Nowe przepisy o ekspozycji w badaniach, zabiegach i leczeniu. Projekt już w konsultacjach

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia12 lipca 2022 17:30

Rozporządzenie będzie określać wymagania w zakresie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia, a także opiekunów oraz osób z otoczenia i rodziny pacjentów.

Nowe przepisy o ekspozycji w badaniach, zabiegach i leczeniu. Projekt już w konsultacjach
Projektowane przepisy uwzględniaja wytyczne międzynarodowe. Fot.Shutterstock
  • Do trwających od dziś 12 lipca konsultacji publicznych Ministerstwo Zdrowia przekazało projekt nowego rozporządzenia
  • Dotyczy szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu
  • Wynika z ustawy Prawo Atomowe i było poprzedzone innym, które z dniem wejścia w życie nowych regulacji straci moc

Ekspozycja na promieniowanie przy badaniach

Rozporządzenie będzie określać wymagania w zakresie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia, a także opiekunów oraz osób z otoczenia i rodziny pacjentów.

Projekt przekazano do konsultacji publicznych dziś, 12 lipca. Potrwają 21 dni.

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które utraci moc z dniem wejścia w życie nowego.

Proponowane regulacje uwzględniają wymagania określone w ustawie Prawo Atomowe oraz aktualne wytyczne międzynarodowe. W projekcie rozporządzenia zachowano podział na wymagania, dotyczące badań z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii.

Nowe regulacje będą podkreślać  rolę specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej oraz jego zaangażowanie w proces optymalizacji ochrony radiologicznej w jednostce ochrony zdrowia, w szczególności w odniesieniu do osób poniżej 16. roku życia oraz w przypadkach zastosowania u kobiet karmiących piersią produktów radiofarmaceutycznych innych, niż wymienione w załączniku do projektowanego rozporządzenia.

Warunki ekspozycji dla kobiet w ciąży

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje również warunki wykonywania ekspozycji medycznej u kobiet w ciąży, przyjmując że badanie, zabieg lub leczenie mogą być wykonane u kobiety w ciąży, jeżeli jego wykonanie po porodzie nie dostarczy oczekiwanej informacji klinicznej lub oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Ponadto, projekt wprowadza obowiązek weryfikacji przez jednostkę ochrony zdrowia uzasadniania przed wykonaniem ekspozycji medycznej u kobiety w ciąży oraz wskazuje zakres informacji przekazywanych pacjentom w związku z ryzykiem związanym z zastosowaniem promieniowania jonizującego w takich przypadkach.

Uwzględniając wytyczne międzynarodowe określono zasady doboru właściwych parametrów ekspozycji oraz metod postępowania podczas medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej oraz u osób poniżej 16. roku życia, tam, gdzie jest to uzasadnione ze względów klinicznych, tj. stosowania dodatkowej filtracji oraz wyższego wysokiego napięcia, stosowania projekcji przednio-tylnej (PA) w przypadku badania klatki piersiowej, stosowania metod unieruchamiania oraz wykorzystania kratki przeciwrozproszeniowej, a także stosowania metod zapewniających szczególną ochronę obszarów wrażliwych na promieniowanie jonizujące, tj. soczewek oczu, tarczycy oraz gonad, gdy nie umniejsza to oczekiwanej informacji klinicznej lub oczekiwanego efektu terapeutycznego. 

Zwiększona podaż płynów przy ekspozycji małych dzieci

W odniesieniu do medycznych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej u noworodków, niemowląt i małych dzieci przewidziano wymóg zwiększenia podaży płynów oraz zwiększenia częstości wymiany pieluch, jeżeli są używane.

W przypadku kobiety karmiącej piersią wykonanie medycznej procedury radiologicznej z zakresu medycyny nuklearnej, wymaga poinformowania pacjentki o konieczności zaprzestania albo okresowego zaprzestania karmienia piersią. Wpływ podania produktów radiofarmaceutycznych na zaprzestanie albo okresowe zaprzestanie karmienia piersią określa załącznik do rozporządzenia, którego treść zaktualizowano zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej.

W przypadku, gdy produkt radiofarmaceutyczny podany w ramach medycznej procedury radiologicznej nie został wymieniony w załączniku do rozporządzenia, jednostka ochrony zdrowia decyduje o konieczności zaprzestania albo okresowego zaprzestania karmienia piersią oraz o długości tego okresu po zasięgnięciu opinii fizyka medycznego.

Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie, aby karmione piersią dziecko nie otrzymało z tego tytułu dawki skutecznej przekraczającej dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Atomowe..

Ochrona radiologiczna płodu

Z uwagi na ochronę radiologiczną płodu projekt wprowadza zakaz stosowania do celów diagnostycznych i terapeutycznych jodków znakowanych jodem131 u kobiet u kobiet od 8 tygodnia ciąży.

Projekt przewiduje, że jeżeli podczas wykonywania medycznej procedury radiologicznej zachodzi potrzeba udzielenia pomocy pacjentowi, czynność tę może wykonać opiekun, o którym mowa w art. 3 pkt 23b ustawy, po spełnieniu określonych warunków, tj. jeżeli ukończył 18 lat, nie jest w ciąży, został wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz został poinformowany o sposobie postępowania oraz poinformowany o rodzajach zagrożeń związanych z ekspozycją na promieniowanie jonizujące i poziomie ryzyka ich wystąpienia.

Ponadto, w zakresie instrukcji, przekazywanych pacjentowi po zakończeniu leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych przed opuszczeniem jednostki ochrony zdrowia, określono wytyczne dotyczące sposobu postępowania, w tym konieczności zachowania dystansu lub izolacji w stosunku do osób z otoczenia i rodziny pacjenta, w szczególności do kobiet w ciąży i osób poniżej 16. roku życia.

Projekt rozporządzenia oraz załącznik pt. "Wpływ podania produktów radiofarmaceutycznych na konieczność zaprzestania albo czasowego zaprzestania karmienia piersią"  pod tekstem do pobrania.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum