Oryginał skierowania trzeba dostarczyć w ciągu 14 dni

Autor: PWX • • 13 stycznia 2015 13:14

Od 2015 roku, pacjent, który zostanie wpisany na listę oczekujących na świadczenie ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę.

Pacjent wpisany na listę oczekujących do szpitala lub do świadczenia specjalistycznego udzielanego w  ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOZ)  musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.

Taki przepis wprowadziła nowelizacja ustawy zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138), o czym przypomniała w informacji rozesłanej do mediów rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Małgorzata Koszur.

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, natomiast do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym w tym drugim wypadku, jak podkreśla Małgorzata Koszur, chodzi o skierowania do specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych AOZ, które takich skierowań wymagają. Termin AOZ oznacza wszystkie świadczenia udzielane w trybie ambulatoryjnym, w tym badania diagnostyczne takie jak RM czy TK.

Wg przepisów, na które powołuje się NFZ, termin 14 dni roboczych liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, termin kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.

Jeśli pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.

Jak podaje rzecznik ZOW NFZ, pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.
 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum