Od 7 lipca nowe świadczenia opieki zdrowotnej i kryteria wyboru ofert

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia07 lipca 2022 13:00

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązuje od dzisiaj.

Od 7 lipca nowe świadczenia opieki zdrowotnej i kryteria wyboru ofert
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obowiązuje więc od 7 lipca. Fot. Shutterstock
 • 6 lipca w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Zgodnie z rozporządzeniem - na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w treści poprzedniego rozporządzenia wprowadzono zmiany
 • Dodano nowe badanie: rezonans magnetyczny piersi, a także cały program badań przesiewowych raka jelita grubego
 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem 7 lipca

Szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu dot. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na mocy nowelizacji, pojawiły się zmiany.

Do ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych - badań rezonansu magnetycznego - dodany został rezonans magnetyczny piersi.

Kolejną zmianą jest dodanie pozycji "Program badań przesiewowych raka jelita grubego" do tabeli programów zdrowotnych. W pozycji tej w kryterium "Jakość" wyróżniono dwie kategorie: "Personel" oraz "Realizacja wybranych świadczeń".

W kategorii "Personel" oceniane warunki to:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii – co najmniej 50 proc. czasu pracy pracowni - 10 pkt;
 • Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii – co najmniej 75 proc. czasu pracy pracowni - 15 pkt;
 • Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii – 100 proc. czasu pracy
  pracowni - 20 pkt;
 • Pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka
  posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, uzyskanego na podstawie standardów kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157) - 10 pkt

natomiast w kategorii "Realizacja wybranych świadczeń":

 • Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, co najmniej 300 kolonoskopii z polipektomią – potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń - 5 pkt;
 • Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, 500 kolonoskopii bez polipektomii – potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń - 5 pkt;
 • Realizacja nieprzerwanie w latach 2019–2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia - 12 pkt;
 • Realizacja w latach 2017–2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia - 8 pkt.

Gdzie mają być wykonywane badania?

W kryterium "Kompleksowość" w kategorii "Zapewnienie badań i zabiegów" wyszczególniono oceniane warunki:

 • Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – w lokalizacji - 5 pkt;
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100 proc. czasu pracy pracowni – w miejscu udzielania świadczeń - 5 pkt;
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100 proc. czasu pracy pracowni – w lokalizacji - 3 pkt;
 • Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych
  badań laboratoryjnych - 3 pkt.

Cena natomiast powinna być obliczona zgodnie ze wzorem określonym w odpowiednim załączniku do rozporządzenia i to kryterium może być ocenione maksymalnie na 10 punktów.

Autor rozporządzenia zaznacza, że do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - czyli 7 lipca.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum