Gazeta dla Pacjenta, Interia/Rynek Zdrowia | 09-01-2015 09:46

Pacjent może otrzymać receptę od lekarza rodzinnego bez badania

Dobra wiadomość dla przewlekle chorych pacjentów, którzy mają problem, z wizytą w przychodni. Lekarze od Nowego Roku mogą wystawiać recepty zaocznie, bez badania pacjenta.

Od nowego roku w życie weszły nowe przepisy. Lekarz może - bez uprzedniego badania pacjenta - przepisać leki niezbędne do kontynuacji leczenia. Dotyczy to pacjentów przewlekle chorych, takich, którzy trafili do szpitali, lub którzy sami nie mogą sami przyjść do gabinetu.

Leki, na które receptę ma wystawić lekarz, muszą być zapisane w dokumentacji medycznej. Lekarz może przepisać też środki opatrunkowe lub higieniczne, na przykład pieluchomajtki - przypominają fakty.interia.pl

Receptę z przychodni odebrać może ten, kto przyjdzie z pisemnym upoważnieniem/oświadczeniem. Najczęściej to najbliższa rodzina, ale zdarza się też, że przychodzą sąsiedzi.

Jak przypomina w wydawanej przez wielkopolskie PPOZ Gazecie dla Pacjenta radca prawny Michał Krotoszyński, oświadczenie takie może być złożone ustnie w rejestracji, co skutkowało będzie jego wpisaniem do dokumentacji medycznej. Nie należy się dziwić, jeśli pacjent zostaniemy poproszony o jego poświadczenie własnoręcznym podpisem.

Lepszym pomysłem - podpowiada radca - może być jednak sporządzenie oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie to, zawierające datę i własnoręczny podpis, może mieć przykładowo następującą treść:

„Ja, niżej podpisana/y, [imię i nazwisko, nu- mer PESEL, adres składającego oświadczenie] upoważniam do odbierania wystawianych dla mnie recept i zleceń następujące osoby: [imiona i nazwiska, numery PESEL i adresy osób upo- ważnionych]”.
(data, podpis)
lub też:
„Ja, niżej podpisana/y, [imię i nazwisko, numer PESEL, adres składającego oświadczenie] upo- ważniam do odbierania wystawianych dla mnie
recept i zleceń osoby trzecie bez szczegółowego ich określenia”.
(data, podpis)

Michał Krotoszyński podkreśla, że złożone uprzednio przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu określonych osób do dostępu do jego dokumentacji medycznej bądź do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia nie są wystarczające dla celów przekazania upoważnionym w nich osobom recept i zleceń.

Powyższe oświadczenia dotyczą bowiem szeroko pojętej wiedzy o stanie zdrowia i o leczeniu pacjenta, podczas gdy przekazanie recepty służy innemu celowi: udzieleniu pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej, jakim jest lek czy wyrób medyczny. Dla tego celu konieczne jest więc złożenie nowego oświadczenia.