uwagi na uwzględnienie wyższych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2022 r.

Konsultacje publiczne  projektu trwają dziś, 8 lipca.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum